LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Česká společnost chemická
Reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice již od druhé poloviny 19. století. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Pozvánka na 76. sjezd chemiků (Registrace do 30. 6. 2024)

Pá, 28.6.2024
| Originální článek z: ČSCH
Zveme Vás na 76. sjezd chemiků, který se bude konat od 26. 8. do 29. 8. 2024 v kampusu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Registrace je možná do 30. 6. 2024.
- **Foto:** ČSCH: 76. sjezd chemiků
 • Foto: ČSCH: 76. sjezd chemiků

Pevně věříme, že tento již 76. sjezd bude zdrojem mnoha informací a inspirací pro všechny jeho účastníky. Sjezd chemiků je již tradičně příležitostí k potkávání nejen členů České nebo Slovenské společnosti chemické, ale všech chemiků, učitelů, studentů a přátel chemie.

Chemie je přece jen jedna a prolíná se do mnoha odvětví lidské činnosti. A právě potkávání a sdílení toho dobrodružství vědy, které zažíváme v laboratořích nad baňkami, aparaturami nebo přístroji, je kořením našeho chemického života.

Prosím, přijměte naše pozvání na tuto akci, jejímž cílem je ukázat zajímavou vědu, pokusit se o větší propojení s průmyslem, přinést atraktivní společenský program, podpořit všechny mladé a zkusit využít moderní komunikační prostředky.

Těšíme se na viděnou na sjezdu!

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

 • předseda ČSCH, předseda organizačního výboru

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

 • předsedkyně místního organizačního výboru

Odborný program 76. Sjezdu Asociací českých a slovenských chemických společností se bude odehrávat v Univerzitní aule VŠB-TU Ostrava ve dnech 26. 8. do 29. 8. 2024.

Akce se koná pod záštitami:

 • Pod záštitou prorektorky pro vědu a výzkum VŠB-TU Ostrava prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

 • Pod záštitou náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy pro školství Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

 • Pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Stanislava Folwarczného.

👉REGISTRACE (26. 8. - 29. 8. 2024, Ostrava)

Uzávěrka registrací byla prodloužena do 30. 6. 2024

ODBORNÉ SEKCE

 • 1) Analytická chemie, chemie životního prostředí a příbuzné obory (garant: prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.)

 • 2) Organická a bioorganická chemie

 • 3) Materiálová chemie (garant: prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.)

 • 4) Chemické vzdělávání a historie chemie (garant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.)

 • 5) Průmyslová chemie

 • 6) Anorganická a bioanorganická chemie

PROGRAM KONFERENCE

 • Program bude upřesněn později

Plenární přednášky

Pondělí 26. 8. 2024 odpoledne - Panorama umělé inteligence
MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA (Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice v Praze Krči)

V roce 1965 dokončil studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializoval se v oboru patologická anatomie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. Zabývá se vztahem mezi mozkem a chováním. Od roku 1983 do 2012 byl primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze. V roce 2001 začal budovat Národní referenční laboratoř pro Creutzfeldtovu-Jakobovu nemoc. V roce 2003 byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) certifikována a patří do sítě evropských laboratoří vykonávajících dohled nad prionovými chorobami. Je členem České lékařské akademie, České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je spoluzakladatelem Neuropatologické sekce České společnosti patologů. V letech 2003-2018 přednášel na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde byl zároveň členem vědecké rady. Vydal okolo 100 časopiseckých vědeckých publikací, řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, větší počet vědeckých esejí a knih pro veřejnost. Planetka 10213 objevená r. 1997 dostala jméno Koukolík. V r. 2018 mu byl udělen titul Rytíř lékařského stavu.

76. sjezd chemiků - František Koukolík (Thomayerova nemocnice)

Úterý 27. 8. 2024 dopoledne - Jaderné technologie v našich službách
Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost od roku 1999. Vystudovala jaderné inženýrství na FJFI ČVUT, od promoce v roce 1985 se věnuje hodnocení a regulaci rizik jaderných technologií. Předsedala Komisi pro bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V období 2006 až 2009 byla předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA). Komunální politička, místostarostka obce Pyšely.

