Spektroskopická společnost Jana Marka Marci | LabRulez LCMS
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Československá spektroskopická společnost při ČSAV

Ustavení Společnosti a formování její činnosti

Úspěšná činnost Sdružení vedla k založení Československé spektroskopické společnosti při ČSAV (ČSSS), jež byla ustavena 29. září 1967 v Národním technickém muzeu v Praze za účasti 117 členů sdružení. Po volbách do Hlavního výboru byli zvoleni jako předseda prof. Josef Plíva, člen korespondent ČSAV, místopředsedové prof. Vojtech Kellö a doc. Ing. Eduard Plško,CSc, vědecký tajemník RNDr. Milan Horák, CSc, pokladník Ing Ludvík Kučera a další členové Hlavního výboru. Do evidence Společnosti přešlo 118 kolektivních členských pracovišť, Komise pro spektroskopii ČSAV ukončila činnost a její úkoly poté převzal Hlavní výbor společnosti. Těžištěm činnosti Společnosti se stala práce v zájmových skupinách (od r. 1973 odborné skupiny), jednak sekce atomové spektroskopie za vedení Dr. Aleny Nové-Špačkové,CSc (od r. 1970), jednak sekce molekulové s předsedou Ing. Milošem Pisárčikem, CSc. Problematika obecnější povahy se soustředila do komisí: školská, názvoslovná, pro standardy a referenční materiály, instrumentální a spektrální monitoring životního prostředí. S ohledem na vývoj, potřeby a trendy ve spektroskopii na našich pracovištích se organizační struktura složek Společnosti průběžně měnila a permanentně funkčně se uzpůsobuje doposud. Vzájemnou informovanost členů Společnosti o činnosti odborných skupin, komisí, předsednictva a Hlavního výboru zajišťuje dodnes Bulletin. První číslo vyšlo v dubnu 1968, od r. 1969 jeho vydávání do r. 1971 zajišťoval Dr. M. Horák, dále Dr. B. Moldan, od 41. čísla (1983) více než dalších dvacet let úspěšně redakčně řídil Dr. Milan Fara, technickou redakci prováděla sekretářka společnosti, paní Pavla Vampolová. V elektronické formě vychází Bulletin od r. 2004, od následujícího roku redakci řídí prof. J. Komárek. Poslední Bulletin má číslo 164.

V sekci atomové spektroskopie byly ustaveny skupiny spektroskopie nevodivých materiálů, automatické spektroskopie v hutnictví, plamenové a absorpční spektrometrie a rentgenfluorescenční spektroskopie, později pak skupina lokální elektronové mikroanalýzy, v r. 1971 založena skupina instrumentálních radioanalytických metod, laserové mikroanalýzy, v molekulové sekci vibrační spektroskopie, spektroskopie s vysokým rozlišením, pevného stavu, hmotnostní spektroskopie a v r. 1972 Mössbauerovy spektroskopie. Některé z uvedených odborných skupin se od r. 1977 začlenily do sekce speciálních metod, vedenou tehdy Ing. Václavem Hulínským, CSc. Doba mezi prvním domácím výzkumem nebo použitím spektrální metody a ustavením příslušné odborné skupiny svědčí o dynamice a stavu rozvoje metody, o pořizovací dostupnosti přístroje zejména v době státem řízeného hospodářství. Za zmínku stojí historie hmotnostní spektroskopie u nás, sahající do r. 1950, když někdejší Heyrovského doktorandi, tehdy vědečtí aspiranti RNDr. Vladimír Čermák, RNDr. Vladimír Hanuš, RNDr. Čestmír Jech a RNDr. Josef Cabicar zahájili stavbu spektrometru Nierova typu (1940), v r. 1953 jej uvedli do funkčního stavu a v následujícím roce obdrželi státní cenu II. stupně. Pro Dr. Hanuše a Dr. Čermáka byla hmotnostní spektroskopie celoživotní náplní jejich úspěšné vědecké činnosti; Dr. Čermák je navíc autorem elektronové spektrometrie Penningovy ionizace (PIES), jediné spektroskopické metody, vzniklé u nás. Také RNDr. Ivan Rubeška a RNDr. B. Moldan si v šedesátých letech pionýrsky počínali v atomové absorpční spektrometrii, o níž též vydali monografii (SNTL 1967) a generovali řadu konferencí – ICAS (International Conference on Atomic Spectro-scopy). Obdobným příkladem jsou instrumentace a metody v jaderné spektroskopii – Ing. Miloslav Vobecký, CSc (čestný člen Společnosti) a spol.

