Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Út, 22.2.2022
| Originální článek z: Česká chromatografická škola/Michal Douša
Jaké znáte typy HPLC kolon? Jak je správně uchovávat, instalovat a jak provést těsné spojení? Na čem závisí životnost kolony? Jak novou kolonu otestovat a vést její deník nebo použít kolonu s čipem?
Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Chromatografická kolona

Nejčastější rozměry chromatografických kolon, které jsou komerčně dodávány, jsou:

 • 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 250 mm , 300 mm
 • vnitřní průměr 2 mm až 5 mm

Chromatografické kolony se dodávají v současné době jako klasické kovové kolony nebo kovové kolony typu „cartridge“ a při skladování a transportu jsou plněné mobilní fází (tabulka).

Tabulka: Typy kolon a jejich uchovávání

Kolona - Mobilní fáze
 • Silica - Hexan/acetonitril
 • C₈, C₁₈ - Acetonitril/voda (methanol/voda)
 • NH₂ - Dichlormethan/methanol
 • CN (normální fáze) - Hexan
 • CN (reverzní fáze) - Acetonitril/síran amonný (0,05 mol/l)
 • Phenyl - Acetonitril/voda

Při uchovávání kolon, které se nepoužívají déle jak 72 hodin, mělo by se postupovat podle následujících doporučení:

 • nikdy nenechávat kolonu vyschnout, vždy ji uchovávat naplněnou doporučenou mobilní fází, zásadně ne pufrem

 • kolonu s reverzní fází je nejlépe uchovávat naplněnou 10 % vodným roztokem isopropanolu, který zabraňuje mikrobakteriálnímu růstu, acetonitrilem nebo methanolem

 • kolonu uchovávat uzavřenou originálními uzávěrkami a na suchém, ale ne příliš teplém místě

 • chránit kolonu před vibracemi a nárazy

 • po každé analýze kolonu propláchnou mobilní fází o vysoké eluční síle (reverzní fáze - methanol, acetonitril, normální fáze – hexan/acetonitril) a poté kolonu naplnit mobilní fází pod kterou se bude kolona uchovávat. Při použití pufrů (na reverzní fázi) neopomenout nejprve propláchnou kolonu vodou nebo mobilní fází methanol/voda (30+70 maximálně 50+50), v opačném případě může dojít k vysrážení pufrů v systému!

Kolona se používá podle typu náplně kolony, obecně lze říci, že u běžných typů kolon na normální a reverzní fázi se rozmezí pH pohybuje od 2 do 8, při iontové chromatografii je rozmezí pH daleko širší a pohybuje se od pH 2 – 12.

Při použití fosfátových pufrů pH 8 na normální i reverzní fázi, zejména v kombinaci za vyšší teploty však dochází k výraznému snížení životnosti kolony – dochází k rozpouštění silikagelu.

HPLC.cz: Obr. 1 Rozpustnost silikagelu ve vodě v závislosti na pH

Pro vysoké teploty je před fosfátovými pufry preferován pufr TRIS a pracovní pH 7. Pracovní tlak na chromatografické koloně by neměl překročit pro kovové a kolony typu „cartridge“ 40 MPa (395 atm, 5800 PSI).

Pro výpočet teoretického tlaku na chromatografické koloně se postupuje podle následující rovnice pro tlakový spád na koloně Dp (MPa) pro mobilní fázi vodu při průtoku mobilní fáze 1 ml/min:

HPLC.cz: Výpočet teoretického tlaku na chromatografické koloně

kde L je délka kolony v mm, f je faktor – 10,13 pro kovovou kolonu, 20,26 pro kolonu typu „cartridge“, dp – průměr částic náplně v µm, dc – průměr kolony v mm, h - dynamická viskozita. Rozdíl mezi vypočteným tlakovým spádem na koloně a skutečností je ještě akceptovatelný při rozdílu 10 až 15 %.

Obecně před každým použitím kolony (nové nebo kolony skladované) se musí kolona ekvilibrovat. Před ekvilibrací kolony je nutné se vždy přesvědčit, zda ekvilibrující mobilní fáze je mísitelná s mobilní fází, kterou je naplněna kolona.

Obsahuje-li mobilní fáze soli nebo pufry je nutné před ekvilibrací kolony touto mobilní fází kolonu propláchnout asi 10 kolonovými objemy vody nebo směsí voda - methanol v poměru 1:1 (postačují asi 3 kolonové objemy) a následně směsí pufr - methanol v poměru 1:1 a poté již ekvilibrovat samotnou mobilní fází.

Při změně mobilní fáze, při přechodu z jedná mobilní fáze na druhou je nutné postupně zvyšovat průtok nové mobilní fáze od 0 ml/min do 1 ml/min při přírůstku asi 0,1 ml/min.

