Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Čt, 12.3.2020
| Originální článek z: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi
XV. medzinárodná konferencia SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI sa bude konať 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.
Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou národnou akreditačnou službou usporiadajú XV. medzinárodnú konferenciu SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.

Podujatie sa bude konať pod záštitou rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU.

ZAMERANIE KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní.

Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2020 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v máji 2020.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

Súčasťou konferencie budú kurzy prebiehajúce 11. 5. 2020 s témami:

1. Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia

Kurz je venovaný základným princípom multidimezionálnej plynovej chromatografie v spojení s hmotnostným spektrometrom. Účastníci získajú prehľad o základných modulačných technikách (flow, kryo techniky, heart cut), výber kolón, stacionárnych fáz a optimalizácia separačných podmienok a vyhodnocovaní dát. Na konkrétnych príkladoch budú demonštrované výhody a nevýhody jednotlivých modulačných techník. Súčasťou kurzu sú teoretické základy a praktickéukážky údržby a práce s technikou.

Vybrané témy
 • Multidimenzionálna a komprehensívna GC
 • Modulačné techniky
 • Výber optimálnych separačných podmienok
 • Využitie pre autentifikáciu esenciálnych olejov
 • Vyhodnocovanie a spracovanie chromatogramov
Prednášky
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Cvičenia a prezentácie

Praktické ukážky sa budú sa realizovať špecialistami so skúsenosťami s prezentovanou technikou pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci si vyskúšajú vybrané modulačné techniky pri chirálnych separáciách pomocou flow GCxGC-MS, kryo GCxGC-MS a heart cut GC-GC-MS (FID) a iné.

2. Od klasickej po vysokorozlišovaciu AAS

Teoretická prednáška spojená s praktickými ukážkami meraní. Kurz je vhodný pre všetkých účastníkov konferencie, ktorí sa venujú atómovej spektrometrii a majú záujem dozvedieť sa o výhodách použitia vysokorozlišovacej AAS s kontinuálnym zdrojom žiarenia.

Vybrané témy
 • Technické rozdiely v inštrumentácii pre AAS s čiarovým a kontinuálnym zdrojom žiarenia
 • Prvková/multiprvková analýza
 • Stanovenie nekovových prvkov (molekulová spektrometria na AAS prístroji)
 • Vyhodnocovanie výsledkov meraní
 • Súčasný stav a budúcnosť...
Prednášky a praktické ukážky

Ing. František Čacho, PhD.

3. Úvod do LC-MS/MS

Kurz bude venovaný problematike spojenia kvapalinovej chromatografie s tandemovým hmotnostným spektrometrom (LC-MS/MS) pre začiatočníkov na základné oboznámenie sa s možnosťami techniky. Účastníci získajú prehľad o ionizačných technikách, módoch snímania iónov (scan, product ion scan, precursor ion scan, multiple reaction monitoring) a o aplikáciách zariadenia pre analytické účely. Súčasťou kurzu sú praktické ukážky prístrojového vybavenia.

Vybrané témy
 • Problematika spojenia kvapalinovej chromatografie a MS/MS
 • Prehľad ionizačných techník a možností analyzátora
 • Základné módy snímania iónov
 • Využitie LC-MS/MS v praxi, identifikácia a stanovenie analytov
Prednášky

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. Ing. Agneša Szarka, PhD. špecialisti firmy Hermes LabSystems, s.r.o. konzultácie špecialistov zo Španielska

Cvičenia a demonštrácie

Praktické ukážky sa budú realizovať pri prístroji pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci sa oboznámia so zariadením a softvérom na vyhodnocovanie nameraných dát. Na príkladoch uvedieme použitie LC-MS/MS na stanovenie toxických látok vo vzorkách potravín a environmentálnych vzorkách.

TÉMATICKÉ OBLASTI

 • kontrola kvality a bezpečnosti potravín
 • environmentálna analýza
 • klinická analýza, bioanalytické aplikácie
 • forenzná a toxikologická analýza
 • chemická analýza v priemysle a energetike
 • odber a úprava vzorky
 • vývoj analytických metód
 • chemometria a informatik

ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV NA ACP 2020

 • prof. RNDr. Vojtech Adam, PhD., Mendelova univerzita v Brne, ČR
 • prof. Liudmil Antonov, DrSc., Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Univerzita Karlova, ČR
 • Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Ing. Daniela Borošová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR
 • Ing. Michal Kirchner, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Ing. Daniela Mackových, CSc., Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves
 • prof. Ing. Tomáš Navrátil, PhD., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd, ČR
 • Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha, ČR
 • Mgr. Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
 • mim. prof. doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dr. Roman Szücs, Pfizer pharmaceuticals, Sandwich, Veľká Británia
 • prof. František Švec, DrSc., University of Berkley, California, USA
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Odběry vzorků 2020 - zásady správného vzorkování

Kurz Vás seznámí s teorií a zásadami správného vzorkování a poskytne Vám ucelený přehled metod odběrů různých druhů vzorků v terénu i v laboratořích, včetně platných vyhlášek a norem.
Článek | Osobnosti

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Odběry vzorků 2020 - zásady správného vzorkování

Kurz Vás seznámí s teorií a zásadami správného vzorkování a poskytne Vám ucelený přehled metod odběrů různých druhů vzorků v terénu i v laboratořích, včetně platných vyhlášek a norem.
Článek | Osobnosti

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Odběry vzorků 2020 - zásady správného vzorkování

Kurz Vás seznámí s teorií a zásadami správného vzorkování a poskytne Vám ucelený přehled metod odběrů různých druhů vzorků v terénu i v laboratořích, včetně platných vyhlášek a norem.
Článek | Osobnosti

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Odběry vzorků 2020 - zásady správného vzorkování

Kurz Vás seznámí s teorií a zásadami správného vzorkování a poskytne Vám ucelený přehled metod odběrů různých druhů vzorků v terénu i v laboratořích, včetně platných vyhlášek a norem.
Článek | Osobnosti

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.