VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Po, 7.2.2022
| Originální článek z: VŠCHT/Ústav analýzy potravin a výživy
Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
Video placeholder
 • Foto: VŠCHT/Ústav analýzy potravin a výživy: VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)
 • Video: VŠCHT Praha - UCT Prague: Ústav analýzy potravin

Ústav analýzy potravin a výživy se věnuje zejména výzkumu chemické bezpečnosti potravin a kvalitě a autenticitě potravin (odhalování falšování potravin).

Vědecké skupiny

Přístrojové vybavení LC-MS

 • Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory typu LC/QQQ, LC/QTRAP, LC/QDa

U-HPLC‒MS/MS (Acquity UPLCQTRAP 5500)

Spojení ultra-účinného kapalinového chromatografu Acquity UPLC (Waters) s tandemovým hmotnostním spektrometrem QTRAP 5500 (Sciex) s analyzátory kvadrupólem a lineární iontovou pastí a elektrosprejovou ionizací (ESI) představuje standardní instrumentaci pro kvantitativní analýzu známých sloučenin na nízkých koncentračních hladinách, poskytuje vysokou míru selektivity (MS2) a nabízí možnost dodatečné konfirmace pro vybrané sloučeniny v MS3. Přístroj bývá nejčastěji využíván pro stanovení mykotoxinů a reziduí polárních pesticidů a pesticidů ve vodách a bývá též využíván při laboratorní výuce.

VŠCHT/ÚAPV: U-HPLC‒MS-MS (Acquity UPLC – QTRAP 5500)

U-HPLC‒MS/MS (Agilent 1290 Infinity IIQTRAP 6500+)

Ultra-účinný kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity II (Agilent Technologies) a tandemový hmotnostní spektrometr QTRAP 6500+ (Sciex) s analyzátory kvadrupólem a lineární iontovou pastí a elektrosprejovou ionizací (ESI) je novým přístrojem vhodným pro kvantitativní analýzu známých sloučenin poskytující vysokou míru selektivity při běžné analýze (MS2) i s možností dodatečné konfirmace (MS3). Přístroj bývá využíván pro stanovení sloučenin na hranici stopové a ultra-stopové analýzy – toxické rostlinné alkaloidy, metabolity environmentálních kontaminantů i reziduí polárních pesticidů. Je též vybaven konvenčními detektory UV a fluorescenčním, jež nachází využití např. pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků.

VŠCHT/ÚAPV: U-HPLC‒MS-MS (Agilent 1290 Infinity II – QTRAP 6500+)

Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS (Agilent Technologies)

Kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity II ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent Triple Quadrupole 6495

Tento přístroj se díky své citlivosti a selektivitě využívá pro rutinní analýzu pestrého spektra biologicky aktivních látek. Jsou na něm realizovány akreditované analýzy environmentálních kontaminantů (např. per- a polyfluoroalkylovaných sloučenin a bromovaných retardérů hoření v rámci tzv. humánního biomonitoringu), kanabinoidních látek či reziduí pesticidů. Na přístroji jsou měřeny i další významné látky (např. bisfenoly, organofosfátové retardéry hoření) v široké škále vzorků životního prostředí. Hmotnostní analyzátor typu trojitý kvadrupól pracuje na principu sledování specifického přechodu mezi prekursorovým a produktovým iontem dané látky. Pro ionizaci analytů je k dispozici technika elektrospreje.

Příklady aplikací
 • Analýza perfluoralkylovaných sloučenin, bromovaných a organofosfátových retardérů hoření ve vodě, potravinách, v biologických vzorcích a ve vzorcích životního prostředí
 • Analýza bisfenol A a jeho derivátů v biologických vzorcích
 • Analýza reziduí pesticidů ve vodě, ovoci, zelenině, čaji a obilovinách
 • Analýza fytokanabinoidů a jejich metabolitů v biologických vzorcích
 • Analýza rostlinných alkaloidů v koření, čajích, cereáliích a pseudocereáliích
 • Analýza migrantů z obalů potravin

VŠCHT/ÚAPV: Kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity II ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent Triple Quadrupole 6495

Agilent 6495C Triple Quadrupole LC/MS (Agilent Technologies)

Kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity II ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent Triple Quadrupole 6495C

Tato instrumentace kombinuje výhody ultra-účinné kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie sestávající z MS systému nové generace typu A6495C (analyzátor typu trojitý kvadrupól). Instrumentace nalézá své uplatnění především při stopových analýzách, například kontaminantů potravin, kdy je nutno dosahovat velmi nízkých detekčních limitů (až 0,001 mg/kg). Díky 3. generaci tohoto typu detektoru je možné dosáhnout dostatečného rozlišení v rámci až 3000 m/z. Při multireziduální analýze je využíván dMRM akviziční mód, umožňující v daném časovém úseku analyzovat specifické přechody mezi prekursorovým a produktovým iontem pro velký počet látek při zachování dostatečné citlivosti a selektivity. Tato instrumentace je na našem pracovišti využívána především při analýze reziduí pesticidů v řadě potravinových komodit, jelikož během velmi krátkého času je možné detekovat a konfirmovat až 400 různých látek. Mezi aplikace patří jak rychlý screening přítomnosti daných látek ve vzorku, tak i jejich konfirmace a velmi rychlá kvantifikace pomocí softwaru Agilent MassHunter. Pro ionizaci analytů je k dispozici technika elektrospreje, Vent-free iontový zdroj s VacSchield systémem navíc umožňuje udržet vakuum v MS systému během jeho údržby.

