LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
2 THETA ASE
2 THETA ASE, s.r.o. byla založena v roce 2000. Rozsah jejích činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce a zajišťuje pomoc při aplikacích mikrovlnné techniky ve výzkumu a výrobě.
Tagy
Článek
Akademie
Produkt
Logo of LinkedIn

Organická analýza - Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC/MS)

Čt, 1.2.2024
| Originální článek z: 2 THETA/Josef Čáslavský
Pravidelný seriál z vybraných kapitol knihy Organická analýza. Další díl patří spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie v LC/MS.
**Foto:** 2 Theta: Organická analýza

Foto: 2 Theta: Organická analýza

7.3 Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
 • 7.3.1 Instrumentace pro LC/MS
7.4 Spojení superkritické fluidní chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Kniha obsahuje přehled metod analýzy organických látek: Analytikům prohloubí jejich znalosti používaných metod a vedoucím pracovníkům poskytne podklady pro řešení úkolů jejich laboratoře. Je určena také pro studenty a vyučující univerzit a vědecké pracovníky.

💡 Kompletní obsah naleznete v odborné publikaci Organická analýza, kterou můžete zakoupit přímo u vydavatele 2 THETA, prostřednictvím LabRulez nebo v mnoha knihkupectvích.

Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Spojení těchto dvou technik bylo podstatně problémovější než u plynové chromatografie. Důvodem bylo jednak skupenství mobilní fáze, jednak i některé vlastnosti látek separovaných kapalinovou chromatografií (termolabilita, vyšší molekulová hmotnost, polarita). Během času bylo navrženo poměrně velké množství různých více či méně úspěšných iontových zdrojů, jejichž kompletní výčet přesahuje rámec tohoto textu, a proto bude zmíněno jen několik nejvýznamnějších.

Konkrétní volba iontového zdroje je dána povahou analyzovaných látek a s tím související volbou chromatografického separačního systému. Rámcově ji naznačuje Obrázek níže. Elektrosprej je v podstatě metoda převodu iontů z kapalné do plynné fáze, nelze tedy použít pro látky, které v roztoku nejsou disociovány nebo alespoň nejsou disociovatelné, je tedy vhodný pro sloučeniny středně až silně polární. Díky schopnosti produkce vícenásobně nabitých iontů umožňuje analyzovat sloučeniny až do hmotnosti řádku 10⁵ Da. Pro méně polární sloučeniny je použitelná chemická ionizace za atmosférického tlaku a prakticky nepolární sloučeniny mohou být úspěšně ionizovány fotoionizací za atmosférického tlaku. Překryvy využitelných rozsahů jednotlivých technik naznačují, že jedna látka může být efektivně ionizována více způsoby.

2 Theta: Obr. Využitelnost nejdůležitějších ionizačních technik pro LC/MS

Instrumentace pro LC/MS

Pro spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií jsou využívány prakticky všechny typy analyzátorů (včetně sférické iontové pasti). Využití měkkých ionizačních technik, kdy jsou produkovány převážně až výhradně kvazimolekulární, případně aduktové ionty, klade zvýšené nároky na identifikaci, což lze řešit pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie. U jednoduchého kvadrupólu je možnost využití tzv. fragmentoru – zvýšením potenciálového spádu mezi výstupem z kapiláry a prvním skimmerem se zintenzivní kolize iontů s neutrálními molekulami, jichž je v této oblasti ještě poměrně dost, což vyvolá fragmentaci. Díky předchozí separaci, kdy sloučeniny vstupují do iontového zdroje vesměs jako oddělené zóny, se takto může přispět k objasnění struktury. Významným přínosem je rovněž využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, které jednak minimalizuje potenciální interference, jednak poskytuje informaci o sumárním vzorci daného iontu. Klasickými vysokorozlišovacími analyzátory jsou sektorové s dvojí fokusací, nejvyšší dosažitelnou rozlišovací schopností (ale také nejvyšší cenou) se vyznačují hmotnostní spektrometry na bázi iontové cyklotronové rezonance s Fourierovou transformací, následované Orbitrapem, ale velice uspokojivé parametry nabízejí i analyzátory doby letu. Velmi úspěšné jsou v této oblasti rovněž hybridní analyzátory (Q-TOF).

Spojení superkritické fluidní chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Spojení SFC/MS je oproti GC/MS a LC/MS poněkud komplikovanější. V důsledku dekomprese mobilní fáze při přechodu z nadkritických podmínek v separační koloně do pracovního tlaku v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru výrazně klesá solvatační schopnost mobilní fáze, což může způsobit až precipitaci separovaných látek, vedoucí ke snížení účinnosti převodu hmoty, zhoršení tvaru chromatografických píků a ke vzniku paměťového efektu mezi za sebou následujícími analýzami.

