LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
2 THETA ASE
2 THETA ASE, s.r.o. byla založena v roce 2000. Rozsah jejích činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce a zajišťuje pomoc při aplikacích mikrovlnné techniky ve výzkumu a výrobě.
Tagy
Článek
Akademie
Produkt
Logo of LinkedIn

Organická analýza - Využití Superkritické Fluidní Chromatografie

Čt, 28.12.2023
| Originální článek z: 2 THETA/Kateřina Plachká, Josef Planeta, Lucie Nováková
Pravidelný seriál z vybraných kapitol knihy Organická analýza. Další díl patří využití superkritické fluidní chromatografie.
**Foto:** 2 Theta: Organická analýza

Foto: 2 Theta: Organická analýza

4.5 Využití SFC v současné praxi
4.6 Další využití SFC
 • 4.6.1 Využití SFC k izolaci analytů - preparativní SFC
 • 4.6.2 Využití SFC pro měření distribučních konstant v systému scCO₂ – IL
4.7 Závěr

Kniha obsahuje přehled metod analýzy organických látek: Analytikům prohloubí jejich znalosti používaných metod a vedoucím pracovníkům poskytne podklady pro řešení úkolů jejich laboratoře. Je určena také pro studenty a vyučující univerzit a vědecké pracovníky.

💡 Kompletní obsah naleznete v odborné publikaci Organická analýza, kterou můžete zakoupit přímo u vydavatele 2 THETA, prostřednictvím LabRulez nebo v mnoha knihkupectvích.

Využití SFC v současné praxi

Vzhledem k tomu, že SFC (Superkritická Fluidní Chromatografie) je poměrně novou technikou, mnoho publikovaných prací se stále věnuje fundamentálním otázkám. Významnou oblastní SFC analýz jsou však také chirální separace. SFC je mnohonásobně úspěšnější ve schopnosti rozlišovat enantiomery než LC či elektroforéza, a to i přesto, že přesný mechanismus těchto chirálních separací zatím nebyl detailně objasněn [17]. Nízká robustnost a opakovatelnost SFC separací dlouho bránila rutinními používání SFC techniky v regulovaném prostředí, např. v laboratořích kontroly kvality v rámci farmaceutického průmyslu a dalších [30]. To se změnilo v roce 2012 představením moderní SFC instrumentace a počet SFC metod v tomto oboru každý rok roste. V roce 2020 byla navíc provedena první mezilaboratorní studie zkoumající přenositelnost SFC metody pro stanovení nečistot salbutamolu mezi laboratořemi [51], která prokázala srovnatelné výsledky reprodukovatelnosti u této SFC metody jako v případě zavedené LC metody.

2 THETA: Obr. Rozdělení publikovaných SFC metod (1962 – 2021) dle jednotlivých aplikačních odvětví. Převzato ze zdroje [2] a aktualizováno.

Mezi první aplikační obory SFC techniky po jejím představení patřila především analýza nepolárních sloučenin, jako jsou oleje, surfaktanty, polymery, vosky a tuky, za použití čistého CO₂ a gradientu tlaku [2]. Díky zavedení organického modifikátoru do mobilní fáze a představení robustní instrumentace se však v dnešní době SFC úspěšně používá v mnoha dalších odvětvích včetně farmaceutické analýzy, bioanalýzy a analýzy potravin. Vzhledem k tomu, že je možno prakticky neomezeně kombinovat CO₂, organický modifikátor a široké spektrum stacionárních fází, je SFC schopná analyzovat tytéž směsi jako HPLC na reverzních fázích, HPLC na normálních fázích, HILIC a částečně také iontově-párová a iontově-výměnná chromatografie. Aplikovatelnost SFC samozřejmě klesá s rostoucí polaritou analyzovaných látek a analýza proteinů v SFC zůstává prozatím problematická.

2 THETA: Obr. Vhodnost jednotlivých chromatografických metod pro analýzu látek v závislosti na jejich rostoucí polaritě. Převzato ze zdroje [3].

Analýza polárních a ionizovatelných látek jako jsou polární léčiva, metabolity a aminokyseliny může být v SFC problematická. K těmto separacím se většinou využívá gradientová eluce s více něž 40 % organického modifikátoru s polárním aditivem. SFC-MS byla úspěšně použita pro dopingovou analýzu [18], kdy byla zajištěna vysoká prostupnost vzorků a citlivá detekce stovek analytů během 6 minut. Byly publikovány taktéž SFC-MS separace metabolitů ketaminu a 60 dalších polárních metabolitů v moči. Úspěšnou SFC-MS separaci polárních aminokyselin publikovala Wolrab a kol. [52]. Možnost separovat v rámci jedné SFC analýzy látky s rozdílnou polaritou pak dokazuje Obr. 4.17. Zde byla pomocí SFC v rámci 5 minut úspěšně separována směs lipofilních a hydrofilních vitamínů [53].