VŠCHT/ÚAPV: Kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity II ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent Triple Quadrupole 6495C

Kapalinový chromatograf Acquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem Xevo TQ-S (LC-MS/MS)

Jedná se o vysoce citlivý tandemový hmotnostní spektrometr, který je využíván pro stanovení látek i na velmi nízkých koncentračních hladinách. Tento citlivý univerzální detektor ve spojení s vysoko účinnou kapalinovou chromatografií představuje vhodný nástroj pro analýzu širokého spektra analytů v různých typech vzorků nejen v potravinách, ale i vzorků životního prostředí a biomonitoringu. Součástí hmotnostního spektrometru je elektrosprejový iontový zdroj a analýza iontů probíhá pomocí trojitého kvadrupólu měřením charakteristických mateřských a dceřiných iontů sledovaných analytů.

Příklady aplikací
 • Analýza širokého portfolia reziduí pesticidů (více jak 400 látek v jedné metodě) v potravinách, především v ovoci a zelenině, ale i dětské výživě, cereáliích a dalších potravinových surovinách.
 • Analýza environmentálních kontaminantů, jako jsou perfluoralkylované sloučeniny, nebo metabolity polycyklických aromatických uhlovodíky a ftalátů, v potravinách, v biologických matricích a vzorcích životního prostředí.
 • Analýza akrylamidu – procesní kontaminant vznikající při tepelné úpravě potravin, stanovuje se například ve vzorcích sušenek, brambůrek, chlebu či například v kávě.

VŠCHT/ÚAPV: Kapalinový chromatograf Acquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem Xevo TQ-S (LC-MS/MS)

Kapalinový chromatograf Acquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem Quattro Premier XE (LC-MS/MS)

Jedná se o jeden z prvních typů tandemových hmotnostních spektrometrů používaných v naší laboratoři, který je v současné době využíván pro stanovení látek, které se ve vzorcích přirozeně nachází ve vyšších koncentracích. Součástí hmotnostního spektrometru je elektrosprejový iontový zdroj a analýza iontů probíhá pomocí trojitého kvadrupólu měřením charakteristických mateřských a dceřiných iontů sledovaných analytů.

Příklady aplikací
 • Analýza ve vodě rozpustných vitamínů, zejména vitamíny skupiny B.
 • Stanovení kyseliny hyaluronové, glukosaminu, chondroitinu.
 • Analýza akrylamidu – procesní kontaminant vznikající při tepelné úpravě potravin, stanovuje se například ve vzorcích sušenek, brambůrek, chlebu či například v kávě.

VŠCHT/ÚAPV: Kapalinový chromatograf Acquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem Quattro Premier XE (LC-MS/MS)

Kapalinový chromatograf Acquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem QDa (LC-MS)

Jedná se hmotnostní spektrometr využívající analyzátor typu jednoduchý kvadrupól. Tento poměrně jednoduchý přístroj představuje kombinaci relativně nízké pořizovací ceny a benefitů hmotnostní spektrometrie. Ve spojení s vysoko účinnou kapalinovou chromatografií představuje velice efektivní a uživatelsky přívětivý nástroj pro rutinní analýzy, ve kterých často dokáže nahradit konvenční detektory, jež předčí svou univerzálností. Tento přístroj je rovněž využíván k výukovým účelům jako „první kontakt“ studentů bakalářských studijních programů s hmotnostní spektrometrií.

Příklady aplikací
 • Stanovení přídatných látek v potravinách a nápojích – především barviva, sladidla a konzervační látky syntetického původu.
 • Stanovení kofeinu – v potravinách i nápojích.
 • Analýza aminokyselin – sledování zastoupení a složení aminokyselin v potravinách.

VŠCHT/ÚAPV: Kapalinový chromatograf Aquity UPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem QDa (LC-MS)

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Laboratoře stopové analýzy RECETOX

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

TOP HPLC a LC/MS produkty na LabRulezLCMS v roce 2022

Které techniky a instrumentace z oblasti kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie byly nejvíce vyhledávány v roce 2022?
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Laboratoře stopové analýzy RECETOX

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

TOP HPLC a LC/MS produkty na LabRulezLCMS v roce 2022

Které techniky a instrumentace z oblasti kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie byly nejvíce vyhledávány v roce 2022?
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Laboratoře stopové analýzy RECETOX

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

TOP HPLC a LC/MS produkty na LabRulezLCMS v roce 2022

Které techniky a instrumentace z oblasti kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie byly nejvíce vyhledávány v roce 2022?
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Laboratoře stopové analýzy RECETOX

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Produkt

TOP HPLC a LC/MS produkty na LabRulezLCMS v roce 2022

Které techniky a instrumentace z oblasti kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie byly nejvíce vyhledávány v roce 2022?