Tipy a triky v HPLC: Separace na reverzních fázích | LabRulez LCMS

Tipy a triky v HPLC: Separace na reverzních fázích

St, 26.1.2022
| Originální článek z: Česká chromatografická škola/Michal Douša
Separace na reverzních fázích je základem kapalinové chromatografie. Jak ji používat v extrémních oblastech pH, jak zvýšit retenci polárních látek a jaký vliv mají aktivity zbytkových silanolových skupin?
Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Separace na reverzních fázích

Wikipedia/YassineMrabet: Tipy a triky v HPLC: Separace na reverzních fázích

Separace na reverzních fázích v extrémních oblastech pH

U běžných typů kolon na reverzních fázích se rozmezí pH pohybuje od 2 do 8. Při použití fosfátových pufrů pH 8 na normálních i reverzních fázích, zejména v kombinaci za vyšší teploty však dochází k výraznému snížení životnosti kolony – dochází k rozpouštění nosiče - většinou silikagelu tak jak je ukázáno na obrázku níže. Pro vysoké teploty je před fosfátovými pufry preferován pufr TRIS - Tris(hydroxymethyl)-aminomethan a pracovní pH 7.

HPLC. cz: Rozpouštění nosiče stacionární fáze v HPLC koloně

1. Při pH < 2,5
 • dochází k hydrolýze silikagelu
 • což se projevuje snížením retenčního času
 • dochází ke snižování životnosti kolony

V tomto případě je lepší použití polymerních kolon nebo speciálních kolon určených k tomuto účelu (např. Xterra, ZORBAX Extend-C18).

2. Při pH > 7,0
 • se silikagel začíná již rozpouštět
 • dochází ke snížení účinnosti kolony (vlivem zvýšení mrtvého objemu kolony)
 • dochází ke snížení retenčního času
 • zpětný tlak na koloně vzrůstá

V tomto případě je lepší použití polymerních kolon jak již bylo uvedeno výše. V případě, že není polymerní kolonu možné použít (např. z důvodu nižší účinnosti) je možné použít tzv. presaturační kolonu k prodloužení životnosti analytické kolony. Presaturační kolona (Pre-Sat) se zařazuje mezi HPLC pumpu a nástřikové zařízení:

HPLC. cz: Použití presaturační kolony

Poněvadž je mobilní fáze pak saturována silikagelem, který se uvolňuje z presaturační kolony, rozpouštění silikagelu v analytické koloně je sníženo na minimum.

3. Při pH < 2 a pH > 8

Nejlepší řešení separace v těchnto oblastech je použití polymerních fází, které jsou většinou kompatibilní v celém rozsahu pH.

Nevýhodou polymerních fází je, že částečky obsahují mikropóry o velikosti asi 1 nm, což zabraňuje přenosu hmoty zejména malých molekul.

Polymerní stacionární fáze jsou dále omezeny maximálním pracovním tlakem na koloně a to 20 MPa i když 10 MPa je pro většinu aplikací HPLC dostačující.

Stabilita polymerních stacionárních fází je omezena stabilitou funkčních skupin polymeru – pro methylakrylát je limitující stabilita esterové skupiny, pro akrylamid je limitující stabilita amidové skupiny. I když současně připravované polymerní fáze jsou dostatečně mechanicky i chemicky stálé, pro jejich nižší účinnost dosud nevytlačily z použití chemicky vázané nepolární stacionární fáze.

Styrendivinylbenzen byl použit jako stacionární fáze v iontově-výměnné chromatografii dávno před použitím v HPLC. Ve srovnání s chemicky vázanou fází C18 je retence na styrendivinylbenzenu vyšší a k dosažení rozumných retenčních časů je nutné zvýšit obsah organického rozpouštědla v mobilní fázi. Toto zvýšení retence je vysvětlováno specifickými interakcemi analytu s p-elektrony stacionární fáze, ale toto vysvětlení není příliš korektní, protože neplatí pro fenylovou fázi, která by měla vykazovat obdobné zvýšení retence. Lepší vysvětlení je zvýšení specifického povrchu nosiče a tím i fázového poměru a distribuční konstanty.

Styrendivinylbenzenová fáze je stabilní v rozsahu pH 0 až 14, nejčastější použití je analýza proteinů a peptidů, kdy pro tyto druhy analytů nehraje významnou roli mikroporosita náplně a chromatografická účinnost je srovnatelná s chemicky vázanou fází C18.

4. Porézní grafitovaný uhlík

Je používán od roku 1988, kdy byl uveden na trh. (1, 2) Jeho velkou výhodou je stabilita v oblasti pH 1 - 14, stabilita tlaková je do 40 MPa.

