LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Vitatox 2021 - Den 1

St, 6.10.2021
| Originální článek z: Radanal/Vitatox 2021
První den konference jsme viděli přednášky z oblasti detekce drog, nebezpečných látek, léčiv nebo zcela neznámých látek v laboratořích celníků, hasičů, policajtů, SÚJChBO nebo toxikologických laboratoří.
Radanal/Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Celně technická laboratoř)

Radanal/Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Celně technická laboratoř)

Letošní ročník konference byl zahájen přednáškou na téma zdravých a nezdravých vitaminů. Zdravé a nezdravé můžeme porovnat s pojmem netoxický a toxický, přičemž se obecně uznává, že toxicita je otázkou množství. Potravinami se dá velmi dobře masově zabíjet a statistiky to dokazují.

Následoval již první blok přednášek věnovaný problematice drog a nebezpečných látek, které jsou všude kolem nás a jejich přítomnost a také naši bezpečnost chrání laboratoře kontrolních laboratoří Celní správy, PČR/OKTE, Hasičů nebo SÚJCbBO, které se navzájem doplňují a spolupracují. Tyto látky mají totiž různé cesty pohybu a výskytu a záleží jen na tom, která s těchto složek látku zachytí:

 • Celníci na hranicích, letišti nebo kontrolách při vstupu nebo transportu v ČR
 • Policie při odhalování kriminální činnosti v celé řade možných scénářů
 • Hasiči, kteří jsou často ti, kteří analyzují různé nálezy neznámých látek
 • SÚJChB jejich expertíza směřuje nejvíce k analýze skutečně nebezpečných CBRN nálezů

První blok byl ukončen detekci drog v odpadních vodách, kde všechny tyto látky a jejich metabolity po požití končí a jejich spotřeba se tak dá velice dobře monitorovat. Jak se změnily návyky jejich uživatelů v době Covidové? Prakticky u všech monitorovaných drog podle našich měření došlo ke změnám jejich spotřeby.

Druhý blok pondělních přednášek zahájila reálná studie z toxikologického stanovení hladiny antibiotika Meropenemu v séru metodou LC-MS/MS. Viděli jsme také přednášku analytických chemiků HZS a jejich spolupráce s PČR při detekci terpenů z cannabis ve vzduchu při odhalování zakázaných pěstíren. Poslední odborná přednáška se ponořila do problematiky detekce alkoholu v krvi, která vyvolala širší debatu.

Ve druhém a třetím bloku jsme viděli také 8 aplikačně - technicko - obchodních přednášek výrobců a dodavatelů analytické instrumentace a spotřebního materiálu. Přednášky byly zaměřeny na možnosti technologií LC/MS/MS, GC-VUV, LC/SQ pro přímou detekci látek, HPLC kolony nebo automatizaci v chromatografii.

Zdravé a nezdravé vitaminy

Pojem vitaminy se ujal jaksi omylem díky polskému biochemikovi Kazimieru Funkovi, když v roce 1912 objevil bioaktivní látku obsahující aminoskupinu a nazval ji vitamin B1. Stejně tak pojem zdravá či nezdravá potravina či strava je výsledek marketingu a reklamy moderní doby. Kontroverzní může být označení vitamin B17 pro amygdalin.

Pro zajištění zdraví bylo přirozené využívat lokální přírodní zdroje. Tím byla zaručena kontrola kvality a eliminováno riziko kontaminace z neznámého prostředí.

Potraviny můžeme chápat jako prostředek udržení rovnováhy s nároky vnějšího prostředí jako nám poskytuje obuv a ošacení, přesto nepoužíváme spojení jako nezdravá obuv nebo zdravý kabát.