Vedení společnosti a odborná setkání

Po emigraci profesora Plívy v r. 1969 do USA byl zvolen tehdy předsedou Společnosti doc. Ing. Eduard Plško,CSc (1970-73), potom RNDr. Josef Kuba (1973-83), RNDr. Jan Mráz (1983-90). Vedle četných setkání v odborných skupinách a sekcích vrcholila činnost Společnosti v návaznosti na Sdružení Spektroskopickými konferencemi, jichž jsem se vesměs účastnil: IV. – Štrbské pleso (1970), V. – Havířov (1974), VI. – Nitra (1980), VII. - České Budějovice (1984) spolu s VIII. ICAS, VIII. – opět České Budějovice (1988). Společnost byla pověřována též pořádáním konferencí mezinárodních, např. v r. 1977 jubilejní XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSI) a 7thICAS s 1160 účastníky, z toho 897 ze zahraničí, s řadou světově věhlasných spektroskopiků. Společnost tehdy udělila poprvé Medaili Jana Marka Marci z Kronlandu patnácti zahraničním i domácím vědcům za významné příspěvky k rozvoji spektroskopie, např. C. Th. J. Alkemade (Utrecht), R. Castaing (Paříž), Yvette Cauchois(Paříž), V. Čermák (Praha), M. Horák (Praha), P. Klaboe (Oslo), J. Kuba (Praha), M. L. Lisica (Kijev), S. L. Mandelštam (Moskva), E. Plško (Bratislava), I. Rubeška (Praha), T. Török (BUdapešť), A. Walsh (Clayton), T.S. West (Aberdeen). Rovněž sekce a odborné skupiny pořádaly semináře, symposia a konference s mezinárodní účastí, např. od 70-tých let mezinárodní konference molekulové spektroskopie s vysokým rozlišením, nejprve na zámku ČSAV v Liblicích, po r. 1990 na Dobříši, dodnes v pravidelných intervalech v Praze. Původně J. Plívou inspirovaná setkání realizoval dlouhodobě doc. Dušan Papoušek se svým pracovním kolektivem, v současnosti v režii profesora Štěpána Urbana, místopředsedy Společnosti. Pro tato setkání je tradiční účast věhlasných světových vědců, v posledních letech doplněná tzv. Markovskými přednáškami pozvaných hostů včetně nositelů Nobelovy ceny. Sám jsem se řady těchto konferencí účastnil a fascinovalo mě spojení teorie díky rozvoji výpočetní techniky a nových experimentálních metod. Podobně symposia hmotnostní spektroskopie, NMR , atomové absorpce i četných radiochemických konferencí atd.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci: Medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

S rozvojem naší spektroskopie souvisí celá řada knižních titulů autorů, členů naší společnosti, mnohé vyšly cizojazyčně. Již v roce založení Sdružení (1949) vyšla kniha Josefa Knopa: Spektrální analysa a její použití. Dále např. A. Vaško: Infra-red Radiation . Illife Books, London, SNTL, Prague 1968; V. Sychra, V. Svoboda, I. Rubeška: Atomic Fluorescence Spectroscopy. Van Nostrand, London, 1975; M. Horák, D. Papoušek a spol.: Infračervená spektra a molekulová struktura. Academia, Praha, 1976, na níž jsem se také autorsky podílel; V. Hulínský, K. Jurek: Mikroelektronová analýza materiálů. SNTL, Praha, 1982, výčet není zdaleka úplný.

