Průzkum obsahu benzenu v nealkoholických nápojích | LabRulez LCMS

Průzkum obsahu benzenu v nealkoholických nápojích

St, 10.6.2020
| Originální článek z: Kvasný Průmysl
Již téměř 20 let je známo, že pokud jsou nealkoholické nápoje konzervovány kyselinou benzoovou, může tato kyselina reagovat s kyselinou askorbovou za vzniku karcinogenního benzenu.
Pixabay/GREGOR: Průzkum obsahu benzenu v nealkoholických nápojích

Pixabay/GREGOR: Průzkum obsahu benzenu v nealkoholických nápojích

Již téměř 20 let je známo, že pokud jsou nealkoholické nápoje konzervovány kyselinou benzoovou, může tato kyselina reagovat s kyselinou askorbovou za vzniku karcinogenního benzenu. Zjištěné koncentrace benzenu ve 49 nealkoholických nápojích zakoupených v české tžní síti, analyzovaných v rámci pětiletého průzkumu, byly vždy nižší než 10 μg∙l⁻¹; průměrný obsah benzenu byl okolo 1 μg∙l⁻¹. Studie ukázala, že obsah benzenu není snadné předvídat. Ze sledovaných složek nápoje (benzoát, askorbová kyselina, sladidla, minerály, CO2) byla prokázána významná pozitivní korelace pouze mezi obsahem benzenu a benzoátu. Zdá se, že více než složení ovlivňují pozitivní nálezy benzenu v nápojích vnější kontaminace surovin a podmínky skladování.

1 ÚVOD

Od roku 1991 je známo, že pokud jsou nealkoholické nápoje konzervovány benzoovou kyselinou (benzoát sodný), reaguje tato látka za určitých podmínek s askorbovou kyselinou (vitamin C) nebo erythorbovou kyselinou (isomer vitaminu C) za vzniku karcinogenního benzenu (Nyman et al., 2008).

Askorbová kyselina interaguje s benzoovou kyselinou v přítomnosti přechodných kovů, tj. s Cu (II) a Fe (III) ionty, podle následujícího mechanismu: O2 může být redukován pomocí askorbové kyseliny na superoxidový anion radikál, z něhož spontánně vzniká peroxid vodíku (H₂O₂); následně může askorbová kyselina redukovat peroxid vodíku za tvorby hydroxylového radikálu způsobujícího dekarboxylaci benzoátu sodného na benzen. Vznik benzenu je primárně ovlivňován pH, UV zářením a teplotou (Lachenmeier et al., 2008; Gardner a Lawrence, 1993; Adams, 1997). Naopak sladidla, např. cukr, fruktosovo-kukuřičný nebo škrobový sirup, a chelatační činidla mohou reakci inhibovat. Tvorba benzenu v nealkoholických nápojích tedy závisí na složení výrobku a podmínkách skladování (ICBA, 2006). V roce 1987 byl benzen klasifikován jako lidský karcinogen (skupina 1) (Gardner a Lawrence, 1993; IARC, 1987). Většina z denního příjmu benzenu pochází z ovzduší buď z přírodních zdrojů (lesní požáry, prosakování nafty), nebo z lidské činnosti, jako je kouření nebo výfukové plyny (Wallace et al., 1993).

Denní expozice benzenem pro nekuřáky je stanovena na 200 až 450 μg∙den⁻¹ (WHO, 1996). Do potravin se benzen může dostat prostřednictvím následujících zdrojů: obalový materiál, skladovací prostředí, znečištění vodních zdrojů, kontaminovaný CO₂ používaný pro sycení, rozklad nebo reakce konzervačních látek, postupy vaření a ozařovací techniky využívané pro sterilaci (Ridgway et al., 2007; Fabietti et al., 2001).

Obsah benzenu v potravinách a nápojích byl již stanovován v rámci řady studií. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny v jamajském rumu (120 μg∙l⁻¹), ozářeném hovězím mase (19 μg∙kg⁻¹), vejcích (500–1 900 μg∙kg⁻¹), ústřicích (220–260 μg∙kg⁻¹) a rybách (3–88 μg∙kg⁻¹) (Wallace et al., 1993; WHO, 1993; U.S. HHS, 1997; U.S. HHS, 2011).