76. sjezd chemiků - Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Úterý 27. 8. 2024 odpoledne - Chemická a priestorová charakterizácia pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárných iónov: od anorganických materiálov k biologickým vzorkám
doc. RNDr. Monika Jerigová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Monika Jerigová vyštudovala chémiu na Univerzite Komenského v Bratislave a získala titul Ph.D. vo fyzikálnej chémii v roku 2004. Počas doktorandského štúdia bola výskumnou asistentkou na Univerzite Johannesa Keplera, Linz, Rakúsko. V súčasnosti je Monika Jerigová docentkou v odbore fyzikálna chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a vedeckou pracovníčkou v Medzinárodnom laserovom centre CVTI v Bratislave. Jej výskum sa zameriava na chemickú charakterizáciu rôznych materiálov, najmä povrchov, pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov. Medzi jej záujmy aj v spolupráci s rôznymi inštitúciami patria meteority, MXény, perovskity a biologické vzorky. Bola v tíme, ktorý medzi prvými využil adaptívne riadenie postionizácie v hmotnostnej spektrometrii sekundárnych iónov s tvarovaním laserových impulzov. Monika Jerigová je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti od roku 2002. V rokoch 2005 až 2013 bola výkonnou tajomníčkou a v rokoch 2021 a 2023 predsedníčkou organizačného výboru organizačného výboru spoločných zjazdov Slovenskej a Českej chemickej spoločnosti. V rokoch 2020-2022 bola predsedníčkou Slovenskej chemickej spoločnosti. Od roku 2005 pôsobila ako redaktorka a od roku 2023 je šéfredaktorkou časopisu ChemZi.

76. sjezd chemiků - Monika Jerigová (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Středa 28. 8. 2024 dopoledne - Využití chemických metod při vizualizaci latentních daktyloskopických stop
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola finanční a správní, a.s., VŠCHT Praha)

Proděkan pro výzkum a publikační činnost na Vysoké škole finanční a správní, vedoucí katedry kriminalistiky a forenzních disciplín na VŠFS. Kriminalistiku a forenzní vědy přednáší také na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na Fakultě chemického inženýrství. Je profesorem bezpečnostních věd a doktorem věd v oboru policejní vědy. Do roku 2012 působil na Policejní akademii ČR v Praze na pozici vedoucího katedry a prorektora pro vědu a výzkum. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK), kombinaci „matematika-tělesná výchova“, v letech 1979-1982 byl interním aspirantem na katedře biomechaniky FTVS UK, dizertační práci obhájil v roce 1982. V roce 1993 se habilitoval na UK v Praze v oboru kinantropologie se zaměřením na biomechaniku. V roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru bezpečnostní vědy (2001), v roce 2002 získal vědeckou hodnost doktor věd v oboru policejní vědy. V roce 1999 byl Městským soudem v Praze jmenován soudním znalcem v oboru „Kriminalistika – specializace forenzní biomechanika“. Je předsedou Asociace pro forenzní biomechaniku. Je členem Českého institutu pro akreditaci, podílí se na práci Technické komise pro forenzní laboratoře. Profesně se zaměřuje na teoretické otázky kriminalistiky, kriminalisticko-technické metody zkoumání a teorií forenzní biomechaniky a jejími praktickými aplikacemi. Podílel se na řešení řady vědeckovýzkumných úkolů zaměřených na teorii forenzní biomechaniky a její praktické aplikace. Je autorem nebo spoluautorem 16 vědeckých monografií, 5 učebnic, publikoval přes 400 odborných publikací.

76. sjezd chemiků - Jiří Straus (Vysoká škola finanční a správní, a.s., VŠCHT Praha)

Středa 28. 8. 2024 odpoledne - Od šípového jedu k Novičoku
mjr. Ing. Bc. Dušan Trefilík, Ph.D. (Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Vyškov)

Major Dušan Trefilík je vojenský chemik s dlouholetou praxí v oblasti analýzy bojových chemických látek. U chemické jednotky v Liberci zastával široké portfolio funkcí, kdy začínal jako laborant na radiologické i chemické laboratoři, posléze se stal až náčelníkem celého laboratorního kompletu. Je válečným veteránem z Afghánistánu a v zahraničních misích strávil celkem 1,5 roku. V současné době se již věnuje akademické činnosti na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany, kde se soustředí na oblast využití moderních výpočtových metod a algoritmů neuronových sítí v aplikaci na optimalizaci procesů v instrumentální analýze vojensky významných chemických sloučenin. V oblasti svého pedagogického působení je garantem předmětu fyzikální chemie. Je řešitelem projektů obranného výzkumu, kde se zabývá vývojem nových metod optimalizující činnost vojenských jednotek a podpory velitelského rozhodovacího procesu oblasti odběru a transportu vzorků s důrazem na jeho vliv na kvalitu následné chemické analýzy. Vzhledem k aktuálním hrozbám směřuje svůj odborný zájem také do problematiky použití prostředků individuální a kolektivní ochrany proti toxickým látkám. Je členem odborné skupiny v Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Hágu, kde validuje naměřená hmotnostní spektra určená pro mezinárodní databázi. Vedle své profesní kariéry je také aktivní ve skautském hnutí, kde se věnuje rozvoji mladých lidí a vzdělávání dospělých. Ve zbylém volném čase se věnuje studiu filosofie a bojových umění.

