Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant | LabRulez LCMS

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
Slovenská akadémia vied (SAV): Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

Slovenská akadémia vied (SAV): Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

Narodil sa v Cerovej-Lieskovom. Po ukončení gymnázia v Trnave (1949) absolvoval v roku 1953 inžinierske štúdium na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (CHTF SVŠT) v Bratislave. Počas rokov 1953 až 1956 pracoval na svojej internej vedeckej ašpirantúre v odbore anorganická chémia na SAV a v roku 1957 získal na CHTF SVŠT titul CSc. V rokoch 1956-1970 pôsobil ako vedecký pracovník, vedúci spektrochemického laboratória a vedecký tajomník na Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave.

V roku 1964 habilitoval v odbore analytická chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave. Po jednoročnom študijnom pobyte na Ústave spektrochémie a aplikovanej spektroskopie v Dortmunde ako štipendista A. von Humboldta obhájil v roku 1968 doktorskú dizertačnú prácu v odbore analytická chémia na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe. V období rokov 1970 až 1990 pôsobil ako vedúci vedecký pracovník, pedagóg a zástupca riaditeľa na Geologickom ústave PriF UK v Bratislave. V roku 1977 bol menovaný profesorom v odbore analytická chémia.

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. sa vo svojej vedeckej práci venoval využitiu optických a iných metód pre štúdium vlastností rôznych komplexných zlúčenín, ale aj atómovej spektrometrii, napr. pri štúdiu vlastností žiaruvzdorných sústav na báze magnezitov. Navrhol a vypracoval postupy hodnotenia vzťahových kriviek, umožňujúce kvantitatívne sledovanie vyparovania jednotlivých zložiek pri vysokých teplotách, výber vhodných homologických dvojíc spektrálnych čiar, rozšírenie podmienok homológie s uvažovaním vlastnej absorpcie spektrálnych čiar a modely štatistického rozloženia výsledkov.

Na Slovensku sa stal zakladateľom novej vednej disciplíny – analytickej geochémie. Vypracoval systém kvantitatívnej spektrochemickej analýzy geologických materiálov s osobitným dôrazom na hodnotenie metrologických parametrov (napr. správnosti výsledkov) systematickým využívaním certifikovaných referenčných materiálov. Metodicky sa venoval spôsobom korekcie pozadia a spektrálnych interferencií v optickej emisnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou, problematike analýzy minerálnych vôd Slovenska, náročnému stanoveniu prvkov vzácnych zemín a zlata v horninách a mineráloch.

Aj po dobrovoľnom ukončení svojej akademickej kariéry sa venoval štatistickým postupom hodnotenia analytických výsledkov, vypracovaniu konceptu všeobecnej analytickej chémie a ďalším činorodým aktivitám v rámci odborného života spektroskopikov a analytických chemikov na Slovensku a v Českej republike.

Je autorom viac ako 250 originálnych vedeckých prác, viacerých monografií a skrípt. Predniesol cca 100 vyzvaných prednášok na rôznych univerzitách a medzinárodných konferenciách v mnohých krajinách. V rokoch 1967-1984 bol členom Komisie pre spektrálne a iné optické metódy analýzy pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) a v rokoch 1967-1990 bol členom redakčných rád celosvetovo významných vedeckých časopisov Spectrochimica Acta Part B a Journal of Analytical Atomic Spectroscopy.

V období rokov 1961 až 1990 zastával funkciu predsedu, resp. podpredsedu Československej spektroskopickej spoločnosti pri ČSAV v Prahe. Za významný prínos k rozvoju spektroskopie doma i v zahraničí bol menovaný čestným členom Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, Spektroskopickej spoločnosti Jana Marka Marci a Srbskej chemickej spoločnosti a je držiteľom Medaily Jana Marka Marci z Kronlandu (SS JMM), Medaily Tibora Töröka (Hungarian Spectrochemical Association), Medaily Mikuláša Konkoly-Thege (SSS) a mnohých ďalších diplomov a ocenení rôznych inštitúcií (o.i. Martin Luther University Halle-Wittenberg, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach).

Bol organizátorom mnohých odborných podujatí, ktoré významnou mierou prispeli k vybudovaniu domácich a zahraničných kontaktov a pri ktorých osobitnú úlohu okrem odborných kvalít zohrala aj jeho všestrannosť a charizma. Prednášal poslucháčom chémie a geológie, viedol diplomantov, bol školiteľom vedeckých ašpirantov, predsedom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v analytickej chémii a geochémii, ako aj členom Komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác v uvedených odboroch a oponentom mnohých vedeckých kvalifikačných prác. Hodnotenie jeho vedeckej a pedagogickej činnosti by mohlo byť témou pre samostatnú publikáciu, ktorá by v mnohom ohľade zdokumentovala aj vývoj československej atómovej spektroskopie a spektrometrie od roku 1954.

Vynikajúci prednášateľ v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku nielen v jeho profesijnej oblasti. Často presviedčal aj svojou všestrannosťou, počnúc hudbou, výtvarným umením, históriou, matematikou, astronómiou a končiac jeho originálnymi a neraz provokatívnymi filozofickými úvahami.

Vážený a milý pán profesor, v mene celej slovenskej a českej spektroskopickej obce Vám pri tejto príležitosti želáme pevné zdravie a všetko najlepšie do ďalších rokov.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”
Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“
Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.
Článek | Osobnosti

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”
Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“
Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.
Článek | Osobnosti

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”
Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“
Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.
Článek | Osobnosti

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”
Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“
Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.
Článek | Osobnosti

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.