LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Metrohm Česká republika
Naše společnost nabízí řešení v oblasti iontové analýzy pomocí titrace, iontové chromatografie, voltametrie a polarografie.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

Kdo získal Cenu Metrohm 2024?

Čt, 22.2.2024
| Originální článek z: Metrohm/Matěj Stočes
Přinášíme výsledky 13. ročníku Ceny Metrohm za rok 2024. Kdo konkrétně Cenu Metrohm získal a za jakou práci se dovíte v tomto článku.
Video placeholder
  • Foto: Metrohm: Kdo získal Cenu Metrohm 2024?
  • Video: MetrohmTV: Discover the Metrohm Difference

Celkem již po třinácté jsme předali Ceny Metrohm. Rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste dorazili, a za Vaši hezkou zpětnou vazbu na celou tuto akci a nás, na Metrohm. Děkujeme.

Přednášková místnost byla opět plná, přednášky zaujaly a závěrečné občerstvení "Metrohm guláš a řízky" Vám chutnaly.

Rovněž bych chtěl poděkovat komisi a všem, co Cenu Metrohm pomáhali organizovat, protože je to hodně práce a aktivit, které nejsou vidět a zůstávají schovány "za oponou".

Přečtěte si, kdo konkrétně Cenu Metrohm získal a za jakou práci.

Za organizační tým Ceny Metrohm 2024.

Ing. Matěj Stočes, Ph.D.

Metrohm Cena Metrohm 2024 Ing. Matěj Stočes

Cena Metrohm za celoživotní přínos

Bylo nám ctí předat cenu za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie, kterou obdržel prof. Ivan Švancara (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice), jmenovitě za výsledky z výzkumu a využití uhlíkových pastových a bismutových elektrod.

V těchto oborech je celosvětově uznávaným a respektovaným odborníkem, který se fascinujícímu světu uhlíkových past věnuje prakticky po celou svoji vědeckou kariéru. Za velký úspěch lze bezesporu označit vydání knihy, monografie Electroanalysis with Carbon Paste Electrodes v prestižním americkém vydavatelství, kdy tento spis je stále k dostání; mimo jiné i na jednom z největších internetových obchodů, na Amazonu.

Mě osobně ocenění prof. Ivana Švancary těší o to víc, že jsem v jeho laboratoři začínal jako diplomant, a pak pokračoval i na doktorském studiu. Vlastně nejen já, ale i moje kolegyně Lucka, takže jsme z toho u nás, ve firmě, měli upřímnou radost.

Přečtěte si krátké zamyšlení pana prof. Ivana Švancary na dotaz, co pro něj Cena Metrohm znamená. Níže v tomto článku

Metrohm: Cena Metrohm 2024: prof. Ivan Švancara

Cena za nejlepší publikace pro mladého elektroanalytického chemika

V této kategorie se udělují celkem tři ceny (bez rozlišení pořadí). Prací přišlo opět dost. Všechny byly na vysoké úrovni a před odbornou komisí stál nesnadný úkol, jak rozhodnout...

Cenu převzala Ing. Tereza Bautkinová z VŠCHT Praha za práci Introducing titanium hydride on porous transport layer for more energy efficient water electrolysis with proton exchange membrane. Gratulujeme!

Komplexní práce zabývající se aktuální tématikou, kde ve vybraných experimentech byl použit potenciostat Metrohm Autolab PGSTAT302N.

Metrohm: Cena Metrohm 2024: Ing. Tereza Bautkinová

Další cena putovala Ing. Tatianě Galicové na Biofyzikální ústav v Brně za práci Interaction of lectin Sambus nigra with sialylated trisaccharides in presence of osmolytes. Chronopotentiometric sensing.

Tato detailní studie dokazuje, že polarografie hraje stále důležitou roli v současném elektrochemickém výzkumu. Jsme rádi, že experimenty byly prováděny pomocí potenciostatu Metrohm Autolab ve spojení s polarografem Metrohm VA663 stand. Polarografii stále věříme a přístroje pro polarografie stále vyrábíme.

Gratulujeme na dálku, protože oceněná se nemohla dostavit. Diplom osobně předáme.

Metrohm: Cena Metrohm 2024 - práce Ing. Tatiany Galicové

V neposlední řadě cenu získal cenu Martin Šikula z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského za práci Spectroelectrochemical sensing of reaction intermediates and products in an affordable fully 3D printed device.

Práce spojuje elektrochemii, spektroskopii a techniku 3D tisku. Opět rádi dodáváme, že elektrochemická měření byla prováděna pomocí potenciostatu Metrohm Autolab. Za důvěru v naše potenciostaty děkujeme.

Pan Šikula se rovněž bohužel nemohl zúčastnit předávání, ale diplom převzali jeho kolegové a ocenění mu předali.

