LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Konference VITATOX 2023 (Den 1)

Út, 13.6.2023
| Originální článek z: RADANAL/VITATOX
První den letošní konference VITATOX vyplnilo 13 odborných přednášek, kterých *.pdf naleznete v knihovně. Večerní společenský program se nesl ve znamení tradičního grilování selete a networkingu.
Radanal: Konference VITATOX 2023 (Den 1)

Radanal: Konference VITATOX 2023 (Den 1)

VITATOX je vědecká konference zaměřená na benefity a rizika využívání antioxidantů, vitaminů, léčiv a stimulantů s ohledem na jejich toxicitu s využitím moderní analytické chemie.

Program konference VITATOX 2023

Pondělí 29. 05. 2023

10:00 – 17:00 Registrace
12:30 – 12:40 Zahájení konference
12:40 – 13:10 Kdy mohou být vitaminy a antioxidanty více toxické než zdraví prospěšné?

Vitaminy jsou obecně vnímány jako lidskému zdraví prospěšné, či přímo pro život nezbytné chemické látky, které si lidský organismus nedokáže sám vyrobit. Název vitaminy je odvozený od latinského vital a amine. Thiamin byl polským biochemikem K. Funkem pojmenován jako vitamin B1 s ohledem na chemickou strukturu obsahující aminoskupinu. Název vitamin se ujal.

Lidé od pradávna věděli a využívali nejrůznější potraviny, aniž by chemické látky v nich obsažené nazývali vitaminy, pro udržení a přežití v rozličných situacích. Strava, pokud nemá škodit, musí naplňovat potřeby těla stejně jako oblečení, aby organismus udržovalo v rovnováze se svým okolím.

Rum může zahřát člověka jako kožich. Konzumace vitaminů, antioxidantů a dalších bioaktivních látek jako součástí přirozených zdrojů nepředstavuje zdravotní riziko z hlediska předávkování jako spíše z jejich nedostatku. Jsou však zaznamenány případy, kdy konzumace jater ledního medvěda způsobila smrt. V poslední době jsou popsány zdravotní problémy způsobové konzumací potravin s vysokým obsahem vitaminů D.

Základním principem vesmíru je rovnováha, takže každé plus vyvažuje mínus. To znamená, že jakýkoliv benefit může být vykompenzován na první pohled skrytým problémem. Ve snaze jíst zdravě lidé konzumující velká množství ovoce a zeliny a mohou být vystaveni nežádoucímu vysokému příjmu rezidují pesticidů. Jakékoliv potravní doplňky pro lidské zdraví s blahodárnými produkty mohou obsahovat toxické těžké kovy, mykotoxiny a další lidskému zdraví škodící látky, které se do potravin mohou dostat špatnou výrobou, vznikají špatným skladováním a dopravou ke konečnému uživateli.

Jiným problémem zejména naší moderní doby jsou potraviny, pro které se vžil pojem „empty food“. Jde třeba o plody ovoce a zeleniny, které jsou na první pohled lákavé svým vzhledem, ale s minimálním obsahem zdraví prospěšných látek. Opačný problém může nastat, kdy jako potravní doplněk se používají extrakty a koncentráty.

Je nutné si uvědomit, že vitaminy, antioxidanty a další látky se vyskytují ve směsích, kde mohou spolu vzájemně reagovat za vzniku produktů oxidace, redukce, a dokonce polymerních makromolekul. Elektro-aktivní látky se silnými antioxidačními vlastnostmi mohou redukovat dokonce ve vodě rozpuštěný kyslík za vzniku reaktivních radikálů.

Další vývoj nutriční terapie bude ovlivněn predikcí metabolismu a toxicity metabolitů biologicky aktivních látek a komplexním pochopením jejich působení v těle již také s ohledem na mikrobiotu. To je veliká výzva, která stojí před lidstvem, které zdánlivě dokázalo vyřešit nejhorší stádia nedostatku potravin a následků hladu, ale za cenu používání pesticidů s negativními účinky na globální znečištění. Další osud lidstva bude dán schopností využití vědy pro přežití lidské populace.