Byly stanoveny následující maximální limity pro benzen jako kontaminant pitné vody: 1.0 μg∙l⁻¹ (Evropská unie) a 10 μg∙l⁻¹ (Světová zdravotnická organizace). Nicméně, doposud nebyl určen zákonný limit pro benzen v potravinářských výrobcích a nápojích (nealkoholických nápojích) (WHO, 1996; EC, 1998).

V letech 2005–2007 byly provedeny dva velké průzkumy (Spojené státy americké), v rámci nichž bylo analyzováno téměř 200 vzorků nealkoholických nápojů (tab. 1) (U.S. FDA, 2007). U většiny vzorků byly koncentrace benzenu stanoveny nižší než 1 μg∙l⁻¹ nebo pod mezí detekce; 93 % vzorků obsahovalo benzen v koncentracích nižších než 10 μg∙l⁻¹.

Tab. 1 Data k obsahu benzenu v nealkoholických nápojích (výzkum Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v období od listopadu 2005 do 20. dubna 2006 a od 21. dubna 2006 do 16. května 2007); n = počet výrobků; n.d. = nedetekováno; *místo kyseliny askrobové může obsahovat jiné deriváty jako jsou kyselina erythorbová nebo askorbát

V roce 2008 bylo analyzováno téměř 450 vzorků nealkoholických nápojů v rámci dalších dvou rozsáhlých studií (Belgie a Německo); pro většinu vzorků se koncentrace benzenu pohybovala pod limitem 1 μg∙l⁻¹ nebo pod mezí detekce a pouze v 0,4 % (2 případy) byla stanovena nad 10 μg∙l⁻¹ (Lachenmeier et al., 2008; Poucke et al., 2008).

Od roku 2010 nebyly provedeny žádné velké průzkumy zaměřené na nealkoholické nápoje. K dispozici jsou po roce 2010 pouze data ze studie provedené v roce 2012, která byla zaměřena na analýzu potravin a nápojů na belgickém trhu; bylo analyzováno 52 vzorků nealkoholických nápojů a zjištěné koncentrace benzenu byly v rozmezí od nedetekováno do 11,5 μg∙l⁻¹ (Vinci et al., 2012). Žádná z výše uvedených prací nezahrnovala vzorky z České republiky nebo střední a východní Evropy.

V naší studii jsme se zaměřili na trendy v posledních letech, týkající se změny receptury produktu z hlediska koncentrace prekurzorů benzenu a vyhodnocení faktorů potlačujících a podporujících vznik benzenu v nealkoholických nápojích českého původu.

2 MATERIÁL A METODY

2.1 Chemikálie

Benzen (p.a., Penta), benzen-d6 (2 000 μg∙ml⁻¹ v methanolu, Sigma-Aldrich, Německo), methanol, benzoát sodný standard a askorbová kyselina (p.a., Sigma-Aldrich, Německo), kyselina sírová (p.a., Lachner), L-cystein a šťavelová kyselina (p.a., Sigma-Aldrich, Německo) byly zakoupeny komerčně.

2.2 Vzorky

Bylo analyzováno dvacet tři vzorků nealkoholických nápojů v roce 2006 (tab. 2) a dvacet šest vzorků nealkoholických nápojů v roce 2011 (tab. 3). Všechny z nich pocházely z obchodní sítě v Praze a byly vyrobeny různými společnostmi. Vzorky byly skladovány při teplotě 6 °C. Všechny nápoje byly analyzovány v první čtvrtině garantované doby trvanlivosti.