Zdravé a nezdravé můžeme porovnat s pojmem netoxický a toxický, přičemž se obecně uznává, že toxicita je otázkou množství. Potravinami se dá velmi dobře masově zabíjet a statistiky to dokazují. Francouzský paradox však ukazuje, že současná zvýšená konzumace alkoholu a tuku nás paradoxně vyřadí ze skupiny zemřelých. To by mohlo znamenat, že za lidským fyzickým a duševním zdravím nestojí automaticky zdravé a nezdravé potraviny, ale znalosti a praktické dovednosti, jak je správně využívat k dosažení svého cíle. Na souboru znalostí o potravinách a jejich využití k dosažení a udržení plného lidského zdraví stojí nutriční terapie. Současná cílená nutriční terapie může využívat možnosti moderní analytické chemie, která umí detekovat a kvantifikovat biologicky aktivní látky, ale dokáže i predikovat metabolismus a toxicitu metabolitů. V minulosti byla nutriční terapie při hodnocení potravin odkázána na senzorickou analýzu, kdy byl důraz kladen na celostní hodnocení potraviny. Moderní instrumentální analytická technika hodnotí potravinu podle známých vybraných složek. Na přednosti celostního hodnocení analytického výzkumu potravin ukazuje náš výzkum v oblasti využití pole elektrochemických senzorů s coulometrickou účinností detekce. Ukazuje se, že pro naše zdraví jsou mnohem důležitější chemické látky, o kterých nemáme ani tušení, než tradiční známé bioaktivní látky. V nutriční terapii se uplatňuje zásada vysoké kvality a kvantity vyjádřená slovy dobrého a moc (1).

Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři

 • RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Ing. Michal Vetýška, Celně technická laboratoř

Celně technická laboratoř (CTL) je jedno z pracovišť státní správy, které zpracovává vzorky nebezpečných látek, zejména drog, nových psychoaktivních substancí, jedů, a dalších biologicky aktivních látek.

Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Celně technická laboratoř)Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Celně technická laboratoř)

Řada těchto látek přichází do CTL jako neurčené, neznámé vzorky s často falšovanou dokumentací. Během jejich zpracování je třeba pracovat s nejvyšší opatrností za využití kvalitních ochranných pomůcek a specifických postupů. Mění se také rozsah analýz prováděných na dříve bezproblémových vzorcích, např. tabáku a potravinových doplňcích, jelikož tyto matrice bývají zneužívány jako nosiče zakázaných substancí, mimo jiné syntetických kanabinoidů nebo erektilních léčiv.

Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (Ing. Michal Vetýška, , Celně technická laboratoř)Vitatox 2021: Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (Ing. Michal Vetýška, , Celně technická laboratoř)

Úkolem CTL je zejména identifikace těchto látek, prováděná pomocí širokého spektra analytických technik, případně stanovení obsahu regulovaných látek ve vzorku. Velká pozornost je věnována použití mobilní detekční techniky, vzorkování a bezpečnosti při zpracování vzorku.

Proces zpracování neznámého vzorku od transportu do laboratoře až po výsledky analýz je představen na několika příkladech z analytické praxe CTL.

Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS

Výjezdová skupina mobilní chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva zabezpečuje v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 49/2016 úkoly chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek požární ochrany a záchranných prací v rámci integrovaného záchranného systému v krajích Pardubickém, Královéhradeckém.

Vitatox 2021: Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS (kpt. Bc. Jiří Daněk, Institut ochrany obyvatelstva)Vitatox 2021: Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS (kpt. Bc. Jiří Daněk, Institut ochrany obyvatelstva)

Zajišťuje úkoly ochrany obyvatelstva zejména při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek souvisejících s chemickým a radiačním průzkumem, detekci B-agens a toxinů, monitorováním, odběrem vzorků a laboratorní kontrolou, službou osobní dozimetrie a zabezpečením radiační ochrany, kalibrační služby a dalších specializovaných činností pro potřeby zásahů jednotek požární ochrany a záchranných prací v rámci integrovaného záchranného systému.

Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva zabezpečuje i chemickou bezpečnost na vrcholných sportovních a politických akcí v ČR. V minulosti k takovým akcím patřily např. Mistrovství světa v ledním hokeji, Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let v roce 2015, Mistrovství Evropy v krasobruslení (2017) i návštěva čínského prezidenta (2016) či Setkání prezidentů visegrádské čtyřky v roce 2019.

Šlo o monitorování ovzduší dálkovým detektorem nebezpečných chemických látek SIGIS 2, který měří nebezpečné látky bezkontaktně na velkou vzdálenost. Mrak nebezpečné látky může být detekován dříve, než se rozšíří v prostoru a vyvolá charakteristické symptomy intoxikace.

CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita

 • Ing. Martin Urban, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO) poskytuje v rámci své další činnosti technickou a analytickou podporu základním složkám Integrovaného záchranného systému (IZS), která je ústavem poskytována také při plnění úkolů v oblasti zpracování tzv. záchytů/nálezů s neznámým obsahem, jež jsou zachyceny a zajištěny složkami IZS na území ČR.

