Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha | LabRulez LCMS
Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha
Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha

Zvláštní pozornost je věnována studiím zabývajícím se interakcemi/degradacemi jednotlivých složek potravin, což může vést ke změnám nutriční hodnoty a/nebo senzorických vlastností. Velká část výzkumu se soustředí na hodnocení vlivu životního prostředí na člověka, hodnocení cest expozice různým skupinám látek, především v rámci lidského biologického monitoringu. V posledních letech jsou v rámci interdisciplinárního výzkumu aplikovány tzv. „omics“ technologie při posuzování in vivo/in vitro účinků vyvolaných biologicky aktivními látkami (zdraví prospěšnými, i toxickými).

Přehled publikací v knihovně LabRulezGCMS

Přehled publikací v knihovně LabRulezLCMS

Základní přehled studia

Na Ústavu analýzy potravin a výživy je možné studovat bakalářský, magisterský i doktorský studijní program.

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Věda a výzkum

Ústav analýzy potravin a výživy se věnuje zejména výzkumu chemické bezpečnosti potravin a kvalitě a autenticitě potravin (odhalování falšování potravin).

CHEMICKÁ BEZPEČNOST POTRAVIN

Vývoj nových pokročilých postupů pro analýzu různých skupin kontaminantů v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí; výzkum preventivních opatření a strategií vedoucích k jejich minimalizaci:

 • Mykotoxiny a další přírodní toxiny
 • Rezidua pesticidů/veterinárních léčiv
 • POPs a jiné průmyslové kontaminanty
 • Kontaminanty z materiálů přicházejících do styku s potravinami/migranty
 • Procesní kontaminanty, Antinutriční látky

KVALITA A AUTENTICITA POTRAVIN (FALŠOVÁNÍ POTRAVIN)

Implementace nových analytických postupů pro charakterizaci a klasifikaci:

 • Metabolomu: metody profilování nebo fingeprintu (otisky prstů) založené na použití hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (ve spojení s kapalinovou (LC), plynovou (chromatografie) nebo ambientní Ms); pokročilé zpracování dat; identifikace markerů
 • Biologicky aktivních látek: bioprospekce; necílová analýza (non-target pro screening) "neznámých" látek v rostlinách / mikroorganismech; identifikace látek využívajících techniku vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie
 • Aromatické látky: kombinace instrumentální a senzorické analýzy; hodnocení založené na kombinaci analýzy pomocí plynové chromatrografie a olfaktometrické detekce

Organizované akce

 • Chemical Reactions in Food (CRF)
 • Recent Advances in Food Analysis (RAFA)
 • Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin
 • Chromatografické semináře
 • Semináře Bezpečné výživy

Vědecké publikace

Akreditovaná laboratoře

 • provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a poskytování konzultací a expertíz v oblasti analýzy potravin, lihovin, potravních doplňků, zemědělských produktů, krmiv, složek životního prostředí a biologicky aktivních přírodních látek, včetně látek návykových,
 • vývoj a validaci analytických metod a detekčních technik,
 • organizaci a interpretaci mezilaboratorních testů a studií,
 • účast na mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje a standardizace analytických metod (spolupráce s NMi a Evropskými referenčními laboratořemi pro potraviny),
 • provádění výzkumné činnosti v oblasti analytických postupů, detekčních a separačních technik a chemické metrologie,
 • provádění forenzních analýz a zpracování expertních posudků.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.