Nálezy sudů s neznámými látkami jsou stále četnější

Po, 11.11.2019
| Originální článek z: Hasičský záchranný sbor ČR
V průběhuroku 2009 byla výjezdová skupina chemické laboratoře povolána ke čtyřem případům nálezů sudů s neznámou a tedy i potenciálně nebezpečnou látkou.
Pixabay

Pixabay

V rámci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JmK) působí výjezdová skupina chemické laboratoře při Školicím středisku Tišnov (ŠS Tišnov), která zabezpečuje výjezdy k chemickým haváriím nebo únikům neznámých látek. V tomto článku bych chtěl upozornit na jeden zajímavý fenomén, který se během loňského roku vyskytl při výjezdové činnosti této laboratoře.

V průběhu uplynulého roku byla výjezdová skupina chemické laboratoře povolána ke čtyřem případům nálezů sudů s neznámou a tedy i potenciálně nebezpečnou látkou. Jednotlivé případy jsou popsány v následujících pasážích.

Nález sudů s neznámou látkou v Miroslavi-Kašenci

Dne 10. února 2009 bylo v katastru obce Miroslav, okr. Znojmo, nalezeno u polní cesty deset stolitrových plastových sudů obsahujících tekutiny různých barevných odstínů a jeden barel o objemu 1 m3 asi z jedné třetiny naplněný fialově černou sedlinou. Vzhledem k podezření na možnou nebezpečnost obsahu sudů byly na místo povolány složky IZS a odboru životního prostředí (ŽP) MÚ Moravský Krumlov. Jednotka stanice Moravský Krumlov na místě zjistila, že sudy obsahují neznámou látku, vzhledově připomínající zbytky barev v odstínech tmavě zelená, černá, fialová a modrá. Proto byla na místo povolána i výjezdová skupina chemické laboratoře Školicího střediska Tišnov, aby provedla identifikaci této neznámé látky a vyloučila, případně potvrdila její nebezpečnost pro obyvatelstvo nebo životní prostředí.

Analýza neznámé látky byla provedena pomocí těchto metod: a) plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) byla prokázána přítomnost stop těkavých organických látek – alkanů, aromatických uhlovodíků, derivátů anilinu a chlorovaných uhlovodíků a dalších organických látek s dominantní převahou aromatických látek typu styren, methylstyren, 4-terc-butyl-o-xylen. Dále byly přítomny stopy polárních rozpouštědel – acetonu a alkoholů; b) infračervenou spektrometrií bylo zjištěno, že identifikovaná látka je podobná spektru odpovídající barvivu na bázi kobaltové modři; c) elementární analýza prokázala přítomnost anorganických plniv.

Vyhodnocením výsledků jednotlivých analýz bylo zjištěno, že se s nejvyšší pravděpodobností jedná o organické, vodou ředitelné barvy. Vzhledem k tomu, že nedošlo k významnějšímu úniku obsahu barelů, nemohlo být ohroženo zdraví obyvatel ani životní prostředí. Obsah sudů i barelu však bylo nutné nechat zlikvidovat odbornou firmou, neboť jeho uvolnění do okolního prostředí by způsobilo významnou ekologickou zátěž a lokálně ohrozilo životní prostředí.

Hasičský záchranný sbor ČR: Nález v Kašenci

Nález sudů s neznámou látkou v obci Ledce

Dne 3. dubna 2009 bylo v katastru obce Ledce, okr. Brno-venkov, nalezeno u lesní cesty deset stolitrových plastových sudů naplněných tekutinami různých barevných odstínů a jeden barel o objemu 1 m3 asi z jedné třetiny naplněný fialově černou sedlinou. Vzhledem k podezření na možnou nebezpečnost obsahu sudů byly na místo povolány složky IZS a odboru ŽP ORP Židlochovice. Jednotka stanice Židlochovice na místě zjistila, že sudy obsahují neznámou látku, vzhledově připomínající zbytky barev v odstínech černé, fialové a modré. Proto na místo povolali výjezdovou skupinu chemické laboratoře Školicího střediska Tišnov, aby identifikovala neznámou látku. Již při počátečním průzkumu výjezdové skupiny bylo zjištěno, že je tento nález totožný s nálezem ze dne 10. února 2009. Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny stejné analýze jako vzorky z předchozího případu. Výsledky analýz opět potvrdily nález organických, vodou ředitelných barev.