2 THETA: Obr. UHPSFC-MS separace 17 vitamínů. (1) retinol acetát, (2) retinol palmitát, (3) D2, (4) α-tokoferol, (5) K2, (6) K1, (7) α-tokoferol acetát, (8) β-karoten, (9) nikotinamid, (10) kyselina nikotinová, (11) pyridoxin, (12) kyselina d-pantothenová, (13) biotin, (14) thiamin, (15) riboflavin, (16) B12, (17) C. Podmínky: kolona ACQUITY UPC2 HSS C18SB (50 × 3.0 mm, 2 μm), organický modifikátor: methanol/voda (95/5) s 0.2% mravenčanu amonného, několika kroková gradientová eluce z 2 do 100 % organického modifikátoru v CO2, průtok 1.2 ml/min, teplota 40°C, tlakový gradient z 15.2 MPa na 10.3 MPa [53].

Ve spojení s citlivou MS detekcí jsou SFC metody úspěšně používány také v monitorování lékových hladin, environmentální analýze, analýze potravin a rostlinných extraktů, forenzní analýze a především analýze lipidů a dalších lipofilních sloučenin. V porovnání s ostatními chromatografickými metodami, SFC-MS poskytuje vysoké rozlišení a citlivost při analýze nepolárních lipidů a metabolitů. Další výhodou bývá také kratší příprava vzorků před SFC-MS analýzou, jelikož není nutné upravený vzorek převádět do polárního rozpouštědla. Toho bylo využito také v případě SFC-MS metody pro analýzu 8 forem vitamínu E v lidském séru, kdy pro přípravu vzorku byla využita proteinová precipitace následovaná extrakcí z kapaliny do kapaliny. Separace těchto 8 tokoferolů a tokotrienolů pak bylo dosaženo v rámci 2.5 min s přímým nástřikem hexan/dichlormethanového extraktu (Obr. 4.18) [54]. Ukázka SFC-MS separace tříd lipidů je uvedena na Obr. 4.19 [55].

2 THETA: Obr. UHPSFC-MS separace 8 forem vitamínu E. Isokratická eluce s CO₂ a 5 % organického modifikátoru, tj. 10 mmol/l mravenčan amonný v methanolu, průtok 1,5 ml/min, 50°C, 13.0 MPa [54].

SFC je zvláště atraktivní pro analýzu tepelně labilních látek, kde při použití GC (HighTemperature GC) dochází k pyrolytickému znehodnocení analytů. Příkladem může být SFC analýza materiálu historických pečetí z doby Rudolfa II. GC analýza vyžaduje pro zplynění a pro eluci vzorku teploty, při kterých již dochází k nežádoucímu rozkladu vzorku.

Další využití SFC

Využití SFC k izolaci analytů - preparativní SFC

Kromě využití nadkritického CO₂ k separacím, kdy je cílem co nejlépe a nejrychleji separovat složité směsi látek, často pouze ve stopových koncentracích, nabývá na významu i využití SFC k izolaci většího množství látek - preparativní SFC. Kolona je v tomto případě mnohem více zatížena a volí se takové podmínky, aby byly co nejrychleji separovány cílové látky, které jsou následně odděleny do jednotlivých frakcí.

Volba nadkritické mobilní fáze přináší (v porovnání s kapalinovou preparativní chromatografií) některé specifické výhody:

 1. Dosažitelná rychlost separací je typicky 3-5 krát vyšší oproti HPLC.

 2. Analyty jsou získány ve vysoké koncentraci. Při použití nemodifikovaného CO₂ jsou získány přímo čisté látky díky snadnému odpaření CO₂, pokud je použit modifikátor tak jsou získány vysoce koncentrované roztoky nebo suspenze.

 3. Šetrná k životnímu prostředí. Spotřeba organických rozpouštědel je redukována pouze na modifikaci CO₂ (typicky v rozsahu 5-20%). Mobilní fází je CO₂, který je levný, netoxický a šetrný k životnímu prostředí. Po chromatografické separaci na koloně dochází k oddělení mobilní fáze od analytů a CO₂ je recyklován, takže jeho spotřeba je minimalizována.

Schéma zařízení pro preparativní SFC je vyobrazeno a specifikováno v knize Organická analýza. Skládá se z čerpadel pro nadkritický CO₂ a modifikátor, které jsou poté míchány ve zvoleném poměru.

Využití SFC pro měření distribučních konstant v systému scCO₂ – IL

Kromě analytického využití je zajímavou aplikací SFC i její použití k získání fyzikálně chemických dat. Tato technika má již poměrně dlouhou historii v GC, kde lze takto měřit např. distribuční konstanty, G°, body varu, průběh adsorpční izotermy a povrch adsorbentu. [24] V souvislosti s rostoucím zájmem o termodynamické údaje v systémech s iontovými kapalinami (IL) je SFC velmi vhodná a rychlá metoda pro měření rozdělovacích koeficientů.