Vitatox 2021: CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita (Ing. Martin Urban, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany)Vitatox 2021: CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita (Ing. Martin Urban, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany)

Podpora SÚJCHBO spočívá v provedení komplexního zpracování nálezů, identifikaci a charakterizaci jejich obsahu, stanovení nebezpečnosti jednotlivých složek a realizaci jejich nezbytné následné detoxikace a/nebo likvidace.

Příspěvek se formou ukázek některých významných příkladů CBRN nálezů zabývá komplexním zhodnocením z pohledu jejich charakteru, rozdělení podle nebezpečnosti, množství a obsahu nežádoucích složek, zejména z pohledu obsahu látek spadajících svým charakterem do kategorie látek ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb. a vyjmenovaných v tzv. seznamech 1, 2 a 3, které jsou přílohami Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC - Chemical Weapons Convention), dříve seznamy tzv. vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek, vyjmenovaných ve vyhlášce č. 208/2008 Sb., provádějící příslušný zákon).

Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR

 • kpt. Ing. Tomáš Kratina, NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV PČR, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Globální obchod s narkotiky je charakteristický svojí dynamickou proměnlivostí, vývojem, transformacemi a reakcemi na protiaktivity složek vymáhajících právo. Moderní svět, již téměř neznající pomyslných hranic, čemuž pomáhá satelitní komunikace, letecká doprava, internet a globalizace. Nelegální obchod s návykovými látkami díky tomu získává charakter transnárodního i transkontinentálního rozsahu. Organizovaný zločin využívá moderních a sofistikovaných metod při výrobě, pašování, distribuci a dalších nelegálních činnostech, které s oblastí návykových látek souvisejí. Všechny takové změny můžeme nazývat novými globálními trendy v drogové problematice a jejich znalost je bazální pro pochopení, alespoň jejich základních mechanismů. Stěžejním cílem příspěvku, včetně abstraktu je shrnout ty nejvýznamnější trendy, jejichž výčet však v žádném případě není absolutní.

Vitatox 2021: Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR (kpt. Ing. Tomáš Kratina,NPC SKPV PČR/ČVUT)Vitatox 2021: Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR (kpt. Ing. Tomáš Kratina,NPC SKPV PČR/ČVUT)