13:10 – 14:30 1. blok

13:10 – 13:30 Možnosti nanovláken pro extrakci biologicky aktivních látek před chromatografickou analýzou

Nanovlákenné materiály poskytují atraktivní vlastnosti v různých oblastech výzkumu. Úprava vzorku před chromatografickou analýzou je nedílnou a většinou nejkomplikovanější součástí celého analytického postupu, která zahrnuje zejména odstraňování problematických částí vzorku (interferující složky matrice, proteiny, lipidy), a také zakoncentrování cílových analytů. Hlavním cílem našeho výzkumu v této oblasti je využití nanovláken ke zvýšení rychlosti provedení extrakce, snížení spotřeby vzorků a rozpouštědel, zvýšení selektivity a on-line spojení extrakcí s chromatografií do jednoho kroku. Dalším cílem je také testování funkcionalizace nanovláken pro využití jako pokročilých materiálů pro extrakce biologických, potravních a environmentálních matric v chromatografické analýze. V naší studii jsme testovali základní nanovlákenné polymery, grafenové kompozitní materiály, chemicky modifikovaná a nově funkcionalizovaná nanovlákna z hlediska off-line a on-line extrakce pro analýzy komplexních vzorků. Budou představeny postupy on-line extrakce, extrakce s využitím spin filtrů pro centrifugaci a extrakce/eluce na kompaktních nanovlákenných discích přímo v HPLC vialkách.

13:30 – 13:50 Nefarmakologické ovlivnění kognitivních funkcí
  • MUDr. Róbert Hromádka

Léky proti nemocím souvisejícím se stářím, především demencím, nemají uspokojivou účinnost a mají i negativní efekty, a to zejména u starší populace i s ohledem na polypragmázii.

Očekávaná délka života se ve vyspělé části světa výrazně zvyšuje, což představuje jednak výraznou socioekonomickou výzvu pro společnost, ale také příležitost pro inovativní produkty a služby vhodně zacílené na identifikované příležitosti v péči o seniory. Zachování zdraví, duševní pohody a dostatečná produktivita ve vyšším věku závisí na funkci biologických homeostatických systémů (nervové, endokrinní a imunitní činnosti), v čemž hraje klíčovou roli biologická interakce mezi těmito systémy a střevní mikroflórou. Relativně nedávno se objevily vědecké práce, které přišly s téměř výsledky jasně dokládajícími, že dysbióza ve střevě by mohla být příčinou pro rozvoj řady neuropsychických a behaviorálních poruch, včetně stařecké zapomnětlivosti, Alzheimerovi demence či deprese.

V gastrointestinálním traktu narůstá množství a variabilita mikroorganismů od žaludku k tračníku. Střevní mikroflóra je spojena s neuro-endokrino-imunitní dráhou, díky které vznikla myšlenka dráhy mozek-střevní mikrobiota. Bakterie mají navíc samy o sobě schopnost produkovat řadu neurotransmiterů a neuromodulátorů. Probiotika vykazují potenciál pro uplatnění u starších populací, zejména pokud jde o ochranu před zánětlivými procesy a možná i při prevenci onemocnění souvisejících s věkem. Proto byla u našich originálních humánních probiotických kmenů preklinicky ověřena hypotéza na animálním modelu, dále testována v rámci placebem kontrolované dvojitě slepé klinické studie1 viz i https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05051501.

13:50 – 14:10 Analýza návykových látek v biologickém materiálu
  • doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Nejčastěji vyšetřovanými skupinami návykových látek pro klinické ale i forenzní účely jsou amfetaminy a kanabinoidy. Dále pak kokain, benzodiazepiny a opiáty. Analyzovaným biologickým materiálem byla obvykle moč a krev vyšetřovaných osob.

Záchyt návykových látek v moči byl proveden imunochemickou metodou, k následné identifikaci návykových látek v krvi nebo moči byly použity instrumentální chromatografické metody GC-MS a LC-MS. Kvantifikace návykových látek v krvi se obvykle prování metodami GC-MS a LC-MS, u kterých je jako detektor použitý trojitý kvadrupól.

Z analytického hlediska problematickou skupinu tvoří tzv. nové psychoaktivní látky, látky typu „Designer Drugs“, z nichž nejrozšířenější skupinou jsou syntetické kanabinoidy, deriváty katinonu a syntetické opioidy.

V posledních letech jsou jako NL zneužívány různé přírodní látky jako např. tropanové alkaloidy, indolaminy (psilocin a psilocybin), deriváty isoxazolu a muskarin, meskalin, harmin, mitragynin a v neposlední řadě indolové alkaloidy (polosyntetické LSD).