Iontové kapaliny (např. [bmim][PF₆] na Obr. 4.24) jsou organické soli, za normálních teplot kapalné, s vysokým bodem rozkladu (cca 300 °C a výše) a prakticky neměřitelnou tenzí par.

Díky této vlastnosti se záhy staly předmětem zájmu organických chemiků, neboť mohou sloužit jako reakční média a rozpouštědla pro syntézy a extrakce, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Po syntéze či extrakci do IL lze k její recyklaci použit nadkritický CO₂, u kterého lze „ladit“ vnějšími podmínkami (tlak, teplota) jeho rozpouštěcí schopnosti a tím dosáhnout selektivní extrakce.

Pro měření rozdělovacích koeficientů je třeba připravit otevřenou kapilární kolonu se stacionární fází z IL. Náplňové kolony nejsou vhodné pro značný tlakový spád, který vnáší do měření chybu a pro významnou sorpci polárnějších analytů na aktivních centrech nosiče, takže hrozí, že změřená retence neodráží pouze distribuci mezi stacionární a mobilní fázi.

Pro měření je třeba znát přesné množství stacionární fáze v systému – prakticky jediný způsob přípravy kolony je statické smáčení.

Závěr

SFC prošla v posledních 10 letech zásadním vývojem. Přestože byla původně využívána mobilní fáze v čistě nadkritickém stavu, moderní pojetí SFC běžně používá binární mobilní fázi, která je ve stavu spíše subkritickém. Výhodné chromatografické vlastnosti jsou zde přesto zachovány, jelikož hlavní složkou mobilní fáze zůstává CO₂, jež má vysokou difuzivitu a nízkou viskozitu i bod kritickým bodem. Použití mobilní fáze se zvýšenou difuzivitou se obecně projeví zkrácením doby analýz. Nižší viskozita mobilní fáze dovoluje separovat při nižších tlacích a používat náplňové kolony plněné sorbenty s menší zrnitostí, které poskytnou lepší separaci. Mezi výhody SFC patří vysoká rychlost analýz, vysoká separační účinnost, originální selektivita, a také větší šetrnost k životnímu prostředí. Moderní přístroje pro preparativní SFC navíc umožňují použitý CO₂ efektivně recyklovat.

Těžiště současných SFC aplikací leží především v separacích lipofilních látek, farmaceutických aplikacích a v preparativní SFC. Nezanedbatelná úspora času a v některých případech až řádová úspora organických rozpouštědel z ní dělá jasného favorita pro farmaceutický průmysl. Mezi aplikační odvětví SFC dále patří především chirální separace a analýza lipofilních látek jako jsou například lipidy, lipofilní vitamíny, karotenoidy a další. Použitím organického modifikátoru, případně aditiv, se však SFC úspěšně rozšířila také do dopingové analýzy, analýzy potravin, bioanalýzy a mnoha dalších.

Své místo má SFC také v dělení směsí, které vyžadují vysoké teploty pro eluci v GC a hrozí riziko rozkladu analytů. SFC-FID je vhodná pro látky, které postrádají chromoforní skupiny a jsou obtížně detekovatelné v HPLC. Tato letitá výhoda však díky ceně a dostupnosti MS detektorů pomalu ustupuje do pozadí.