V poslední dekádě akcentuje především fenomén masívního rozvoje nových psychoaktivních substancí, které získávají na uživatelské oblíbenosti. Jen v členských státech Evropské unie bylo od počátku monitoringu (2008) do roku 2021 identifikováno okolo 830 druhů těchto substancí s kulminací roku 2014. Dominují syntetické kanabinoidy a kathinony, avšak v posledních minimálně dvou letech narůstá význam syntetických opioidů – fentanylu a jeho četných analog. Celosvětově se setkáváme se vzrůstající konzumací prakticky všech druhů návykových látek, přičemž roční přírůstky uživatelů se pohybují u nejvíce exponovaných drog (kokain, netechnické konopí, opioidy) v řádu milionů osob. S tím souvisí zvyšující se počty žadatelů o přímou (akutní) i následnou lékařskou péči, která je charakterizována především psychiatrickou pomocí a léčbou chronických onemocnění, které vznikly v důsledku dlouhodobého abúzu. Současně se zvyšuje počet prvouživatelů návykových látek a klesá jejich průměrný věk, přičemž tento jev je viditelný zejména u konopných drog, ale také alkoholických nápojů. Vyšší konzumace návykových látek, respektive vyšší počet uživatelů, s sebou přináší ve střednědobém a dlouhodobém horizontu celou řadu socio-ekonomických velice nepříznivých a společensky rozvratných činitelů, počínaje zvýšenou kriminalitou, nezaměstnaností, zbytečným zatížením zdravotního systému a mnoho jiného. Za vzrůstající spotřebou návykových látek můžeme označit celou řadu již identifikovaných prvků, avšak za jeden z významných považujeme aktuálně probíhající legalizační, liberalizační a dekriminalizační procesy. Aktuální jsou zejména ve Spojených státech amerických, Kanadě, Uruguay a některých evropských státech. Národní protidrogová centrála SKPV PČR dlouhodobě argumentačně kritizuje a vystupuje proti nedomyšleným, tendenčním, zjednodušeně popularizovaným a nevědeckým přístupům k legalizačním snahám, ve kterých rozhodně řešení zvyšující se promořenosti obyvatelstva návykovými látkami nespatřuje. Dalším význačným fenoménem je zvýšení latence drogové kriminality na všech úrovních s výrazným podílem daknet markets, kryptoměn a anonymizace prodejců a odběratelů za pomoci moderních softwarových i hardwarových prostředků. Evropská agentura EMCDDA odhaduje, že 66 % transakcí provedených ve hlubších vrstvách internetu (darknet) a na darknet markets, je provedeno prodejem návykových látek všeho druhu. Zločinecká uskupení zabývající se nelegálními aktivitami spojenými s návykovými látkami se rychle učí ze svých neúspěchů a pružně reagují na opatření složek vymáhajících právo. Uvedený fenomén má více aspektů, jmenujme však zejména hledání nových distribučních cest, přičemž globálně, konkrétně v problematice pašování kokainu a hašiše, roste důležitost střední Afriky, jako transitní oblasti. Svoji roli v tom hraje také nestabilita místních vládnoucích režimů, korupce a nízká úroveň vymáhání práva. Jako nový světový hráč vstupuje nejméně na poli nelegální produkce a vývozu metamfetaminu Afghánistán, ve kterém začala v masívní formě nejen samotná výroba metamfetaminu, ale také pěstování rostlin čeledi chvojníkovitých (Ephedraceae). V Afghánistánu vyrobený metamfetamin aktuálně zaplavuje oblasti východní a jihovýchodní Asie, s nezměněnou produkční kapacitou afghánského opia. Je otázkou, na kolik se změní další vývoj po odchodu vojsk NATO. Aktuálně získávají na síle i mexické zločinecké kartely, které se stále více začínají obracet na evropská drogová tržiště, ve kterých spatřují další výhodná odbytiště. V relativně blízké budoucnosti předpokládáme zesilování jejich vlivu. Zločinecké organizace jsou si vědomé slabin při výrobě/syntéze návykových látek, které vyvstávají z legislativní kontroly některých prekurzorů pro výrobu návykových látek, jejichž omezení nebo nedostupnost by narušila kontinuitu výroby. Proto se setkáváme s nahrazováním zakázaných nebo kontrolovaných prekurzorů jinými, případně využíváním pre-prekurzorů pro výrobu zakázaného nebo kontrolovaného prekurzoru. V neposlední řadě má globálně vzrůstající tempo konzumace návykových látek i škodlivý environmentální dopad. Nelegální výroba návykových látek polosyntetického nebo syntetického typu, probíhající za přítomnosti celé řady toxických prekurzorů, enormně zatěžuje životní prostředí, neboť zbytkové odpady končí kde jinde, než v přírodě – lesích, polích, vodách, mořích apod. Například na výrobu 100 kg kokainu je zapotřebí 100 – 300 litrů kyseliny sírové, 20 – 40 litrů k. chlorovodíkové, 20 – 55 kg manganistanu draselného a 1000 – 2000 litrů organických rozpouštědel. Při ročním odhadu (r. 2020) produkce cca 1700 tun kokainu výsledný vznik odpadů a následné zatížení životního prostřední těmito toxickými substancemi není v žádném případě marginální záležitostí.

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování PČR je významnou českou bezpečnostní složkou, nejen v pozici vymáhání práva, a svojí činností na národní i mezinárodní úrovni potlačuje nejzávažnější projevy drogové kriminality. Při plnění svých úkolů spolupracuje se zahraničními partnery jak přímo v potlačování drogové trestné činnosti, tak v nejrůznějších agendách vzdělávacího, preventivního a publikačního charakteru.