Z celkového počtu vyšetření na přítomnost návykových látek bylo nejčastěji požadováno vyšetření na amfetaminy a kanabinoidy, následně pak na benzodiazepiny, kokain s metabolity a nejmenší počet požadavků byl na vyšetření opiátů. U skupin amfetaminů, kanabinoidů a benzodiazepinů byl zaznamenán nejvyšší počet pozitivních nálezů. Mezi požadavky na vyšetření krve osob pro forenzní účely dominují požadavky na amfetaminy a kanabinoidy. Bylo zjištěno, že u vyšetření krve na přítomnost návykových látek u řidičů motorových vozidel, dominují za poslední roky koncentrace související s přestupky, následně koncentrace, při kterých řidič není návykovou látkou ovlivněn a nejmenší skupinu tvoří zjištěné koncentrace ukazující na trestný čin. Lze konstatovat, že narůstající trend v požadavcích na vyšetření návykových látek jak pro klinické, ale i pro forenzní účely odpovídá významnému nárůstu pozitivních nálezů těchto látek v analyzovaném biologickém materiálu.

14:10 – 14:30 Může kumulace nanografenu v buňkách změnit jejich pohyblivost?

Grafen se v posledních letech stále více používá v mnoha oblastech pro své jedinečné fyzikální, chemické a optické vlastnosti, jako je optická citlivost, elektronická a tepelná vodivost (1, 2). Z tohoto důvodu je důležité ověřit jeho biokompatibilitu a vliv jeho kumulace v buňkách na metabolismus, buněčnou proliferaci a motilitu. Testovali jsme plicní epiteliální buněčnou linii A549 ovlivněnou nanoplátky grafenu v netoxických koncentracích 5, 15 a 30 mg/ml, kterým byly buňky exponovány po dobu 8 týdnů. Po této dlouhodobé kultivaci byly provedeny metabolické a proliferační testy, sledována motilita a buněčný cyklus. V této prezentaci jsme se zaměřili na studium buněčné migrace, motility a kumulace nanografenu v buňkách. Naše výsledky ukazují, že kumulace nanografenu významně snížila motilitu buněk (migrace a spontánní motilita). Migrace byla omezena na 25 % a spontánní motilita na 54 % ve srovnání s kontrolou.

Poznatky získané v této pilotní studii považujeme za důležité, protože buněčná motilita je klíčovou složkou životně důležitých biologických procesů a existence buněk s nahromaděným nanografenem by mohla potenciálně narušit regeneraci tkání.

VITATOX 2023: RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D. (Univerzita Karlova., Lékařská Fakulta v Hradci Králové)

14:30 – 14:50 Kávová přestávka

14:50 – 16:30 2. blok

14:50 – 15:10 Metformin – dobrý sluha, zlý pán

Metformin je léčivo ze skupiny biguanidů. Používá se jako tzv. lék první volby pro pacienty s onemocnění diabetes melitus 2. typu (DM2). Při předávkování metforminem dochází v organismu k laktátové acidóze.

Se zvyšujícím se procentem výskytu DM 2. typu v populaci se navýšil i počet ohrožených pacientů velmi vysokou až letální dávkou metforminu v krvi. Množství požadavků na stanovení hladiny metforminu v krvi pacientů se v poslední době navýšilo. Z toho důvody bylo v naší laboratoři zavedeno stanovení hladiny metforminu v séru metodou LC-MS/MS na přístroji SCIEX Q TRAP 4500.

15:10 – 15:30 Monitoring vybraných biomarkerů v odpadní vodě a jejich stanovení

Při pandemii Covid-19 se do popředí dostal monitoring komunálních odpadních vod, jejichž součástí se stal virus SARS-Cov-2 vylučovaných do těchto vod infikovanými osobami. Z odebraných odpadních vod byla izolována virové RNA a kvantitativně detekováno množství genomových jednotek viru SARS-CoV-2, které velmi dobře korelovalo s počty infikovaných osob.

Jako biomarker stanovitelný chemickými metodami jsme si vybrali v rámci projektu COVMON neopterin, který je nespecifickým biomarkerem zánětlivých onemocnění vzhledem k tomu, že Covid-19 mezi zánětlivá onemocněn patří, a tudíž bylo možné předpokládat, že i při této nově chorobě dojede ke zvyšování hladiny neopterinu v tělních tekutinách včetně moči, která je součástí komunálních odpadních vod.