Hasičský záchranný sbor ČR: Nález v Ledcích

Nález sudů s neznámou látkou u obce Ořechov

Dne 29. dubna 2009 bylo v katastru obce Ořechov, okr. Brno-venkov, nalezeno v poli osm ocelových sudů. Vzhledem k podezření na možnou nebezpečnost obsahu sudů byly na místo povolány složky IZS a odboru ŽP MÚ Šlapanice. Jednotka stanice Ivančice na místě zjistila, že sudy obsahují neznámou kapalinu nažloutlé barvy, proto povolala jednotku ze stanice Lidická, jejíž velitel následně povolal výjezdovou skupinu chemické laboratoře Školicího střediska Tišnov, aby provedla identifikaci neznámé látky. Před příjezdem výjezdové skupiny provedli příslušníci chemické služby ze stanice Lidická prvotní identifikaci této látky pomocí Ramanova spektrometru, který ji identifikoval jako etanol (viz obr. 3). Vzhledem k tomu, že identifikace neznámé látky musí být potvrzena ještě další nezávislou metodou, byly odebrané vzorky odvezeny výjezdovou skupinou k analýze do stacionární laboratoře Školicího střediska Tišnov.

Následně byla provedena analýza dovezených vzorků pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). Výsledky analýz potvrdily přítomnost etanolu. Neznámá kapalina, která byla ve všech sudech stejná, kromě toho obsahovala ještě další látky, jako pseudokumen, indan, tetralin, naftalen, různě metylované benzeny a další (viz obr. 4).

Tyto látky se používají k výrobě rozpouštědel pro nátěrové hmoty, případně pro výrobu čisticích a odmašťovacích prostředků. Všechny uvedené látky, vyjma alkoholu, jsou zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že žádná z nalezených látek není toxická nebo extrémně nebezpečná a únik těchto látek nebyl zaznamenán, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů a obyvatelstva ani k poškození životního prostředí. Pokud by ale došlo k úniku těchto látek do půdy či vody, bylo by, vzhledem k jejich povaze, životní prostředí ohroženo.

Hasičský záchranný sbor ČR: Nález v Ořechově

Nález sudů s neznámou látkou u obce Ivančice

Dne 29. září 2009 byly v katastru obce Ivančice nalezeny v poli dva plastové sudy. Vzhledem k podezření na možnou nebezpečnost obsahu sudů byly na místo povolány složky IZS a odboru ŽP MÚ Ivančice. Jednotka stanice Ivančice na místě zjistila, že sudy obsahují neznámou kapalinu. Proto na místo povolala výjezdovou skupinu chemické laboratoře Školicího střediska Tišnov, aby identifikovala neznámou látku.

Označení a způsob balení sudů napovídalo, že by se mohlo jednat o průmyslové hnojivo, proto byla identifikace látky provedena elementární analýzou. Její výsledky potvrdily, že neznámou látkou je průmyslové hnojivo obsahujícího 4,5 % hm. amoniakálního dusíku a 4,5 % hm. mikroživiny bór vázaného v chelátové vazbě.

Vzhledem k tomu, že listové hnojivo bylo uzavřeno v barelu a nedošlo k jeho úniku, nebyly ohroženy osoby ani životní prostředí. K ohrožení životního prostředí by mohlo dojít v případě úniku většího množství listového hnojiva do podzemních nebo povrchových vod.