Při porovnání retence hydrofobních látek na uhlíkových sorbentech a sorbentech typu alkylsilikagelů, se uhlíkový sorbent vyznačuje o něco vyšší afinitou, u aromatických a polárních látek je tato afinita daleko vyšší. Toto je vysvětlováno přítomností delokalizovaných p-elektronů na povrchu uhlíkového sorbentu a dochází tak ke specifickým interakcím sorbent-solut. (3) Kromě toho jsou často pozorovány na uhlíkovém sorbentu chvostující píky, které indikují heterogenitu povrchu sorbentu. Přítomnost fixních adsorpčních center na povrchu sorbentu zajišťuje vyšší selektivitu sorbentu k dělení polohových isomerů. (4)

Výhodou uhlíkových sorbentů je možnost změny retence bazických látek změnou pH mobilní fáze a to, že chování těchto látek na tomto sorbentu se dá daleko více předpovídat než na sorbentech typu alkylsilikagelů, které obsahují zbytkové silanolové skupiny a jsou omezeny rozpustností silikagelu v alkalických oblastech pH.

5. HPLC kolony na bázi oxidů kovů

Rozpustnost silikagelu při vyšším pH mobilní fáze vedlo k vývoji alternativních HPLC kolon na bázi oxidů kovů (oxidu titaničitého, oxidu hlinitého), ale zejména (oxidu zirkoničitého).

Retence polárních látek v reverzním módu

Retence polárních látek v reverzním módu je velmi malá a velmi polární látky eluuje v mrtvém objemu kolony. Zvýšení retence na reverzních fázích je možné několikerým způsobem.

Zůstaneme-li na klasických reverzních fázích např. C18 pak je nutné potlačit ionizaci polárních látek a snížit pak objemový zlomek organického modifikátoru v mobilní fázi. Pak se však pracuje již se 100 % vodnými fázemi a doporučují se speciální kolony (např. Synergie Hydro-RP).

Druhý způsob je použití iontové párové chromatografie.

Třetí a nejúčinnější způsob je přechod na jiný typ stacionární fáze. Může se použít způsobu, kdy se do alkylového ligandu včlení polární skupina (amid nebo karbanit – kolony Supelco RP-Amide C16 nebo Waters Symmetry Shield) a nebo se použije zcela jiná stacionární fáze nap. fenylová nebo propylaminová. Každá z obou uvedených fází má své výhody i nevýhody.

Fenylová fáze

Tato fáze je polárnější než kalsická fáze C18. Jako mobilní fáze se upřednostňuje mobilní fáze s methanolem v rozmezí pH 1,5 - 7,0 (při použití acetonitrilu dochází k p-p interakcím stacionární fáze fenylu s volnými p-elektrony nitrilové skupiny). Na této fázi dochází ke zvýšení retence polárních látek, zvýšení účinnosti (zlepší /zúží/ se tvar píku) a fáze je selektivnější pro aromatické analyty (právě díky p-p interakcím). Jako příklad je možné uvést kolonu Synergie Polar-RP.

Propylaminová fáze

Komerčně používaný aminopropyl je připravován z trimethoxy nebo triethoxyaminopropylsilanu a jeho struktura je následující.

Retence na aminopropylu je ve srovnání silikagelu a aluminy vyšší a dobře je může substituovat. Jak můžeme očekávat, retence látek kyselé povahy na aminopropylu je daleko větší než na silikagelu, kyanopropylu nebo diolu. Jako příklad je možno uvést separaci steroidů s fenolickou funkční skupinou, které jsou na této fázi daleko více zadržovány než na silikagelu. (5)

Nevýhodou aminopropylu je jeho vysoká reaktivita a může reagovat s aldehydy nebo ketony za vzniku iminů, nebo může být funkční skupina NH₂ oxidována např. peroxidy. V přítomnosti vody dochází k částečné hydrolýze NH₂ skupiny a výsledkem je vysoké alkalické prostředí v pórech, které se může pohybovat až kolem hodnoty pH 10 a vyšší a dochází k rozpouštění silikagelu.

V tomto případě i při dostatečně dlouhé ekvilibraci kolony se nedosáhne úplné regenerace a takto ekvilibrovaná fáze není srovnatelné s originální fází. Proto je nutné se vyhnout promývání aminopropylové fáze vodou Luna NH2 (Amino).

Vliv aktivity zbytkových silanolových skupin na reverzních fázích

I nejlépe připravená chemicky vázaná stacionární fáze obsahuje zbytkové polární silanolové skupiny jejichž obsah se pohybuje kolem 4 mmol/m² a typický obsah ligandových skupin se pohybuje někde kolem 3,5 £ mmol/m², tím pádem obsahuje více „residuálních“ silanolových skupin než ligandů.