Čestné členství Společnosti a medaile Jana Marka Marci a další ceny

Od r. 1970 ocenila Společnost zásluhy o rozvoj spektroskopie a budování Sdružení resp. Společnosti udělením Čestného členství, nejprve prof. F. Čůtovi, prof. J. Knopovi (in memoriam) , F. Plzákovi a prof. Quadrátovi (in memoriam), doposud celkem 24 Čestných členství, jsou to např. Dr. J. Litomiský, Dr. M. Spálenka, CSc, Dr. J. Kuba. CSc, Dr. A. Špačková, CSc, Dr. V. Hanuš, CSc, prof. Ing. E. Plško, DrSc, Dr. M. Horák, CSc, doc. Dr. B. Strauch, CSc, Dr. M. Závětová, CSc, Dr. M. Fara, CSc, prof. Ing. K. Volka, CSc , Ing. M. Vobecký, CSc, Doc. Dr. J. Kubová, CSc.

Naše Společnost udělila za přínos k poznání ve spektroskopii doposud 110 Medailí Jana Marka Marci z Kronlandu; jsou to dále např.: G.F. Kirkbright (Manchester, 1984), K.N. Rao (Columbus, 1985), nositel Nobelovy ceny, G. Herzberg (Ottawa,1986), J.M. Mermet (Lyon, 1994), B. Schrader (Essen, 1995), J.K.G. Watson (Ottawa, 1996), G. Winewisser (Kolín n/R., 1996), H.H. Mantsch (Winnipeg, 1998), R.J.H. Clark (Londýn, 1998), nositel Nobelovy ceny A.H. Zewail (Pasadena, 2002), P.R. Bunker (Ottawa, 2002), R.J. Saykally (Berkeley, 2004), W. Klemperer (Cambridge, 2004), nositel Nobelovy ceny T.W. Hänsch (Garching, Mnichov, 2006), T.A. Miller (Columbus, 2008), P. Jensen (Wuppertel, 2008), E. Herbst (Charlottesville, Uni. Virginia, 2012), nositel Nobelovy ceny E.A. Cornell (Boulder, JILA, Uni. Colorado, 2012). Úplný výčet nositelů Medailí Jana Marka Marci včetně tuzemských je na webu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Ve snaze podporovat zájem studujících a mladých vědeckých pracovníků vyhlašuje Společnost od roku 1982 Soutěž o nejlepší práci roku mladých spektroskopiků. S věkovou hranicí 35 let se soutěží v kategorii diplomových a doktorských prací a kategorii původních prací resp. jejich souboru. V každé kategorii jsou ohodnoceny nejvýše tři práce. Cena je peněžitá a více informací je uvedeno na webu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.

Kurzy, školení a semináře

Odborné skupiny Společnosti pořádají dlouhodobě četné vícedenní kurzy, školení a semináře ve snaze zvýšit úroveň pracovníků ve spektroskopii, např. v AAS, MS, NMR. Ve vibrační spektroskopii např. pořádáme kurzy od 70. let, posledních dvacet let každoročně: 1. týden Měření vibračních spekter, 2. týden Interpretace vibračních spekter (IČ a Ra) se závěrečnou soutěží v interpretaci 15 spekter (o ceny).

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Přeměna Společnosti

V roce 1990 Společnost vystoupila ze svazku společností při ČSAV a předsedou společnosti byl zvolen prof. Ing. Karel Volka, CSc. Hlavní výbor a předsednictvo v roce 1992 v souvislosti s chystaným rozdělením Československa řešilo otázku dělení Československé spektroskopické společnosti. Výsledkem byla snaha zachovat nadnárodní charakter společnosti a pro budoucnost vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci její české a slovenské části, byla proto navržena změna názvu společnosti na Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM). Společnost pod tímto názvem byla oficiálně zaregistrována 30. prosince 1992, takže loni oslavila dvacetileté trvání. Na Slovensku poté vznikla Slovenská spektroskopická společnost.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci: Podobizna Jana Marka Marci