Uvedená hypotéza se potvrdila, jak ukazuje celá řada publikací s touto tematikou, která byla prezentována v letech 2020 – 2022. Za slibný marker pro včasnou predikci závažnosti průběhu nemoci Covid-19 pokládá neopterin Hailemichael (1), stejně jako Rasmi (2). Identickou hypotézu vyslovili i Ozger (3), Bellman-Weiler (4), Chauvin (5) a Karacaer (6). Klinickými hodnotami neopterinu u pacientů s Covid 19 se zabývá Fuchs (7). Za nezávislý prognostický faktor závažnosti průběhu nemoci Covid-19 pokládá neopterin také Al-kuraishy (8), který rovněž zmiňuje, že zvýšená hladina neopterinu se začíná objevovat třetí den po infikování pacienta virem SARS-Cov2. Porovnáním hladin neopterinu a dalších zánětlivých markerů u pacientů infikovaných a neinfikovaných virem SARS-Cov2 s zabývá Hara (9).

Pteridinová chemie má svůj počátek před více než jeden a čtvrt stoletím v roce 1889, kdy se Frederick Gowland Hopkin pokusil izolovat barevné pigmenty z motýlích křídel. Jejich struktura, jejímž základem je tzv. pteridinový kruh, byla objasněna o více než 50 let později. Název vychází z řeckého slova pteron, křídlo. (10). Pteriny jsou tedy cyklické organické sloučeniny, které se v relativně vysokých koncentracích se nacházejí pouze jako pigmenty u hmyzu, obojživelníků, plazů a ryb. Podílejí na celé řadě chemických reakcí v živých organismech včetně člověka, a to především na biologických oxidacích. U člověka byly pteriny nejdříve nalezeny v moči díky snadné dostupnost výchozího materiálu a poměrně vysoké koncentraci, stejně jako u pigmentů, a tím k relativně snadnějšímu stanovení.

Při zpracování rešerše k dané problematice nebyla nalezena žádná publikace, která by se zabývala stanovením neopterinu v odpadních vodách. Proto byl vývoj metody založen na metodách analýzy neopterinu v tělních tekutinách, zejména v moči a plazmě. O vývoji metody pro stanovení neopterinu v odpadních vodách informuje samostatný příspěvek Ing. Bohadlové.

Ve všech lokalitách monitorovaných pro analýzu neopterinu delší dobu a s vyšší frekvencí odběrů byly pozorovány stejné trendy přesto, že se jednalo o aglomerace a ČOV s rozdílným počtem obsluhovaných obyvatel (Kladno, Brno, Praha). Na základě zjištěných výsledků lze tedy konstatovat, že nejdříve dochází ke zvyšování koncentrace neopterinu, následuje zvyšování počtu virových částic SARS-Cov-2 a nárůst obou hodnot je potvrzen zvyšováním počtu pozitivně testovaných osob.

Protože neopterin je nespecifický bioindikátor zánětlivých onemocnění, nelze tedy zjištěné koncentrace vztahovat pouze k počtu osob nemocných jednou chorobou, v tomto případě Covid-19.

Předpokládáme, že se neopterin vyskytuje v odpadní vodě stále, ale nemáme k dispozici žádná data mimo období pandemie nemoci Covid-19. Koncentrace neopterinu proto budeme sledovat i v průběhu letošního roku, abychom zjistili, zda dochází k nárůstu koncentrace neopterinu např. při epidemii chřipky, která byla díky restrikcím v období šíření nemoci Covid-19 téměř zcela potlačena.

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že neoptrerin jako prediktor zánětlivých onemocnění se jeví být vhodným nástrojem pro monitoring těchto onemocnění z pohledu epidemiologického přístupu k odpadním vodám (11) a bylo by případné zařadit ho mezi sledované látky i jako nástroj včasného varování před nástupem infekčních zánětlivých onemocnění.