Úspěšné spojení SFC s hmotnostní spektrometrií využívající přímého vstupu mobilní fáze do MS a chemickou nebo elektronovou ionizaci bylo popsáno počátkem 90. let minulého století [34, 35]. To bylo ale využitelné pouze pro čistý CO2. V současnosti se využívají techniky ionizace za atmosférického tlaku, kterým organické modifikátory nevadí. Frekvence využívání je obdobná jako u LC/MS: dominuje elektrosprej (74 %) následovaný APCI (21 %) a APPI (1,9 %) [36]. Problém se změnou tlaku mezi separační kolonou a iontovým zdrojem byl vyřešen přidáváním pomocné kapaliny k mobilní fázi za separační kolonou, ale před regulátorem zpětného tlaku. Tato směs pak může být vedena do iontového zdroje přímo nebo přes dělič umístěný před regulátorem zpětného tlaku [37]. Jako pomocná kapalina se nejčastěji využívá methanol, k němuž mohou být pro podporu ionizace přidávána různá snadno disociovatelná aditiva (amoniak, organické kyseliny, amonné soli organických kyselin, případně voda) [36].

Zdroje
 • [1] A. T. James et al., Biochemical Journal, 1952, 50, 5, 679-690.
 • [2] J. Janák, Chemické Listy, 1953, 47, 3, 464-467.
 • [3] R. S. Golhke et al., "First demonstration of GC/MS," in "Progress Report," Bendix Corp., 1956.
 • [4] R. S. Gohlke, Analytical Chemistry, 1959, 31, 4, 535-541.
 • [5] R. Bassette et al., Journal of Dairy Science, 1961, 44, 6, 1164-&.
 • [6] E. A. Day et al., Journal of Dairy Science, 1957, 40, 8, 932-941.
 • [7] A. A. Ebert, Analytical Chemistry, 1961, 33, 13, 1865-&.
 • [8] B. Hallgren et al., Acta Chemica Scandinavica, 1958, 12, 6, 1351-1352.
 • [9] E. J. Levy et al., Analytical Chemistry, 1961, 33, 6, 698-&.
 • [10] R. Ryhage, Analytical Chemistry, 1964, 36, 4, 759-&.
 • [11] A. Carrasco-Pancorbo et al., Anal Chem, 2009, 81, 24, 10071-9.
 • [12] R. Schiewek et al., Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2008, 392, 1-2, 87-96.
 • [13] Powering Dioxin and POPs analysis around the world: DFS Magnetic Sector GC-HRMS. (2021). Thermo Scientific Technical Note PS30096-EN 0121.
 • [14] LECO. Pegasus GC-HRT. Company Prospectus. (2012). St. Joseph, MI, USA. Accessed: 25.8.2014.
 • [15] Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometer. AN10727-EN 0720C: ThermoFisher Scientific, 2020.
 • [16] J. Cooper et al. Mass resolving power of 240,000: for confident compound identification. Technical Note 10430. Thermo Fisher Scientific, 2020.
 • [17] E. B. Ledford et al., Analytical Chemistry, 1980, 52, 14, 2450-2451.
 • [18] R. Schiewek et al., Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2008, 392, 1, 87-96.
 • [19] V. Y. Taguchi et al., Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2010, 21, 11, 1918-1921.
 • [20] X. Ortiz et al., Analytical Chemistry, 2014, 86, 15, 7666-7673.
 • [21] D. Zacs et al., Chemosphere, 2019, 225, 368-377.
 • [22] G. L. Glish et al., Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2008, 19, 2, 161-172.
 • [23] H. R. Morris et al., Rapid Communications in Mass Spectrometry, 1996, 10, 8, 889-896.
 • [24] Agilent Technologies: GC/MS Instruments: 7250 GC/Q-TOF (accessed - 30.6.2022, 2022).
 • [25] V. L. Talroze et al., Russian J. Phys. Chem., 1968, 42, 1658-1664.
 • [26] M. A. Baldwin et al., Organic Mass Spectrometry, 1973, 7, 9, 1111-1112.
 • [27] W. H. McFadden et al., Journal of Chromatography, 1976, 122, JUL7, 389-396.
 • [28] C. R. Blakley et al., Journal of Chromatography, 1978, 158, OCT, 261-276.
 • [29] H. J.D. et al., Analytical Chemistry, 1982, 54, 3, 451-456.
 • [30] M. Yamashita et al., Journal of Physical Chemistry, 1984, 88, 20, 4451-4459.
 • [31] D. B. Robb et al., Analytical Chemistry, 2000, 72, 15, 3653-3659.
 • [32] D. H. Desty (Ed), 2nd International Gas Chromatography Symposium, Amsterdam, ConferenceProceedings, 1958: Butterworths Scientific Publications.
 • [33] E. Klesper et al., Journal of Organic Chemistry, 1962, 27, 2, 700-&.
 • [34] J. D. Pinkston et al., Journal of High Resolution Chromatography, 1991, 14, 6, 401-406.
 • [35] J. D. Pinkston et al., Analytical Chemistry, 1992, 64, 14, 1571-1577.
 • [36] T. Gazarkova et al., Trac-Trends in Analytical Chemistry, 2022, 149.
 • [37] D. Guillarme et al., Journal of Chromatography B, 2018, 1083, 160-170.
2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.