Ačkoli většina těchto silanolových skupin není stéricky dostupná chromatografovaných látkám, jsou ještě dostatečně přístupné pro interakce s analytem a mobilní fází (vodíkové vazby, dipól-dipólové interakce, iontově-výměnné) a toto je potom příčinou stoupající retence a chvostování píků polárních, zejména bazických látek.

Iontově-výměnné reakce zbytkových silanolových skupin jsou dominující pro interakce s bazickými látkami a jsou funkcí pH mobilní fáze. Se stoupajícím pH mobilní fáze roste vliv zbytkových silanolových skupin, protože roste jejich počet s negativním nábojem (pH 6-8). Proto se v praxi používá eliminace nepolární fáze tj. minimalizování interakce bazických látek s volnými silanolovými skupinami (a tím minimalizace tailování píků) a tím i nutnost zvyšování obsahu chemicky vázaného uhlíku v nepolární fázi (carbon load). Existuje několik způsobů eliminace, které budou popsány dále.

Endcapping

Endcapping je fyzikálně-chemický proces, který redukuje počet volných silanolových skupin na nepolární fázi (na bázi silica) chemickou reakcí např. s trialkylchlorsilanem (alkyl - methyl). Trimethylchlorsilan jako menší molekula než trioktadecylchlrosilan pokryje stéricky bráněné volné silanolové skupiny (obrázek).

HPLC.cz: Grafické znázornění endcappingu

Stérické stínění volných OH skupin

Eliminace silanolových skupin stérickým odstíněním při přípravě chemicky vázaných fází, tj. přípravou fází s delším organickým uhlíkovým řetězcem a zvýšením obsahu vázaného uhlíku v nepolární fázi (carbon load), s tímto však současně roste i retence látek. Dokonalé stérické odstínění zbytkových -OH skupin lze docílit použitím objemných alkyl substituentů R1, R3 - diisobutyl nebo diisopropyl. Jako příklad lze uvést stacionární fázi Zorbax StableBond (Agilent, USA):

HPLC.cz: Stérické stínění volných OH skupin

Výhodou těchto stacionárních fází je vysoká stabilita vůči nízkým pH mobilní fáze (~1) a mobilní fázím obsahující trifluoroctovou kyselinu, je stabilní při teplotě až 90 °C a při použití 100 % vodné mobilní fáze nedochází ke kolapsu této fáze.

Modifikace ligandu

Začleněním polární skupiny do organického uhlíkového řetězce stacionární fáze mezi povrch silikagelu a nepolární vrstvy (ligand) např. karbamátové skupiny - reverzní fáze Symmetry Shield RP8 nebo Supelcosil ABZ Plus:

HPLC.cz: Modifikace ligandu

Tento krok zmírňuje interakci analytu s povrchovými volnými silanolovými skupinami, zejména bazických polárních látek. Pravděpodobně dochází k interakci mírně polární skupiny s volnými silanolovými skupinami a zvýšením polarity nepolární fáze dochází ke zvyšující se adsorpci vody v mobilní fázi.

pH a složení mobilní fáze

Z popisu chování silanolových skupin k mobilní fázi je zřejmé, že tyto můžeme eliminovat i úpravou pH mobilní fáze a to přídavkem organických aminů do mobilní fáze. Ty soutěží s analytem o aktivní centra zbytkových silanolových skupin a eliminují tak jejich chování. Nejčastěji se používá triethylamin, pokud je triethylamin nedostačující, používá se trioctylamin nebo cetyltrimethylamonná sůl.

Použití cetyltriethylaminu je velmi efektivní, ale prodlužuje se doba ekvilibrace kolony a retenční čas chromatografovaných látek. pH takto připravené mobilní fáze se musí upravit na hodnotu pH 2-7, jinak dochází k rozpouštění silikagelu. Jako přídavek se používá kyselina fosforečná, octová nebo citronová, u cetyltrimethylamonné soli se pH upravovat nemusí. Model je graficky zobrazen na obrázku.

HPLC.cz: Eliminace volných silanolových skupin přídavkem organického aminu do mobilní fáze

Z komerčně dostupných náplní s chemicky vázanými fázemi lze uvést nepolární fáze s alkylovými řetězci různé délky (C2-C18), s fenylovými a difenylovými skupinami, které mají zvýšenou polaritu a rozdílnou selektivitu zejména k fenolům a aminosloučeninám. Střední polaritou se vyznačují fáze nitrilové (alkylnitrily) a amidové, které se vykazují zvýšenou selektivitou k fenolům, cukrům a alkoholům. Aminové fáze mají slabé vlastnosti iontoměniče (anexu).