Tab.2 Přehled vzorků, 2006 (přítomnost benzoátu sodného, kyseliny askorbové a ovocného podílu uvedených na etiketě analyzovaných nelakoholických nápojů); × znamená deklarovanou přítomnost benzoátu sodného a askorbové kyseliny; – znamená nedeklarováno

Tab. 3 Přehled vzorků, 2011 (přítomnost benzoátu sodného, askorbové kyseliny a ovocného podílu uvedených na etiketě analyzovaných nelakoholických nápojů); × znamená deklarovanou přítomnost benzoátu sodného a askorbové kyseliny; – znamená nedeklarováno

Skladovací experiment byl proveden pro jeden z výše uvedených výrobků (složení: minerální voda, cukr, aroma, citronová kyselina, benzoát sodný, dimethyldikarbonát, askorbová kyselina): neotevřené komerční lahve ze tří šarží nealkoholického nápoje byly udržovány při pokojové teplotě (20 ± 1 °C) za viditelného světla (přibližně 10 h∙d⁻¹) po dobu šesti měsíců.

2.3 Stanovení benzenu

K mikroextrakci tuhou fází (SPME) bylo využito 50/30 μm DVB/ CAR/PDMS vlákno (Supelco Inc., Belefonte, USA). Obsah benzenu byl stanoven pomocí GC 6890N s kvadrupólovým hmotnostním detektorem MS 5973 (Agilent Technologies, USA) a DB-5MS kolonou (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm; Agilent JW Scientific, USA).

Zásobní standardy benzenu a benzenu-d6 (oba 0,002 g∙l⁻¹) byly připraveny v methanolu. Sycené vzorky byly před analýzou odplyněny po dobu 1,5 min v ultrazvukové lázni. 5 ml z každého vzorku bylo převedeno do 10 ml vialky, do každé z nich byl přidán vnitřní standard benzen-d6 (5 μl zásobního roztoku). Vzorky byly temperovány 10 min při teplotě 60 °C; pro vlastní extrakci bylo vlákno vsunuto do headspace prostoru vialky a vzorek byl míchán při 500 rpm po dobu 5 min při teplotě 60 °C.

Separační chromatografické podmínky byly následující: počáteční teplota kolony 45 °C (5 min), nárůst teploty na 200 °C rychlostí 25 °C∙min⁻¹ (1 min). Teplota injektoru byla nastavena na 200 °C (dělicí poměr 30:1), iontový zdroj a MS kvadrupól na teplotu 230 °C a 150 °C; desorpce po dobu 5 min, konstantní průtok He 0,7 ml min-1. Pro detekci benzenu byl využit SIM mód (m/z 78, 77 pro benzen a 84, 82 pro benzen-d₆).

2.4 Stanovení benzoové kyseliny (jako benzoátu sodného) a askorbové kyseliny (askorbové a dehydroaskorbové)

Pro stanovení benzoové kyseliny byly vzorky zředěny destilovanou vodou, filtrovány a následně nastříknuty (20 μl) do HPLC. Teplota kolony (Rezex RFQ-Fast Fruit H + (8%, 100 x 7,8 mm, 8 μm, Phenomenex, Chromservis, ČR) byla udržována na 50 °C. Mobilní fáze se skládala z kyseliny sírové (0,05 mol∙l⁻¹) v methanolu (10%), přičemž průtok byl 1 ml∙min⁻¹. Detekce probíhala při 233 nm.

Askorbová kyselina byla stanovena po zředění vzorku destilovanou vodou s L-cysteinem (0,1%) a šťavelovou kyselinou (1% ) pomocí HPLC podle Rajchl et al. (2010).

Obě HPLC analýzy byly provedeny na sestavě Dionex HPLC/UV/VIS (AMEDIS, ČR).

2.5 Statistická analýza

Pro každý vzorek byly provedeny 3 stanovení a byly uvedeny průměrné hodnoty; pro vyhodnocení byly použity programy Statistica 8.0 (StatSoft ČR s.r.o., Praha, ČR) a Excel 2010 (Microsoft Corporation).

3 VÝSLEDKY A DISKUSE

3.1 Validace metody

Pro benzen bylo posuzováno pět validačních parametrů: relativní směrodatná odchylka měření (opakovatelnost) byla 6,3 %, linearita byla 1,0–50 μg∙l⁻¹, mez detekce (LOD) byla 0,1 μg∙l⁻¹ a mez kvantifikace (LOQ) 1,0 μg∙l⁻¹. Výtěžnost benzenu byla zjištěna u „spikovaného“ (fortifikace vzorku standardem) nápoje s obsahem benzenu 1 μg∙l⁻¹ a 10 μg∙l⁻¹ na 91 % a 98 %.