Drogy v odpadních vodách v době kovidové

Dne 1. března 2020 vstoupil do našich životů zcela nový fenomén, nemoc pojmenovaná Covid-19. Ve velmi krátké době tato nová nemoc výrazně ovlivnila naše životy, byly uzavřeny školy restaurace, kulturní zařízení, sportoviště, omezeno večerní vycházení. Tato situace trvá s různými změnami až do současnosti. Pokusili jsme se zjistit, zda a jak tato situace ovlivnila spotřebu drog z pohledu analýzy odpadních vod. Porovnali jsme výsledky týdenních odběrových akcí z let 2019, 2020 a 2021, které probíhaly přibližně ve stejném období roku, ale v letech 2020 a 2021 byly ovlivněny nouzovým stavem a dalšími opatřeními souvisejícími s pandemií. Sledovali jsme koncentraci vybraných drog (THC, metamfetamin, MDMA, kokain a jejich metabolity amfetamin a benzoylekgonin. Prakticky u všech monitorovaných drog podle našich měření došlo ke změnám jejich spotřeby.

Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS

 • Ing. Andrea Novotná Rychtecká, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Meropenem je širokospektré antibiotikum s baktericidním účinkem ze skupiny karbapenemů (antibiotika s betalaktamovým kruhem). Díky svému účinku na jinak vysoce rezistentní bakterie, dobrému průniku do tělesných tekutin a tkání se používá jako „záložní“ léčba těžkých stavů. Během epidemie vyvolané SARS - CoV- 2 jsme byli osloveni infekčním oddělením a klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na vyšetření hladiny meropenemu u pacientů převážně s pneumonií.

Vitatox 2021: Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS (Ing. Andrea Novotná Rychtecká, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)Vitatox 2021: Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS (Ing. Andrea Novotná Rychtecká, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Stanovení hladiny antibiotika v séru probíhá metodou LC-MS/MS na SCIEX Q TRAP 4500. Metoda je validovaná, avšak její rutinní použití je z důvodu vysoké nestability standardů a nepravidelné dodávky vzorků, pro naše oddělení nerentabilní.

Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích

 • Ing. Ondřej Lacina, Ph.D., HPST

V dnešní době již není LC/MS/MS technika s využitím trojitého kvadrupólu nic výjimečného a stala se z ní poměrně rutinní analytická koncovka v mnoha rutinních státních i soukromých laboratořích. Ruku v ruce s rozšířením LC/MS se výrobci snaží přijít s přístroji, které jednoduché na obsluhu i na údržbu a jsou dostatečně robustní, aby zvládly provoz v rutinním režimu. Zkrátka s přístroji, které jsou určeny běžným uživatelům a ne pouze do vědeckých center.

Vitatox 2021: Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích (Ing. Ondřej Lacina, Ph.D., HPST)Vitatox 2021: Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích (Ing. Ondřej Lacina, Ph.D., HPST)

V přednášce představíme LC/MS Ultivo, poslední přírůstek do portfolia LC/MS Agilent Technologies, který splňuje všechny požadavky pro použití v rutinním provozu. Na několika aplikacích si ukážeme reálné možnosti tohoto přístroje při analýze toxických látek v komplexních matricích, jako je moč, sérum nebo čaje.

Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší

Vitatox 2021: Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (kpt. Mgr. Henryk Sikora, Hasičský záchranný sbor)Vitatox 2021: Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (kpt. Mgr. Henryk Sikora, Hasičský záchranný sbor)

GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí

 • Ing. František Laštovička, AMEDIS
SPEKTROSKOPIE VUV: VĚDA V NOVÉM SVĚTLE

Vizí VUV Analytics je umožnit novou vědu a lepší procesy využitím jedinečných schopností technologie VUV. VUV Analytics vyrábí univerzální vakuové ultrafialové (VUV) spektroskopické detektory, které poskytují nový rozměr přesnosti chemické analýzy. Světlo VUV vytváří v plynné fázi jedinečné spektrální podpisy, které vedou k jednoznačné identifikaci sloučenin a kvantitativní analýze napříč širokým spektrem komplexních aplikací. Na rozdíl od starších detektorů GC poskytuje detekce VUV škálovatelnou automatizaci analýzy dat se sníženou analytickou chybou a vyšší analytickou propustností.

Vitatox 2021: GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí (Ing. František Laštovička, AMEDIS)Vitatox 2021: GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí (Ing. František Laštovička, AMEDIS)

V ČEM JE DETEKCE VUV JINÁ?