15:30 – 15:50 Výskyt léčiv v odpadních vodách a potenciální dopad na pitné vody

Léčiva, humánní i veterinární, patří mezi hojně využívané látky. A jako takové jsou často detekovány v životním prostředí. Na jejich výskyt v povrchových a podzemních vodách např. každoročně upozorňuje zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, tzv. Modrá zpráva, kterou vydává Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí. Přítomnost léčiv ve vodních ekosystémech má bohužel negativní dopady na živé organismy a v konečném důsledku i na člověka. Obavy přitom nevzbuzuje jen individuální toxicita, ale i působení jednotlivých účinných látek a jejich metabolitů ve směsích, tzv. koktejlový efekt, který může být příčinou vyšší toxicity. Velmi znepokojivá je taktéž narůstající rezistence mikroorganismů k antimikrobikům. Způsobů, jimiž léčiva do životního prostředí vstupují, je hned několik. Mezi hlavní zdroje kontaminace patří odpadní vody z domácností, zdravotnických a sociálních zařízení a z farmaceutického průmyslu, dále pak čistírenský kal, skládky odpadů a živočišná výroba.

Konvenční metody čištění komunálních odpadních vod se s ohledem na platnou legislativu zaměřují na odstraňování organických látek a na snížení koncentrací dusíku a fosforu na míru přijatelnou pro ekosystém daného toku. V případě léčiv, ale i dalších mikropolutantů, se tak čistírny odpadních vod (ČOV) stávají významným bodovým zdrojem znečištění. Tuto nepříznivou situaci se snaží řešit návrh přepracované směrnice o čištění městských odpadních vod (1), který na sklonku loňského roku představila Evropská komise a který počítá s povinností odstraňovat co nejširší spektrum mikropolutantů, zejm. pak léčiv, na všech ČOV se zatížením nad 100 000 EO (do konce roku 2035) a taktéž na ČOV se zatížením od 10 000 do 100 000 EO v případě oblastí, kde koncentrace nebo kumulace mikropolutantů představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (do konce roku 2040).

Následkem kontaminace environmentálních vod dochází k výskytu léčiv i v pitné vodě a k možnému ohrožení lidského zdraví. Na rostoucí znepokojení laické i odborné veřejnosti spjaté s touto skutečností reagovala v roce 2020 Evropská unie přijetím nové směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě (2). Léčiva sice stále nejsou zařazena na seznamu ukazatelů používaných k posouzení jakosti pitné vody, objevila se však (konkrétně hormon 17β-estradiol) na prvním seznamu sledovaných ukazatelů (3), jejichž mechanismus nová směrnice zavedla s cílem umožnit dynamičtější a flexibilnější reakci na obavy veřejnosti ohledně účinků nově se objevujících sloučenin.

Společnost ALS díky četným analýzám disponuje daty, která mohou napomoci při vytváření představy o aktuálním zatížení jak odpadních, tak povrchových a podzemních, ale i pitných vod léčivy. V prezentaci bude představen souhrnný přehled těchto dat.

15:50 – 16:10 Kávová přestávka

16:10 – 17:25 3. blok

16:10 – 16:25 Pipetovací robot Andrew+ pro automatizaci přípravy vzorků

Hodil by se vám další pár spolehlivých rukou při přípravě vzorků? Chcete přípravu vzorku provádět precizně, reprodukovatelně a třeba i vzdáleně? Firma Waters představuje pipetovacího robota moderního a praktického designu pro střední prostupnost vzorků, který se vejde na stůl i do digestoře. Jeho pracovní prostor se skládá přímo na vašem stole z jednotlivých Domino kostek, které jsou přizpůsobené vašemu laboratornímu vybavení. Některé Domino bloky mají i speciální funkce – ohřev/chlazení, míchání, aplikace vakua či magnetického pole. Můžete tak například plně automatizovat SPE na formátech kolonek 1, 3 a 6cc nebo na platíčkách.

Flexibilitu pipetovaných objemů v rozmezí 0.2 μL až 10 mL zajistí možnost použití jedno i vícekanálových pipet řady Sartorius Picus, které jsou pro komunikaci s robotem dovybaveny Bluetooth.

Robot se řídí pomocí OneLab+ softwaru, který umožňuje připravovat a spouštět připravené protokoly z jakéhokoliv počítače nebo tabletu přes webový prohlížeč. Protokoly můžete také jednoduše sdílet s kolegy a ostatními laboratořemi a zajistit tak opakovatelnou přípravu vzorků napříč pracovišti. Software je zdarma, má snadné intuitivní grafické rozhraní a také neustále se rozrůstající online knihovny protokolů a validovaných metod z oblasti diagnostiky, proteomiky, genetiky, analýz potravin a mnoha dalších. OneLab je připraven i pro práci v regulovaném prostředí.