Délka ekvilibrace kolony závisí na používané mobilní fázi a obvykle je objem mobilní fáze kolem 10 kolonových objemů (do stabilizace základní linie). V případě použití chromatografie iontových párů zvyšuje se objem mobilní fáze na 100 až 200 kolonových objemů.

Jednou z možných příčin problémů může být přechod z reverzního systému na systém normální fáze. Je nutné si uvědomit, že systém normální fáze (kolony Silica, Alumina) jsou extrémně citlivé vůči koncentraci vody v mobilní fází. Zbytková voda přítomna v systému i v minimálních koncentracích může ovlivnit dobu ekvilibrace kolony a mnohonásobně ji prodloužit, může docházet k distorzi píku.

Při přechodu z reverzní fáze na normální je vhodné celý systém propláchnout 100 % acetonitrilem nebo methanolem a následně systém (kolonu) ekvilibrovat používanou mobilní fází.

Instalace kolony a spojovací potrubí

Typický chromatografický systém obsahuje rozmanité množství a druhů potrubí a spojek, které slouží k usnadnění spojení mezi:

 • zásobníkem mobilní fáze a chromatografickou pumpou
 • chromatografickou pumpou a nástřikovým zařízením
 • nástřikovým zařízením a kolonou
 • kolonou a detektorem
 • detektorem a odpadem

Volba spojovacího potrubí musí minimalizovat mrtvý objem systému, ale současně by neměl nadbytečně omezovat tok mobilní fáze systémem.

Typické chyby užití spojovacího potrubí, které se nejčastěji vyskytují:
 • špatné spojení potrubí – kolona
 • hardwarové spojení potrubí – kolona různých firem
 • použití spojovacího potrubí nesprávného vnitřního průměru
Tyto chyby mohou mít za následek:
 • rozšiřování eluční zóny
 • netěsnost v systému
 • velký tlakový spád v systému
 • zvýšení šumu základní linie

V chromatografickém systému se nejčastěji používá potrubí o vnějším průměru 3,2 mm nebo 1,6 mm, ale klasifikace potrubí je podle vnitřního průměru: 0,12 mm (0,005 palců), 0,15 mm (0,006 palců), 0,18 mm (0,007 palců), 0,23 mm (0,009 palců), 0,25 mm (0,010 palců), 0,5 mm (0,020 palců), 0,75 mm (0,030 palců), 1,0 mm (0,040 palců) a 1,17 mm (0,046 palců).

Při instalaci spojovacího potrubí je potřeba používat potrubí co nejkratší délky k omezení mrtvého objemu systému na nejnižší míru. Toto pravidlo je nutné uplatňovat zejména při instalaci potrubí:

 • za nástřikovým zařízením a pro kolony o vnitřním průměru 3 mm a nižší, kdy se používá spojovací potrubí o průměru 0,12 mm
 • mezi chromatografickou pumpou a nástřikovým zařízením spojovací potrubí o průměru 0,25 mm.

Zásadně nepoužívat potrubí se zářezy nebo potrubí zahnuté do velmi ostrých úhlů (zejména pro potrubí o vnitřním průměru 0,5 mm a vyšším) což může vést k omezení toku mobilní fáze tímto potrubím.

Po instalaci veškerého spojovacího potrubí v celém LC systému a po úspěšném ověření účinnosti je vhodné provést zmapování veškerého potrubí (zejména co se týče použití potrubí vhodného vnitřního průměru), což v budoucnosti zamezí záměně potrubí při jeho opravách a výměně. Způsob zapojení spojovacího potrubí je ukázán na obrázku č.2.

HPLC.cz: Obr.2 Tlaková montáž spojovacího potrubí

Poznámka č. 1:

Pro výpočet objemu kapiláry můžete použít jednoduchý kalkulátor...

Poznámka č. 2:

Převod anglosaských jednotek na metrické a barevné značení kapilár můžete nalézt zde.

Při instalaci kolony je vhodné se ujistit zda sedlo ferrulky je kompatibilní s nástavcem kolony, protože technicky pro různá zařízení od různých firem tato kompatibilita není zajištěna (viz obrázek č. 3 A).

HPLC.cz: Obr.3A Ukázka zapojení spojovacího potrubí

Vzdálenost mezi koncem spojovacího potrubí a ferrulkou je kritická vzdálenost pro každé hardwarové zařízení vzhledem ke spojení potrubí – kolona (nástavec kolony). Konec spojovacího potrubí musí být rovný a hladký vzhledem k dosažení nejvyšší možné účinnosti kolony.