Prakticky vše pohlcuje vakuové ultrafialové spektrum (120-240 nm) měřené detektory VUV. Světlo VUV s vysokou energií a krátkou vlnovou délkou indukuje elektronické přechody ve většině chemických vazeb v plynné fázi, včetně základního stavu do excitovaného stavu σ → σ a π → π*. Spektra VUV jsou specifická pro chemickou strukturu a odrážejí inherentní absorpční průřez jednotlivých sloučenin. Detektory VUV poskytují bezkonkurenční selektivitu izomerů a společně eluujících analytů bez nutnosti rozlišení základní chromatografie. Detektory VUV jsou určeny pro plynovou chromatografii a aplikace pro proudění plynu.*

UNIVERZÁLNÍ DETEKTOR S NEPŘEKONATELNOU SELECTIVITOU: Unikátní spektrální podpisy pro většinu sloučenin

PŘESNÁ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZA: Jednoduchá identifikace sloučenin a analýza izomerů, spektrální otisky prstů VUV jsou jedinečné a specifické pro strukturu chemických sloučenin

KRÁTKÉ GC separace: Zkraťte GC analýzu 5× nebo více

DEKONVOLUCE KOELUUJÍCÍCH PÍKŮ: Separace analytů pomocí dekonvoluce spektra

HPLC a LC/MS/MS materiály pro klinickou diagnostiku

 • Bc. Lenka Šafaříková, RADANAL
RECIPE

Úzký vztah firmy RECIPE s univerzitními a výzkumnými laboratořemi je klíčovým pilířem vývoje specifických aplikací HPLC a LC-MS/MS v klinické diagnostice. Produktové portfolio splňuje požadavky na zvýšení efektivity a bezpečnosti v klinických laboratořích. Již více než 30 let jsou výrobky nejvyšší kvality navrhovány, vyvíjeny a vyráběny v závodech RECIPE v Mnichově. Všechny procesy jsou kontrolovány a certifikovány podle ISO 13485.

Kompletní soupravy ClinRep® HPLC a ClinMass® LC-MS/MS jsou určeny pro diagnostiku a terapeutické monitorování léčiv (TDM) v klinických, toxikologických a forenzních laboratořích, soupravy ClinTox® HPLC jsou určeny pro humánní biomonitoring (HBM) v laboratořích pracovního lékařství, soupravy ClinEasy® jsou určeny k diagnostickému screeningu vzorku moči pomocí fotometrických detektorů.

Kalibrátory ClinCal® jsou určeny pro kalibraci analytického systému (HPLC, LC-MS/MS, fotometrie atd.) v matricích moč, plazma, sérum, plná krev. Tyto kalibrátory jsou v zásadě připraveny stejným způsobem jako vzorky pacientů během přípravy vzorků; tímto způsobem lze široce vyloučit problémy způsobené maticovými efekty. Na rozdíl od použití přímo vstřikovaného standardního roztoku bez matrice jsou tímto postupem kompenzovány systematické chyby během přípravy vzorku.

Kontroly ClinChek® jsou určeny k zajištění přesnosti vašich každodenních laboratorních výsledků. K výrobě se přednostně používají nativní matrice lidského původu. Surovina je pečlivě vybírána, aby během analýzy nedocházelo k rušení a pravidelně se opakující externí programy kontroly kvality zaručují vysokou kvalitu těchto produktů.

ADELIS

Společnost ADELIS nabízí svým zákazníkům technologie detekce fluorescence LED (LEDIF) a laserem indukované fluorescence (LIF) pod značkou PICOMETRICS.

ADELIS v současné době vyvíjí novou řadu produktů založených na inovativní, patentované koncentrační, separační a purifikační technice (μLAS) vynalezené Francouzskou národní výzkumnou agenturou (CNRS). Platforma μLAS s názvem Biabooster «Add-on» je základní technologií, která otevírá cestu k profilům od DNA s nízkou (100 bp) po vysokou (> 200 kbp) molekulovou hmotností pro širokou škálu tržních aplikací. Tato technologie je zejména jedinečnou technologií schopnou profilovat cirkulující bezbuněčnou DNA ve vzorcích krve.

QUINTRON

Společnost QuinTron je výrobcem předních dechových analyzátorů měřících vodík, metan a oxid uhličitý pomocí nejmodernějších polovodičových senzorů a patentovaných systémů/souprav na sběr dechu.

Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů

Radian ASAP (atmospheric pressure solid analysis probe) je nový přístroj od firmy Waters, umožňující okamžitou analýzu vzorků v pevném nebo kapalném stavu bez nutnosti jakékoliv přípravy vzorků. Vzhledem k tomu, že vzorky jsou vnášeny přímo do přístroje, bez jakékoliv separace, jeho obsluha je extrémně jednoduchá. Systém poskytuje ideální řešení v případech, kdy je nutná rychlá, jednoduchá a přitom spolehlivá analýza materiálu. Přednáška se bude zaměřovat na vlastní přístroj, ale i na nový software (LiveID), který zpracovává spektra a po porovnání s knihovnou látek vyhodnocuje výsledky. V prezentaci zazní rovněž několik příkladů analýzy vzorků spolu s jejich výsledky.

Vitatox 2021: Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů (Jan Bohuslávek, Ph.D., Waters Gesellschaft)Vitatox 2021: Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů (Jan Bohuslávek, Ph.D., Waters Gesellschaft)

Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis

 • Mgr. Luděk Vlk, Chromservis

Vlastní vývoj a výroba stacionárních fází pro kapalinovou chromatografii je vrcholem pro každou distribuční společnost. Chromservis s.r.o. si s touto myšlenkou pohrával již několik let a důvody byly celkem jasné. Neustálý tlak velkých korporátních firem, jejich nekonzistentní a zbrklé změny, a zejména pak nemožnost pružně reagovat na potřeby zákazníků a trhu.

Vitatox 2021: Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis (Mgr. Luděk Vlk, Chromservis)Vitatox 2021: Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis (Mgr. Luděk Vlk, Chromservis)

V loňském roce jsme tedy po pečlivých přípravách nabídli naše (U)HPLC a preparativní kolony pod vlastní značkou Arion®. Již první měsíce po zahájení prodeje ukázaly, že jsme se vydali správným směrem. Zájem o tyto vynikající fáze nás velmi potěšil a podpořil tak naše úsilí o ještě větší zapojení do kompletní výroby stacionárních fází a HPLC kolon.

V průběhu posledního roku jsme tak dokázali vybudovat kompletní chemickou laboratoř, plně vybavenou pro různé modifikace základního silikagelu, plnění kolon, jejich následné testování, certifikaci atp. Dále pak můžeme v prostorách naší laboratoře nabídnout vývoj aplikací na těchto fázích dle přání zákazníka.

Výsledkem našeho úsilí jsou LC kolony Astra®, spolehlivé a cenově dostupné fáze pro každou laboratoř.

Tvořte s námi naši společnou budoucnost.

Novinky v chromatografickém spotřebním materiálu

Jedním z nejdůležitějších faktorů u separačních technik je výběr chromatografické kolony (HPLC, UHPLC, GC nebo IC). Představujeme Vám několik nástrojů pro volbu správné kolony pro Vaši aplikaci. Ať už dáváte v kapalinové chromatografii přednost plně porézním kolonám nebo preferujete kolony s pevným jádrem, s kolonami Thermo Scientific neuděláte chybu ani v jednom případě. Vysoce čistý silikagel, rozsáhlé testy kvality, přísné protokoly a akreditovaná zařízení, stejně jako důsledná kontrola velikosti částic, která snižuje distribuci velikosti částic na minimum, a automatizovaný proces plnění. To vše přispívá k nejvyšší kvalitě kolon Thermo Scientific. Např. plně porézní kolony Hypersil GOLD jsou výsledkem více než 40letých zkušeností s vývojem a výrobou HPLC médií a kolon Hypersil. Tato nejvyšší generace kolon Thermo Scientific Vám poskytne vynikající tvar píků. Hlavní výhodou kolon s pevným jádrem Accucore je pak kromě většího rozlišení a kratších časů analýz i vynikající reprodukovatelnost. Díky svým unikátním vlastnostem (100% porézní grafitizovaný uhlík) jsou výbornou volbou také excelentní kolony Hypercarb.

Robotická platforma PAL pro automatizaci přípravy vzorků

 • Bc. František Zaleš, Pragolab

Letem PerkinElmer světem

 • Ing. Pavel Šmejda, PE Systems

Alkohol v klinické a forenzní praxi

 • doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., Fakultní nemocnice Olomouc
Vybrané přednášky jsou k dispozici také ke stažení v LCMS a GCMS knihovnách.
VITATOX
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.