Zdroje
 • [1] E. Klesper et al., Journal of Organic Chemistry, 1962, 27, 700-701.
 • [2] L. Nováková et al., "Chapter 12 - Ultra-High Performance Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry," in Handbook of Advanced Chromatography/Mass Spectrometry Techniques: AOCS Press, 2017, pp. 445-487.
 • [3] L. Nováková et al., Moderní HPLC separace v teorii a praxi I Tiskcentrum, Brno, 2021.
 • [4] A. Malik et al., Journal of Microcolumn Separations, 1993, 5, 4, 361-369.
 • [5] A. Tarafder, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2016, 81, 3-10.
 • [6] M. Saito, J Biosci Bioeng, 2013, 115, 6, 590-599.
 • [7] G. Guiochon et al., J Chromatogr A, 2011, 1218, 8, 1037-1114.
 • [8] C. West et al., J Chromatogr A, 2013, 1302, 152-162.
 • [9] C. Brunelli et al., J Sep Sci, 2008, 31, 8, 1299-1306.
 • [10] L. Nováková et al., Anal Chim Acta, 2014, 824, 18-35.
 • [11] K. Plachká et al., Analytica Chimica Acta, 2018, 1039, 149-161.
 • [12] C. West et al., Journal of Chromatography A, 2017, 1492, 136-143.
 • [13] R. D. Oparin et al., Journal of Molecular Liquids, 2017, 239, 83-91.
 • [14] A. Haglind et al., Journal of Chromatography B, 2018, 1084, 96-105.
 • [15] E. Lesellier et al., J Chromatogr A, 2015, 1382, 2-46.
 • [16] C. West, Chromatography Today, 2013, 6, 22-27.
 • [17] L. Nováková et al., Analytica Chimica Acta, 2017, 950, 199-210.
 • [18] L. Nováková et al., Analytica Chimica Acta, 2016, 915, 102-110.
 • [19] T. A. Berger, Supercritical Fluid Chromatography. Primer. USA: Agilent Technologies, Inc., 2015, p. 170.
 • [20] A. Grand-Guillaume Perrenoud et al., J Chromatogr A, 2012, 1266, 158-167.
 • [21] R. Majors, E. et al., LCGC North America, 2010, 28, 5, 344-357.
 • [22] V. Desfontaine et al., J Pharm Biomed Anal, 2015, 113, 56-71.
 • [23] C. West et al., J Chromatogr A, 2006, 1110, 1-2, 200-213.
 • [24] M. Enmark et al., J Chromatogr A, 2015, 1400, 131-139.
 • [25] T. Geibrokk et al., Journal of Chromatography A, 1986, 371, 145-152.
 • [26] J. Via et al., Analytical Chemistry, 1994, 66, 9, 1459-1461.
 • [27] M. Roth, The Journal of Physical Chemistry, 1996, 100, 6, 2372-2375.
 • [28] X. Lou et al., Journal of Chromatography A, 1997, 785, 1, 57-64.
 • [29] W. Zou et al., Anal Chem, 2000, 72, 15, 3620-3626.
 • [30] L. Nováková et al., "Chapter 16 - Pharmaceutical Applications," in Supercritical Fluid Chromatography: Elsevier, 2017, pp. 461-494.
 • [31] R. D. Smith et al., Analytical Chemistry, 1986, 58, 2057-2064.
 • [32] E. J. Guthrie et al., Journal of Chromatography Science, 1986, 24, 236-241.
 • [33] M. W. Raynor et al., J. High. Resolut. Chromatogr. Chromatogr. Commun., 1988, 11, 289-291.
 • [34] J. Vejrosta et al., Journal of High Resolution Chromatography, 1993, 16, 10, 624-626.
 • [35] J. M. Levy et al., Journal of Chromatographic Science, 1986, 24, 6, 242-248.
 • [36] E. Lesellier et al., Journal of chromatography. A, 2012, 1250, 220-226.
 • [37] X. Bu et al., Journal of Supercritical Fluids, 2016, 116, 20-25.
 • [38] C. Brunelli et al., Analytical Chemistry, 2007, 79, 6, 2472-2482.
 • [39] K. Jinno, Chromatographia, 1987, 23, 1, 55-62.
 • [40] P. A. David et al., Journal of Chromatographic Science, 1989, 461, 111.
 • [41] H. Koizumi et al., J. High. Resolut. Chromatogr., 1991, 14, 257.
 • [42] W. Gmür et al., Chromatographia, 1987, 23, 3, 199-204.
 • [43] A. Munder et al., Journal of Microcolumn Separations, 1991, 3, 2, 127-140.
 • [44] S. V. Olesik, J. High. Resolut. Chromatogr. Chromatogr. Commun., 1991, 14, 5.
 • [45] J. D. Pinkston, European Journal of Mass Spectrometry, 2005, 11, 2, 189-197.
 • [46] D. Guillarme et al., Journal of Chromatography B, 2018, 1083, 160-170.
 • [47] V. Pilařová et al., TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2019, 112, 212-225.
 • [48] T. Gazárková et al., TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2022, 149, 116544.
 • [49] J. Planeta et al., Analytical Chemistry, 2002, 74, 15, 3911-3914.
 • [50] J. Chmelík et al., J Mass Spectrom, 2001, 36, 7, 760-770.
 • [51] A. Dispas et al., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 161, 414-424.
 • [52] D. Wolrab et al., Analytica Chimica Acta, 2017, 981, 106-115.
 • [53] K. Taguchi et al., Journal of Chromatography A, 2014, 1362, 270-277.
 • [54] V. Pilařová et al., Analytica Chimica Acta, 2016, 934, 252-265.
 • [55] M. Lísa et al., Anal Chem, 2015, 87, 14, 7187-7195.
 • [56] J. Planeta et al., Journal of High Resolution Chromatography, 2000, 23, 5, 393-396.
 • [57] K. Tesařík et al., Kapilární kolony v plynové chromatografii. SNTL Praha, 1984.
 • [58] J. Planeta et al., The Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108, 30, 11244-11249.
 • [59] J. Planeta, "Instrumentace a metodologie v superkritické fluidní chromatografii," Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie, 2003.
2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.