Polymerní stacionární fáze

Hlavní a podstatnou nevýhodou chemicky modifikovaného silikagelu je jeho rozpustnost v alkalické oblasti pH a mnoho chromatografických systémů by rádo upřednostnilo alkalickou oblast pH zejména pro separaci bazických látek. Tomuto požadavku vyhovují polymerní stacionární fáze, které jsou většinou kompatibilní v celém rozsahu pH.

Nevýhodou polymerních fází je, že částečky obsahují mikropóry o velikosti asi 1 nm, což zabraňuje přenosu hmoty zejména pro malé molekuly. Polymerní stacionární fáze jsou dále omezeny maximálním pracovním tlakem na koloně a to 20 MPa i když 10 MPa je pro většinu aplikací HPLC dostačující.

Stabilita polymerních stacionárních fází je omezena stabilitou funkčních skupin polymeru – pro methylakrylát je limitující stabilita esterové skupiny, pro akrylamid je limitující stabilita amidové skupiny. I když současně připravované polymerní fáze jsou dostatečně mechanicky i chemicky stálé, pro jejich nižší účinnost dosud nevytlačily z použití chemicky vázané nepolární stacionární fáze.

Zdroje
 • (1) Knox J. H. , Gilbert M. T.: UK Patent 7,939,449 (1979).
 • (2) US Patent 4,263,268 (1981).
 • (3) Hennion M. C., Coquart V., Guenu S., Sella C.: J. Chromatogr. A712, 287 (1995).
 • (4) Knox J. H., Unger K. K., Mueller H.: J. Liquid Chromatogr. 6, 1 (1983).
 • (5) Hara S., Ohnishi S.: J. Liq. Chromatogr. 7, 59 (1984).
Česká chromatografická škola
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Polární látky a solventy, Mez detekce a Stanovitelnosti, Asymetrie píků

Dnes se podíváme na několik různorodých témat jako LOD a LOQ, disociace polárních látek a jak ji potlačit, polární solventy a jejich empirická přenosová pravidla nebo asymetrie píku.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Jaké znáte typy HPLC kolon? Jak je správně uchovávat, instalovat a jak provést těsné spojení? Na čem závisí životnost kolony? Jak novou kolonu otestovat a vést její deník nebo použít kolonu s čipem?
Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Polární látky a solventy, Mez detekce a Stanovitelnosti, Asymetrie píků

Dnes se podíváme na několik různorodých témat jako LOD a LOQ, disociace polárních látek a jak ji potlačit, polární solventy a jejich empirická přenosová pravidla nebo asymetrie píku.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Jaké znáte typy HPLC kolon? Jak je správně uchovávat, instalovat a jak provést těsné spojení? Na čem závisí životnost kolony? Jak novou kolonu otestovat a vést její deník nebo použít kolonu s čipem?
Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Polární látky a solventy, Mez detekce a Stanovitelnosti, Asymetrie píků

Dnes se podíváme na několik různorodých témat jako LOD a LOQ, disociace polárních látek a jak ji potlačit, polární solventy a jejich empirická přenosová pravidla nebo asymetrie píku.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Jaké znáte typy HPLC kolon? Jak je správně uchovávat, instalovat a jak provést těsné spojení? Na čem závisí životnost kolony? Jak novou kolonu otestovat a vést její deník nebo použít kolonu s čipem?
Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech

Pro stanovení jednotlivých polyfenolů je nejrozšířenější metodou HPLC na reverzní fázi s různými druhy detekce. Méně rozšířená je metoda GC ve spojení s MS detekcí, a to kvůli derivatizaci analytu.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Polární látky a solventy, Mez detekce a Stanovitelnosti, Asymetrie píků

Dnes se podíváme na několik různorodých témat jako LOD a LOQ, disociace polárních látek a jak ji potlačit, polární solventy a jejich empirická přenosová pravidla nebo asymetrie píku.
Článek | Akademie

Tipy a triky v HPLC: Chromatografická kolona a kapiláry, Životnost, Testování a deník chromatografické kolony

Jaké znáte typy HPLC kolon? Jak je správně uchovávat, instalovat a jak provést těsné spojení? Na čem závisí životnost kolony? Jak novou kolonu otestovat a vést její deník nebo použít kolonu s čipem?
Článek | Přednáška

HPLC kolony pro polární analyty (VIZE 2021)

Záznam přednášky Dr. Martiny Riesové ze semináře Waters VIZE 2021 o principech, možnostech a aplikacích HPLC kolon pro polární analyty.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.