K čtyřstému výročí narozenin Jana Marka Marci (13.6. 1595) uspořádala v červnu 1995 Spektroskopická společnost v jeho rodišti, Lanškrouně, Spektroskopickou konferenci s mezinárodní účastí. Součástí konference byly též prezentace historiků o životě a díle Jana Marka Marci. Mezi hosty byli významní spektroskopisté, profesoři B. Schrader (Essen), M. Moskovits (Toronto), B. Lvov (Petrohrad) a také slovenští kolegové v čele s prof. Edo Plškem. Město Lanškroun odhalením pomníku a dalšími akcemi spolu s námi čtyřsté narozeniny svého rodáka důstojně oslavilo. V roce 1998 Společnost zajišťovala Evropskou konferenci molekulové spektroskopie (EUCMOS) v Praze s velkou mezinárodní účastí.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci: U pomníku Jana Marka Marci; zleva M. Moskovits, B. Schrader, B. Lvov, Z. Herman, M. Vobecký, V. Hulinský, I. Rubeška, E. Plško, B. Welz, B. Strauch, K. Volka

Současné vedení Spektroskopické společnosti JMM a spolupráce

Po prof. K. Volkovi byl do čela společnosti zvolen v r. 2005 prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc, místopředsedy jsou prof. RNDr. Štěpán Urban a Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc, vědecký tajemník prof. RNDr. Pavel Matějka, PhD, hospodářka RNDr. Jiřina Sysalová, CSc. Atomovou sekci vede prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc, molekulovou prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc, speciálních metod doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. Sekci hmotnostní spektrometrie vedl do roku 2013 prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., nyní prof. Mgr. Jan Preisler, PhD.

Mezi oběma spektroskopickými společnostmi, českou a slovenskou, došlo po čtrnácti letech k dohodě o užší spolupráci formou společných spektroskopických konferencí. Na podzim 2008 proběhla XIX. Slovensko-česká spektroskopická konference v Časté-Papierničce nedaleko Modré. V červnu 2010 se konala 14. Česko-slovenská spektroskopická konference v Litomyšli, kdy jsme si připomněli šedesát let od zahájení činnosti Sdružení pro výzkum ve spektrální analýze. Třetím, velmi zdařilým setkáním, byla loni v říjnu XX. Slovensko-česká spektroskopická konference, jež byla současně Evropským symposiem atomové spektroskopie (ESAS) 2012. Proběhla v Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici od 7. do 12.října za účasti cca 270 s bohatým odborným (přes 85 přednášek ve dvou sekcích a takřka stovkou posterů s pestrou tématikou) a skvělým společenským programem za nádherného počasí v úchvatném tatranském prostředí. Doplňkovým upozorněním Spektroskopické společnosti JMM je od roku 2010 vypsaná cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za výsledky a badatelské úspěchy ve spektroskopii hmotnostní a jaderné magnetické rezonance.

 

Novinky

Toggle
Článek | Různé

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022.
Článek | Různé

Výsledky soutěže o Grant SMMS za rok 2022

Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (SMMS).
 

Píše se o nás

Toggle
Článek | Osobnosti

Miroslav Ryska: Hmotnostní spektrometrie – můj osud

Oslovil jsem 3 kolegy, analytické chemiky svého oddělení a založili jsme vlastní soukromou společnost QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.
Článek | Různé

Soutěž na logo Školy hmotnostní spektrometrie

Sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (SSJMM) vyhlašuje soutěž na návrh loga Školy hmotnostní spektrometrie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---

Quantitative Determination of Fat-Soluble Vitamins in Infant Formula by LC-MS/MS Method with Supported Liquid Extraction (SLE)

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multi-draw: Enabling large volume injections for lyophilization-free LC-MS proteomics workflows on the Vanquish Neo UHPLC system

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Proteomika
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.