Na obrázku č. 3 B je ukázka spojení potrubí a kolony
 1. Správné spojení spojovací potrubí – kolona (resp. celou detektoru, dávkovačem)
 2. Mrtvý objem vznikající nedokonalým napojením potrubí (příliš krátké spojovací potrubí za ferrulkou)
 3. Netěsnost v systému vzniklá nesprávným použitím ferrulky (příliš dlouhé potrubí za ferrulkou)

HPLC.cz: Obr.3B Ukázka zapojení spojovacího potrubí

V současné době jsou na trhu k dostání šroubení, která při spojení kapilár s dalším hardwarem (kolona, spojka, detektor, autosampler) zajišťují téměř nulový mrtvý objem tak, že k dochází ke spojení kapiláry s hardwarem těsným dosednutím konce kapiláry a hardwaru (tzv. Viper fingertight fitting). Těsnosti tudíž není dosaženo pomocí ferrulky jako u staré kontrukce šroubení, ale koncovkou (těsněním) na spojovací kapiláře (obrázek č. 4). Ferrulka je spojená se šroubem napevno a kritická vzdálenost mezi ferrulkou a koncem kapiláry je natolik dlouhá, že umožňuje těsné spojené s každým typem šroubení.

HPLC.cz: Obr. 4 Zapojení spojovacích kapilár pomocí Viper fingertight fitting. (A) Šroub s ferulí 1 – kritická vzdálenost, 2 – tlakový šroub s ferulí, 3 -těsnění. (B) Zapojení do kolony

Životnost chromatografické kolony

Životnost chromatografické kolony závisí na několika aspektech a příčiny nízké životnosti chromatografické kolony může způsobovat několik věcí:

1. Typ a druh vzorku.

Ve vzorku mohou být přítomny kontaminanty, které se silně adsorbují na sorbent a snižují tak separační účinnost kolony.

Rovněž mohou být ve vzorku (extraktu vzorku) přítomny mechanické nebo koloidní částice, které neprojdou kolonou, zvyšují tak zpětný tlak na koloně a snižují její účinnost.

V obou těchto případech se musíme soustředit na úpravu přípravy extraktu vzorku (SPE, filtrace nebo odstředění extraktu).

Řešením je použití rovněž předkolony a kolonového pre-filtru, který se umisťuje před kolonu. Zařazením kolonového prefiltru vzniká určitý mrtvý objem, který lze vhodnou konstrukcí minimalizovta na minimum (viz např. kolonový pe-filtr firmy MTC (MicroSolv Technology Corporation)):

HPLC.cz: Kolonový pe-filtr firmy MTC (MicroSolv Technology Corporation)

K odstranění silně se adsorbujících nečistot existují určité promývací programy.

2. Slabá mechanická odolnost sorbentu.

To může být zapříčiněno nešetrným zacházením s kolonou během výroby, transportu nebo v laboratoři. K rozpoznání této příčiny by měla být k dispozici v laboratoři „porovnávací kolona“ se kterou se srovnávají některé chromatografické parametry (viz. testování kolony níže).

3. Práce v extrémních oblastech pH.

Blíže Tipy a triky v HPLC: Separace na reverzních fázích.

Testování kolony - deník chromatografické kolony

Před každým použitím nové chromatografické kolony by měl předcházet "test kolony", který později, při vzniklých problémech s kolonou, pomůže rychle odhalit příčinu problému.

Každá chromatografická kolona má svou určitou životnost, která závisí na mnoha faktorech, většinou je však zapříčiněna kontaminací nebo degradací kolony (tj. ireverzibilně vázané látky), která může mít řadu příčin - kontaminace analyzovaným vzorkem, kontaminace látkami, které se uvolňují ze systému (těsnění aj.) nebo látkami obsažené v mobilní fázi. Způsoby "dekontaminace" kolony jsou uvedeny zde.

Proto by o každé chromatografické koloně měl být veden deník kolony. V dnešní době toto můře bát nahrazeno čipem, kterým je spojen na pevno s kolonou a na tomto čipu jsou uvedeny veškeré potřebné údaje.

Test chromatografické kolony mohou obsahovat informace např.:
 • kapacitních poměrech testovaných látek k
 • retenčních poměrech (selektivitě) a vybraných látek
 • rozlišení R₁,₂
 • počtu teoretických pater N
 • tailing faktoru T

Všechny testy se provádí za definovaných podmínek a závisí na použité testovací směsi. Testovací směsi, které se nejčastěji používají k testům jsou komerčně dostupné a nejčastější složení těchto směsí a způsob jejich aplikace (pracovní podmínky: průtok mobilní fáze: 1 ml/min, objem nástřiku: 10 µl) je uveden v tabulce:

HPLC.cz: Testovací směsi, které se nejčastěji používají k testům chromatografických kolon

Další výhodou použití těchto testů, je možnost objektivního porovnání různých kolon toho samého typu od různých výrobců nebo porovnání účinnosti různých systémů za použití jedné srovnávací kolony.