Hasičský záchranný sbor ČR: Nález v Ivančicích

Závěr

Z popsaných zásahů je patrné, že celosvětová finanční krize v letošním roce výrazně přispěla k tomu, že firmy nebo fyzické osoby ve snaze ušetřit náklady za likvidaci, vyhazují nebezpečný odpad do polí, lesů atd., čímž ohrožují životní prostředí a zatěžují rozpočty HZS krajů (zbytečné výjezdy) a obcí, které musí nalezené látky často nákladně ekologicky likvidovat.

Hasičský záchranný sbor ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Profil přístrojů výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva

Významné úniky nebezpečných látek, záhadné otravy, velké nálezy nebezpečného materiálu. I přes profesionální výcvik a univerzální výbavu nemohou jednotky požární ochrany čelit takovýmto hrozbám bez pomoci.

Video | Popularizace

Nález ocelových sudů s neznámou látkou v Židlochovicích

Dne 7.4.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek nalezených v deseti ocelových sudech v Nádražní ulici v Židlochovicích v okrese Brno-venkov.

Článek | Toxikologie

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku

Ve dnech 25. až 27. 6. 2019 proběhl ve Vídni osmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2019 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

Vědecký článek | Toxikologie

Bílé prášky tak trochu jinak

Následující článek definuje vybrané nebezpečné látky a popisuje rizika spojená se zásahy, u kterých se vyskytují bílé prášky.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Profil přístrojů výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva

Významné úniky nebezpečných látek, záhadné otravy, velké nálezy nebezpečného materiálu. I přes profesionální výcvik a univerzální výbavu nemohou jednotky požární ochrany čelit takovýmto hrozbám bez pomoci.

Video | Popularizace

Nález ocelových sudů s neznámou látkou v Židlochovicích

Dne 7.4.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek nalezených v deseti ocelových sudech v Nádražní ulici v Židlochovicích v okrese Brno-venkov.

Článek | Toxikologie

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku

Ve dnech 25. až 27. 6. 2019 proběhl ve Vídni osmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2019 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

Vědecký článek | Toxikologie

Bílé prášky tak trochu jinak

Následující článek definuje vybrané nebezpečné látky a popisuje rizika spojená se zásahy, u kterých se vyskytují bílé prášky.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Profil přístrojů výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva

Významné úniky nebezpečných látek, záhadné otravy, velké nálezy nebezpečného materiálu. I přes profesionální výcvik a univerzální výbavu nemohou jednotky požární ochrany čelit takovýmto hrozbám bez pomoci.

Video | Popularizace

Nález ocelových sudů s neznámou látkou v Židlochovicích

Dne 7.4.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek nalezených v deseti ocelových sudech v Nádražní ulici v Židlochovicích v okrese Brno-venkov.

Článek | Toxikologie

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku

Ve dnech 25. až 27. 6. 2019 proběhl ve Vídni osmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2019 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

Vědecký článek | Toxikologie

Bílé prášky tak trochu jinak

Následující článek definuje vybrané nebezpečné látky a popisuje rizika spojená se zásahy, u kterých se vyskytují bílé prášky.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Profil přístrojů výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva

Významné úniky nebezpečných látek, záhadné otravy, velké nálezy nebezpečného materiálu. I přes profesionální výcvik a univerzální výbavu nemohou jednotky požární ochrany čelit takovýmto hrozbám bez pomoci.

Video | Popularizace

Nález ocelových sudů s neznámou látkou v Židlochovicích

Dne 7.4.2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek nalezených v deseti ocelových sudech v Nádražní ulici v Židlochovicích v okrese Brno-venkov.

Článek | Toxikologie

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku

Ve dnech 25. až 27. 6. 2019 proběhl ve Vídni osmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2019 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

Vědecký článek | Toxikologie

Bílé prášky tak trochu jinak

Následující článek definuje vybrané nebezpečné látky a popisuje rizika spojená se zásahy, u kterých se vyskytují bílé prášky.