76. sjezd chemiků - Dušan Trefilík (Univerzita obrany)

Čtvrtek 29. 8. 2024 dopoledne - Přírodní psychedelické látky v léčbě duševních chorob
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Martin Kuchař absolvoval studium organické chemie na VŠCHT Praha, disertační práci vypracoval na ÚOCHB AV ČR v oboru bioorganická chemie. V roce 2011 se na Ústavu chemii přírodních látek VŠCHT začal věnovat problematice přírodních biologicky aktivních látek a přípravkům zneužívaným v dopingu. V roce 2014 založil celoškolské pracoviště „Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek“, kterou vede do dnes. Výzkumné aktivity pracoviště lze rozdělit na dva hlavní proudy. Forenzní témata zaměřená na toxikologii a farmakologii zneužívaných psychoaktivních látek a padělkům léčivých přípravků, kde spolupracuje s Kriminalistickým ústavem a Celní správou. Druhý směr v oblasti psychofarmakologie se zaměřuje na psychedelické látky, neuroprotektiva a psychoplastogeny. V rámci této aktivity věnuje se výzkumu etnobotanických produktů, absolvoval několik expedic do Jihoamerického pralesa a zaměřuje se na izolaci a identifikaci alkaloidů a dalších biologicky aktivních látek v rostlinách a houbách. Aktuálně se podílí se na klinické studii využití psilocybinu v léčbě farmakorezistentní deprese. Martin Kuchař je autorem nebo spoluautorem více jak 130 originálních publikací, několika patentů a užitných vzorů. Je více jak 25 let členem ČSCH, člen České neuropsychofarmakologické společnosti a národní reprezentant v mezinárodní asociaci forenzních toxikologů TIAFT. Jako člen pracovní skupiny včasného varování Národního monitorovacího střediska pro drogy pod úřadem vlády se podílí na řadě legislativních norem z oblasti návykových látek a dopingových přípravků.

76. sjezd chemiků - Martin Kuchař (VŠCHT Praha)

Měření vzorků přímo na konferenci!

Stánek společnosti Optik Instruments (Bruker)

Naše společnost si pro Vás připravila možnost bezplatného proměření, konzultace a vyhodnocení Vašich vzorků přímo v místě konference. K dispozici pro Vás bude laboratorní FTIR spektrometr ALPHA II s ATR a reflexním modulem – tím pádem jsme schopni proměřit Vaše vzorečky jak v pevném, tak i kapalném stavu, pomocí FTIR spektroskopie.

Jediné, co je potřeba, je přinést vzorečky s sebou a zastavit se za námi ke stánku.

Ne-každý vzorek je dobře měřitelný a některé vzorečky vyžadují vhodnou úpravu před samotným měřením. Pokud chcete měření a úpravu vzorečků s předstihem konzultovat, určitě doporučujeme můžete zkontaktovat přímo aplikační specialisty na [email protected].

KONFERENČNÍ POPLATKY

 • Konferenční poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, obědy, společenský večer a vstupné v rámci výletu. Ceny jsou včetně DPH.

Platba do 15. 6. 2024/ Platba po 15. 6. 2024

 • Člen ČSCH/SCHS 7000,- Kč / 7500,- Kč

 • Člen ČSCH/SCHS – student 5000,- Kč / 5500,- Kč

 • Nečlen ČSCH/SCHS 8000,- Kč

 • Nečlen ČSCH/SCHS – student 6000,- Kč

 • Příplatek za další příspěvek 1000,- Kč

 • Stát se členem ČSCH

 • Stát se členem SCHS

 • Po zaregistrování obdržíte email s registračním číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě vložného.

 • V případě hromadné platby, prosím, zašlete jmenný seznam na adresu: [email protected]

Česká společnost chemická
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.