Přes tyto výhody mají tyto testy i některé nevýhody. V prvé řadě, testy použití pro reverzní fáze, nevypovídají zřetelně o koncentraci zbytkových silanolových skupin ve stacionární fázi, což je poměrně závažný nedostatek pro separaci bazických látek, které mají tendenci k chvostování.

V druhé řadě jsou všechny používané testy závislé na připravené mobilní fázi a můžeme je vztahovat pouze k této mobilní fázi.

K testování reverzní fáze (koncentrace zbytkových silanolových skupin) je vhodné test tailing faktoru (asymetrie píku) - jako testovací směs se může použít:

-směs amitriptylin (50 µg/ml), dextromethorphan (100 µg/ml) a kyselina acetylsalicylová (50 µg/ml)

 • mobilní fáze acetonitril: 0,05 mol/l KH₂PO₄, pH 7,0, 30:70
 • průtok mobilní fáze 1,5 ml/min
 • objem nástřiku 10 µl
 • UV detekce při 230 nm

nebo testovací směs pyridin (1 µl/ml), fenol (100 µg/ml) se stejnou mobilní fází a objemem nástřiku s UV detekcí při 254 nm.

Selektivita reverzní fáze pro látky kyselé povahy je testována testovací směsí kyselin:
 • kyselina sorbová (5 µg/ml), kyselina benzoová (150 µg/ml)
 • mobilní fáze acetonitril: 0,025 mol/l KH₂PO₄, pH 2,3, 20:80
 • průtok mobilní fáze 2 ml/min
 • objem nástřiku 10 µl
 • UV detekce při 254 nm.

Další související odkazy.

Česká chromatografická škola
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Velikosti nástřiku a mimokolonové příspěvky v HPLC

Na účinnost kolony má velikost nástřiku vliv zejména u mikrokolon. Objemy všech částí HPLC aparatury mají být co nejmenší, aby se zamezilo mimokolonovému rozmývání píků a tím snížení účinnosti kolony.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Dvourozměrná chromatografie 2D HPLC

Hledání možnosti zvýšení píkové kapacity chromatografické kolony a tím i počtu analytů, které mohou být separovány v jediném nástřiku, vedlo ke vzniku vícerozměrné HPLC.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Velikosti nástřiku a mimokolonové příspěvky v HPLC

Na účinnost kolony má velikost nástřiku vliv zejména u mikrokolon. Objemy všech částí HPLC aparatury mají být co nejmenší, aby se zamezilo mimokolonovému rozmývání píků a tím snížení účinnosti kolony.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Dvourozměrná chromatografie 2D HPLC

Hledání možnosti zvýšení píkové kapacity chromatografické kolony a tím i počtu analytů, které mohou být separovány v jediném nástřiku, vedlo ke vzniku vícerozměrné HPLC.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Velikosti nástřiku a mimokolonové příspěvky v HPLC

Na účinnost kolony má velikost nástřiku vliv zejména u mikrokolon. Objemy všech částí HPLC aparatury mají být co nejmenší, aby se zamezilo mimokolonovému rozmývání píků a tím snížení účinnosti kolony.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Dvourozměrná chromatografie 2D HPLC

Hledání možnosti zvýšení píkové kapacity chromatografické kolony a tím i počtu analytů, které mohou být separovány v jediném nástřiku, vedlo ke vzniku vícerozměrné HPLC.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Průtoky mobilní fáze, kapacity analytické kolony a pufrované mobilní fáze

Jaké jsou typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytických kolon? Jak připravit mobilní fázi s použitím aditiv, které slouží k úpravě pH nebo iontové síly mobilní fáze?

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Velikosti nástřiku a mimokolonové příspěvky v HPLC

Na účinnost kolony má velikost nástřiku vliv zejména u mikrokolon. Objemy všech částí HPLC aparatury mají být co nejmenší, aby se zamezilo mimokolonovému rozmývání píků a tím snížení účinnosti kolony.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Mrtvý objem kolony, systému a použití mixeru mobilní fáze v HPLC

V dalším díle Tipů a Triků v HPLC zjistíme, kdy je dobré vědět, jaký mrtvý objem má Vaše kolona nebo systém a jak postupovat při výběru statického mixeru mobilní fáze.

Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Dvourozměrná chromatografie 2D HPLC

Hledání možnosti zvýšení píkové kapacity chromatografické kolony a tím i počtu analytů, které mohou být separovány v jediném nástřiku, vedlo ke vzniku vícerozměrné HPLC.