16:25 – 16:40 Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent

Základní principy prevence a údržby HPLC systému jsou nedílnou součástí běžného provozu každého uživatele. Za vznik problémů může stát celá řada příčin, jak původem z LC systému nebo ze samotné přípravy vzorku. Tyto problémy se poté mohou projevit na průběhu základní linie, změně retenčního času i na abnormálním profilu píku (1).

Agilent nabízí několik řešení pro předcházení a eliminaci kontaminace HPLC. Jedná se zejména o nečistoty, které do systému přicházejí z mobilní fáze, chromatografické kolony/předkolony nebo samotného vzorku. Součástí prevence je také zajištění zdravotně nezávadného prostředí v laboratoři pomocí bezpečnostních prvků, které také můžete nalézt v nabídce od Agilent (2).

16:40 – 16:55 SCIEX LC-MS/MS systémy a využití technologie QTRAP v klinické diagnostice

Hmotnostní spektrometry na bázi analyzátoru trojitý kvadrupól jsou široce využívány v LC/MS/MS. Technologie QTRAP představuje hybridní konstrukci hmotnostního spektrometru kvadrupól/lineární iontová past. Jedná se o trojitý kvadrupól, kde 3. kvadrupól může pracovat jako lineární iontová past Trojitý kvadrupól (QqQ) obsažený v tomto systému zajišťuje všechny funkce a skenové režimy jako samostatný QqQ bez jakéhokoli omezení. Izolace prekurzoru probíhá na kvadrupólu 1 (Q1), kolizní disociace v kolizní cele (Q2) a analýza iontů v třetím kvadrupólu (Q3). Tyto děje tedy probíhají v oddělených prostorech. Díky tomu QqQ poskytuje skutečný Selected Reaction Monitoring (SRM) nebo Multiple Reaction Monitoring (MRM), sken prekurzorů a sken neutrální ztráty. Vyznačuje se vysokou citlivostí a reprodukovatelností, širokým lineárním dynamickým rozsahem pro kvantitativní analýzy a schopností multikomponentních analýz stovek analytů nebo velmi rychlých analýz v případě úzkých koeluujících píků.

Lineární iontová past (LIT) naopak zajišťuje maximální využití iontů v režimech, kde se snímají spektra. Citlivost při měření spekter (full scan MS, sken produktů MS/MS) je ve srovnání s kvadrupólem několikařádově vyšší, protože past ionty nejdříve akumuluje a pak skenuje na detektor. Navíc MS/MS v čase (ve stejném prostoru) dovoluje řadit stupně MS/MS za sebe bez dalších hardwarových nároků. Past akumuluje ionty, izoluje prekurzor, provádí jeho kolizní disociaci a analýzu produktů v jednom prostoru. Tyto děje jsou rozlišeny v čase.

Hybridní uspořádání systému QTRAP umožňuje provozovat unikátní skenové režimy, například Enhanced Product Ion sken (EPI). Prekurzor je izolován na prvním kvadrupólu (Q1) a disociován v kolizní cele (Q2) stejným způsobem jako na trojitém kvadrupólu. V kolizní cele vznikne široké spektrum produktových iontů v celém rozsahu m/z bez jakékoli diskriminace, která se projevuje při disociaci v iontových pastech (low mass cutoff). Produktové ionty přecházejí z kolizní cely do třetího kvadrupólu, který se chová jako LIT a všechny produktové ionty akumuluje. Po optimálním naplnění pasti jsou všechny zachycené ionty skenovány na detektor. Většina matrice je odstraněna pomocí Q1, LIT se tedy plní pouze produktovými ionty sledovaného analytu a nedochází k zahlcení LIT balastem.

Hybridní analyzátor QTRAP umožňuje tedy jak analyty citlivě kvantifikovat, tak má schopnost díky unikátním skenovým režimům provádět současně identifikace látek na základě shody se spektrální knihovnou.