3.2 Výsledky studie

Poté, co se Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv začal v roce 2005 zabývat opětovným výskytem benzenu v nealkoholických nápojích (Nyman et al., 2008), jsme se rozhodli prozkoumat situaci v České republice. V roce 2006 jsme analyzovali 23 vzorků z trhu (ochucené vody, ovocné a jiné nápoje), z toho 15 vzorků mělo deklarovaný obsah benzoátu a askorbové kyseliny na etiketě výrobku. Data pro výše zmíněné vzorky jsou shrnuta na obr. 1. Benzen byl identifikován v 17 vzorcích (74 %). Koncentrace benzenu u sedmi vzorků překročila přípustný limit pro vodu (1 μg∙l⁻¹); v těchto případech se koncentrace benzenu pohybovala v rozmezí od 1,1 až 3,2 μg∙l⁻¹; všechny tyto vzorky obsahovaly jak benzoát, tak askorbovou kyselinu. Korelace obsahu benzenu s obsahem benzoátu sodného a askorbové kyseliny ale nebyla statisticky signifikantní. Další faktory, které jsou uvedeny v literatuře jako promotory vzniku benzenu, např. přítomnost umělých sladidel, CO₂, vyšší obsah minerálních látek v důsledku použití minerální vody nebo ovocný obsah, také nebyly potvrzeny.

Obr. 1 Přehled výsledků, přítomnost benzoátu sodného, askorbové kyseliny (jak je uvedeno na etiketě) a benzenu v analyzovaných nealkoholických nápojích (2006)

Po skandálu v roce 2006 (ICBA, 2006; U.S. FDA, 2007) vyvstala otázka, zda výrobci reagovali úpravou svých receptur z pohledu eliminace přítomnosti benzenu. Což se do určité míry potvrdilo (U.S. FDA, 2007), avšak na trhu se objevili také výrobci noví a i jiní začali fortifikovat své produkty askorbovou kyselinou a ostatními nutrienty v reakci na poptávku konzumentů po zdravějších výrobcích. V roce 2011 jsme zopakovali průzkum trhu, stanovovali jsme obsah benzenu u 26 nealkoholických nápojů, z nichž 12 bylo buď nakoupených pod stejnými obchodními názvy jako v průzkumu v roce 2006, nebo byly zakoupeny výrobky s obdobným složením od stejného výrobce. Výsledky získané pro tyto vzorky jsou shrnuty na obr. 2 (označení prvních dvanácti vzorků odpovídá vzorkům na obr. 1). Devatenáct vzorků (73 %) obsahovalo detekovatelné koncentrace benzenu; jedenáct z nich bylo nad limit Evropské unie pro benzen v pitné vodě (1 μg∙l⁻¹) (ES, 1998), ale žádný z nich nebyl vyšší než limit Světové zdravotnické organice (10 μg∙l⁻¹) pro benzen v pitné vodě (WHO, 1996).

Obr. 2 Přehled výsledků, přítomnost benzoátu sodného, askorbové kyseliny (jak je uvedeno na etiketě) a benzenu v analyzovaných nealkoholických nápojích (2011)

Shrneme-li výsledky z let 2006 a 2011, měřitelné koncentrace benzenu byly stanoveny u 73 % vzorků (36 ze 49), část z těchto vzorků (13 výrobků) však neobsahovala současně benzoát a askorbovou kyselinu, což poukazuje na jiný zdroj kontaminace benzenem. Zároveň bylo zjištěno, že u 10 % vzorků (5 ze 49) s obsahem benzoátu, askorbové kyseliny i stopových množství přechodných kovů jako katalyzátorů reakce, nebyl identifikován žádný benzen, ačkoliv s ohledem na druh a složení nápoje by jeho vznik mohl být očekáván. Grafické vyjádření statistického zpracování výsledků (analýza hlavních komponent) je zobrazeno na obr. 3. Obrázek poukazuje na korelaci mezi jednotlivými složkami a benzenem. Jediná významná pozitivní korelace byla zjištěna mezi obsahem benzenu a obsahem benzoátu sodného. Zdá se, že více než složení způsobují pozitivní nálezy benzenu vnější kontaminace surovin a podmínky skladování (čas, teplota, UV záření), což koresponduje s literaturou (Nyman et al., 2010).