Metrohm: Cena Metrohm 2024 - práce Ing. Martina Šikuly

Cena za nejlepší publikaci mladého chemika v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových látek

V této kategorii je udělováno jedno ocenění. V tomto roce ho získala Mgr. Anna Kosmáková z Přírodovědecké fakulty (Ústav chemie), Masarykova Univerzita Brno za práci Characterization of hybrid organo-silica monoliths for possible application in the gradient elution of peptides. Gratulujeme!

Tato práce excelova jak po experimentální stránce, tak i po té teoretické a ukazuje nám, jaký potenciál je v hybridních monollitických kolonách.

Metrohm: Cena Metrohm 2024 Mgr. Anna Kosmáková

Cena za nejlepší publikaci mladého chemika v oblasti UV-VIS-NIR a Ramanovy spektrometrie

V této kategorii byl oceněn Ing. Ivan Kopal z VŠCHT Praha za práci Time dependent investigation of copper colloids SERS-activity. Gratulujeme!

Tato kvalitní práce dokazuje, jaký je trend v Ramanovské spektroskopii ve spojení s technikou SERS (surface-enhanced Raman scattering).

Metrohm: Cena Metrohm 2024 Ing. Ivan Kopal

"Co pro mne Cena Metrohm znamená?"

  • Zamyšlení prof. Ivana Švancary

Letošní ceny METROHM 2024 si velmi považuji – a to jak osobně, tak i jako ocenění práce naší elektroanalytické skupiny na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Protože jsem na tentýž dotaz již odpovídal na webových stránkách v Aktualitách naší fakulty i univerzity, svoji odpověď pro tento oběžník bych rád pojal jinak - řekněme „komerčněji“ - a povětšinou i v přímém vztahu k firmě, jež cenu každoročně uděluje.

Zde využiji nabídnutého prostoru a na úvod si dovolím trochu zavzpomínat, a přitom uvést některé skutečnosti a souvislosti, které současníkům ve firmě i v mém okolí zase tak známé nejsou.

Když byl AUTOLAB, dnes již zavedená značka elektrochemické instrumentace v portfoliu fy METROHM, ještě samostatnou firmou sídlící v Holandsku a víceméně v začátcích - zde hovořím o letech na přelomu tisíciletí - , spolupracovali s námi jeho technici a vývojáři na software pro své první modely elektrochemických analyzátorů. Konkrétně šlo o vylepšení parametrů i samotného průběhu programovatelných postupů pro tzv. elektrochemickou stripping analýzu, a především o rozšíření nabídky stávajících technik o měření v režimu stripping (chrono)potenciometrie, kterou v tehdejší době nenabízel prakticky žádný komerční výrobce podobné instrumentace v Evropě nebo i v zámoří.

V poměrně krátké době, a to i díky až obdivuhodné mobilitě zmocněnce fy AUTOLAB pro region Střední Evropy a jeho neustálým pendlováním mezi vývojovým pracovištěm doma, v Nizozemí, a analytickými laboratořemi v Pardubicích, v Grazu a ve slovinské Ljubljaně, se podařilo příslušnou metodiku vyvinout a odladit, spolu s viditelným vylepšením u dalších technik. A možná i díky tomu se první modely aparátů AUTOLAB začaly dobře prodávat a místy až lavinovitě šířit Evropou. Zájem firmy o spolupráci s výše zmíněnými laboratořemi pokračoval; byl třeba zájem o získání licence pro prodej „našich“ elektrodových držáků uhlíkových past. (Ty se dlouhá léta vyráběly v dílnách pardubické univerzity; sériový prodej pod křídly holandské firmy se však nakonec domluvit nepodařilo.) Na tyto aktivity jsem si vzpomněl i proto, že vývojáři fy AUTOLAB si uvedená pracoviště jistě nevybrali náhodou a šli tam, kde se takříkajíc „dělala pořádná elektroanalytika“. A mne v současnosti naplňuje radostí, ale i hrdostí, že jedno z pracovišť, které oslovili, bylo i to naše, pardubické.

Co v naší elektroanalytické skupině, kterou v raných 90-tých letech založil bohužel již zesnulý prof. Ing. Karel VYTŘAS, DrSc., působím, byly nedílnou součástí našich výzkumných aktivit (i) elektroanalýza s uhlíkovými pastovými elektrodami (CPE) a (ii) elektrochemický stripping s elektrodami na bázi bismutu (BiE) – tedy obory, na něž bylo asi nejvíce přihlíženo, když mě porota nakonec vybrala k letošnímu ocenění. V obou těchto oblastech celá naše elektroanalytická skupina postupně získala světové renomé jak v akademickém prostředí, tak i ve sféře komerční. Vybavuji si, jak se na mě obraceli různí jedinci i firmy z dalekých asijských nebo afrických zemí s prosbou o radu, korespondenční prodiskutování toho či onoho, ale i s nabídkami konkrétní spolupráce. Byli však i tací, kteří si třeba z našich zkušeností a know-how z vývoje a práce s pouzdry pro uhlíkové pasty tu a tam něco přivlastnili bez našeho vědomí. [Jednou jsem na webových stránkách jisté komerční skupiny z Číny či Indie nalezl manuál pro používání pouzder pro CPE, přičemž se tu neostýchali použít některé postupy a rady, původně z našich textů, a dokonce i schematický náčrtek, který jsem kdysi nakreslil já sám (!), a pak jej v dobré víře kdesi uveřejnil.] Nicméně i tyto zkušenosti, z nichž mívám smíšené pocity, svědčí o tom, že naše výsledky měly a mají skutečně globální dosah.