16:55 – 17:10 INTERPHARMA PRAHA – 20 let SVP výroby bulk doplňků stravy z rostlinných extraktů (resveratrol a další)

Interpharma Praha, a.s., is a pharmaceutical company, founded in 1932 in Prague, Czech Republic, operating under GMP, from 2008 a member of the Otsuka Group, a Japanese global pharmaceutical company. We manufacture APIs, advanced intermediates, bulk, plant extract-based nutraceuticals and final cosmetic products.

Our Nutraceuticals contain the highest possible amount of active ingredients, a result of thorough suppliers screening and using special IPP purification technologies. We focus on medicinal plant extracts with scientifically proven benefits and have 20 years of experience with sourcing suppliers from China/India (Resveratrol, Boswellic acids, Curcumin, Baicalin, Silymarin).

Active ingredients are tested by HPLC assay, with external standard, in all raw materials. We also control residual solvents by GC headspace (specifically necessary with materials from China/India), we test heavy metals and other contaminants. For both Nutraceuticals, approved food supplements in CR/EU, and Eucapil™, approved as cosmetic, we use the same GMP rules as for APIs.

Regrapex-R / Regrapex-R Forte - Whole red grape extract, 10% / 35% trans-resveratrol complex. Composition for healthy cardiovascular system utilizing the natural balance of all salutary polyphenols (OPCs, flavonoids, phenolic acids, resveratrol, anthocyanines). Made from high quality Southern France grapes and standardized with natural, plant-based trans-resveratrol.

Resveratrol Glycon HP – high purity 98% trans-resveratrol glucoside of plant origin. Antioxidant for skin protection & healthy cardiovascular system. As a glucoside, it has better oral bioavailability and better water solubility, can be easily formulated into functional drinks.

Hepacept - Liver protection composition, made of 6 purified and standardized plant extracts (Japanese Knotweed - resveratrol, Frankincense - acetylboswellic acids, Turmeric - curcumin, Milk Thistle - silymarin, Baical Scullcap - baicalin), used in traditional Asian medicines as anti-inflammatory and liver regeneration treatments. Proven synergistic effect of the components in cell culture study, they are working better together than alone.

Diindolylmethane (DIM) - Synthetic molecule, formed in human body from cruciferous vegetables precursors. To maintain natural metabolism and balance of both female and male sexual hormones, proposed as a breast/prostate cancer preventative. Manufactured at Interpharma Praha from 1999 by a unique GMP process, our DIM also has a DMF. We were FDA inspected for DIM as a dietary ingredient in 2019.

EUCAPIL - Advanced topical hair care, free-sale cosmetic product, as a solution in ampules, based on a unique panted molecule, Fluridil. Manufactured at Interpharma Praha from 2002. Sold in both EU and non-EU countries.

17:10 – 17:25 Rychlý vývoj metod s Labsolutions MD

Vývoj LC metody je často zdlouhavý a náročný proces vyžadující zkušeného analytického chemika. Labsolutions MD je softwarové řešení firmy Shimadzu, které zajišťuje automatizaci jednotlivých kroků vývoje metody od úvodního screeningu přes optimalizaci separačních podmínek až po testování robustnosti vyvinuté metody. Automatizovaný vývoj metody je založen na principech Analytical Quality by Design (AQbD), které jsou doporučeny od Mezinárodní rady pro harmonizaci technických požadavků pro léky na humánní použití (ICH). Tento přístup, založený na systematickém postupu experimentů a statistickém zpracování naměřených dat, zaručuje vývoj robustní analytické metody bez nutnosti spoléhat se na zkušenosti a intuici operátora. Díky automatizaci vývoje metody Vám LabSolutions MD ušetří spoustu času při jakékoliv aplikační výzvě.

18:25 Zakončení 1. dne
18:00 Večerní grilování

Vystavující firmy a partneři

VITATOX 2023: Produktry znašky Vitaminátor

Vybrané přednášky jsou k dispozici také ke stažení v LCMS a GCMS knihovnách.
VITATOX
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Determination of Nitrosamine Impurities and NDSRI in Anti-diabetic Drugs on Shimadzu LCMS-8060NX

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představujeme: Revoluční platformu iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ z pohledu aplikací!

Systém Thermo Scientific Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat.
Pragolab
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech (M.G.P.)

Zveme Vás na přednášku Martina Kuthana (M.G.P. spol. s r.o.) Spektrofotometry NanoDrop: precizní analýza vzorků proteinů a DNA v mikroobjemech, ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.