Obr. 3 Analýza hlavních komponent – korelace proměnných

Skutečnost, že všechny komerční vzorky zahrnuté do průzkumu byly analyzovány v první čtvrtině jejich garantované doby trvanlivosti, by mohla být důvodem ke vzniku relativně zanedbatelných koncentrací benzenu. Proto jsme se rozhodli otestovat vliv podmínek skladování na obsah benzenu a ve spolupráci s jedním z největších tuzemských výrobců byly provedeny neurychlené skladovací experimenty zaměřené na tvorbu benzenu. Kinetika tvorby benzenu během 6 měsíců v nápojích obsahujících oba prekurzory a mineralizovanou vodu je znázorněna na obr. 4. Za optimálních podmínek (Cu a Fe ionty z minerální vody, UV záření, pokojová teplota) byl pozorován nárůst koncentrace benzenu z nuly na téměř 4 μg∙l⁻¹.

Obr. 4 Skladovací experiment nealkoholických nápojů (průměrné hodnoty ze tří nezávislých měření)

4 Závěr

Koncentrace benzenu ve všech 49 reálných vzorcích byla nižší než 10 μ g∙l⁻¹, výsledky průzkumu odpovídají celosvětové situaci. Přestože od roku 2006 někteří výrobci zodpovědně minimalizovali přítomnost benzenu ve svých nápojích díky přeformulování receptur výrobků, průměrný obsah benzenu zůstává stejný okolo 1 μg∙l⁻¹. Studie ukázala, že obsah benzenu není snadné předvídat, ale pokud jsou prekurzory přítomny ve výrobku, existuje vždy vysoká pravděpodobnost vzniku benzenu. Ačkoliv ve srovnání s jinými zdroji expozice je příjem benzenu z nealkoholických nápojů zanedbatelný, lze výrobcům doporučit provádět specifické testy skladovatelnosti pro každý produkt s obsahem jak přírodní kyseliny benzoové a askorbové, tak v případě jejich použití jako aditiva.

Kvasný průmysl
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.
Vědecký článek | Potraviny

Výskyt ochratoxinu A v pivech

V letech 2011-2014 byl sledován výskyt ochratoxinu A v pivech z obchodní sítě České republiky. Obsah ochratoxinu A byl analyzován metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR).
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.
Vědecký článek | Potraviny

Výskyt ochratoxinu A v pivech

V letech 2011-2014 byl sledován výskyt ochratoxinu A v pivech z obchodní sítě České republiky. Obsah ochratoxinu A byl analyzován metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR).
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.
Vědecký článek | Potraviny

Výskyt ochratoxinu A v pivech

V letech 2011-2014 byl sledován výskyt ochratoxinu A v pivech z obchodní sítě České republiky. Obsah ochratoxinu A byl analyzován metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR).
 

Mohlo by Vás zajímat

Exploring the Impact of Part Per Billion Mass Accuracy for Metabolite Identification using Multi Reflecting Time of Flight MS with UPLC Part B

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika

LC-MS/MS Analysis of Immunosuppressant Drugs in Whole Blood using the Xevo TQ Absolute with the Capitainer® B Device for Clinical Research

Aplikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Fat- and Water-Soluble Vitamin Analysis in Foods and Supplements (Consumable Workflow Ordering Guide)

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Simultaneous Analysis of 20 Steroid Hormones and High-Sensitivity Analysis of Estrogens

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

Determination of tetrafluoroborate, perchlorate, and hexafluorophosphate in an electrolyte sample for lithium-ion battery production

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.
Vědecký článek | Potraviny

Výskyt ochratoxinu A v pivech

V letech 2011-2014 byl sledován výskyt ochratoxinu A v pivech z obchodní sítě České republiky. Obsah ochratoxinu A byl analyzován metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR).
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.