Nyní však zpět k firmě METROHM a k některým dalším vazbám, které mne s ní pojí. Na prvním místě musím uvést, že se o její aktivity více zajímám od dob, kdy převzala instrumentální park a de facto i trhy fy AUTOLAB, v níž jsem byl v minulosti - jak již jsem uvedl - osobně zainteresován. A zřejmě i z tohoto důvodu METROHM personálně posílil i o odborníky na elektrochemii a elektroanalýzu, přičemž v této souvislosti neskrývám, že mě naplňuje uspokojením, že si vybrali rovněž z mých bývalých svěřenců a svěřenkyň, kteří pode mnou pracovali jako diplomanti a/nebo doktorandi. Také toto považuji za uznání kvalit své vědecké a pedagogické výchovy a toho, že jsem svoje oblíbené obory nepovažoval jen za ryze akademickou záležitost, ale dosažené výsledky jsem se snažil propagovat i navenek, mimo sféru vědeckého výzkumu. Něco se podařilo méně (např. nenaplněné ambice prosadit ve větším měřítku používání elektrod typu CPE v rutinní analýze menších či vyloženě malých laboratoří, tzn. v každodenní praxi), něco se podařilo víc (např. přesvědčit o neodvratném konci klasických rtuťových filmových elektrod a jejich náhradě za bismutové alternativy), někde ještě prostor pro další propagaci CPE a BiE zůstává otevřený (třeba pro potřeby moderní klinické a farmaceutické analýzy v úsporném a rychlém provedení).

V neposlední řadě a na závěr bych chtěl zdůraznit, že fandím neutuchajícím aktivitám fy METROHM na poli elektrochemie a elektroanalýzy, která je mnohými považována za popelku a za něco, bez čeho se lze v moderní instrumentální analýze obejít. Já si to nemyslím – měření na elektrochemických principech, která jsou nejen výkladní skříní české vědy, nesoucí odkaz prof. Jar. Heyrovského, ale i v současnosti vhodným doplňkem spektrálních a separačních technik. A s velkým potenciálem z pohledu ekonomičnosti a ekologičnosti používaných postupů, ale i kvůli všestrannosti aplikací. No a cena fy METROHM je podle mého názoru jedním z prostředků, jak elektrochemická měření zviditelnit i u širší veřejnosti…

Autorský text: prof. Ivan Švancara, Univerzita Pardubice

A ještě jeden vítěz...

Při registraci na tento ročník Ceny Metrohm jste mohli připojit nějaký vzkaz.

Jeden z nich jsme vybrali a odměníme ho drobnou pozorností (univerzální cestovní mini nabíječka).

Vítězný vzkaz: "Kdyby měla firma Metrohm akcie obchodované na burze, určitě bych je koupil!"

Gratulujeme Peterovi Čambalovi (PřF, UK)!

Výherci předáme univerzální cestovní sadu s nabíjecími kabely pro všechna možná elektronická zařízení. Je to super přívěšek na klíče a ještě k tomu to je i otvírák...

Metrohm: Cena Metrohm 2024 Univerzální cestovní sada

Co je cena Metrohm?

Jedná se o cenu pro mladou chemičku nebo chemika do 35 let.

Uděluje se celkem 5 cen ve třech kategoriích:

Každá cena je spojena s odměnou ve výši 10 000 Kč.

Uděluje se také Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos rozvoji elektroanalytické chemie.

Kdo o ceně rozhoduje a kdo ji pořádá?
Proč cenu Metrohm Česká republika s.r.o. pořádáme?

Chceme povzbudit nastupující generace vědců a vědkyň v jejich práci. Aby v ní i nadále pokračovali, rozvíjeli se a v budoucnu například položili základy dalších výzkumných skupin.

Část prostředků získaných z naší činnosti a každodenní práce rádi vracíme tam, kde je to potřeba a těm, kdo si to právem zaslouží. Kromě této ceny v průběhu roku podporujeme nespočet konferencí, workshopů i menších studentských událostí.

Podívejte se, co všechno Metrohm Česká republika s.r.o. nabízí.

Metrohm: Nabídka společnosti Metrohm

Metrohm Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.