LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky (AV ČR) vznikla v roce 1992 jako nástupce někdejší Československé akademie věd. V současnosti ji tvoří komplex 54 veřejných výzkumných institucí.
Tagy
Článek
Osobnosti
Logo of LinkedIn

Deset výjimečných vědců a vědkyň se stalo „doktory věd“

St, 8.1.2020
| Originální článek z: Akademie věd České Republiky
Vědec zabývající se fyzikou nanostruktur, odbornice na středolatinské památky i molekulární bioložka. I ti patří mezi deset mimořádných vědců a vědkyň, kteří získali titul „doktor věd“.
Akademie věd České Republiky: Laureáti s předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou (uprostřed), vzadu stojí předseda Vědecké rady AV ČR Antonín Fejfar a místopředseda Ivan Netuka, který ceremoniál moderoval

Akademie věd České Republiky: Laureáti s předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou (uprostřed), vzadu stojí předseda Vědecké rady AV ČR Antonín Fejfar a místopředseda Ivan Netuka, který ceremoniál moderoval

Poctu jim ve čtvrtek 19. září 2019 předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

„Je to nejenom čest a uznání, ale i závazek. Závazek dodržovat zásady poctivé vědecké práce, popularizovat výsledky svého výzkumu a podílet se na výchově mladých vědeckých pracovníků, tedy vytvořit něco, čemu říkáme vědecká škola,” řekla při předávání předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová s tím, že to vše je práce navíc, ale velmi důležitá.

Nejde o práci na určitý počet hodin

„Práce vědce není na určitý počet hodin, ale vyžaduje i velkou toleranci a podporu těch nejbližších,” potvrdil její slova při děkovné řeči jeden z lauréátů, Svatopluk Civiš z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, který měl při svých studijních pobytech možnost spolupracovat i s nositeli Nobelovy ceny. Slavnostní slib přednesla další oceněná, ředitelka Biofyzikálního ústavu Eva Bártová.

Akademie věd České Republiky: Slavnostní ceremoniál se tradičně konal v secesní Knihovně Akademie vědAkademie věd České Republiky: Slavnostní ceremoniál se tradičně konal v secesní Knihovně Akademie věd

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc.), jehož anglickým ekvivalentem je Research Professor, se uděluje vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace. Z deseti oceněných vědců jich osm působí na pracovištích Akademie věd ČR, dva na vysoké škole a v jiné vědecko-výzkumné instituci.

O titulu rozhodují kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z pracovišť AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR ho uděluje od roku 2003, opírá se přitom o rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které vychází z náročného řízení. Pravidla udělování najdete zde.

Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Je pracovnicí Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR (toho času taktéž ředitelkou pracoviště). Eva Bártová položila základy pro pochopení zákonitostí v problematice struktury chromatinu a epigenetických procesů v kontextu buněčné diferenciace a při opravách DNA. Výsledky jejího výzkumu jsou originální, byly publikovány ve velmi prestižních mezinárodních časopisech s vysokým impaktem, nalezly výraznou odezvu ve vědecké komunitě a mají velký potenciál v oblasti epigenetiky s širokými dopady v oblasti základního výzkumu.

Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Msc. Marcelo F. Ciappina, PhD, Res. Prof.

Působí v ELI Beamlines v Dolních Břežanech v rámci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Marcelo Ciappina je průkopníkem velmi perspektivního novátorského směru výzkumu, který spojuje dvě relativně nové oblasti výzkumu: attosekundovou fyziku a fyziku nanostruktur. Pan doktor Ciappina vyvíjí analytické a numerické metody pro popis výše uvedených procesů a provádí numerické simulace pro podporu různých experimentů studujících interakce intenzivního laserového záření s hmotou.

Akademie věd České Republiky: Msc. Marcelo F. Ciappina, PhD, Res. Prof.Akademie věd České Republiky: Msc. Marcelo F. Ciappina, PhD, Res. Prof.

Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.

Je pracovníkem Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, který obhájil disertaci nazvanou „Heterogenní reakce oxidu uhličitého s kyslíkatými minerály“. Disertační práce Svatopluka Civiše se zabývá využitím spektrometrických technik s vysokým rozlišením ke studiu interakce oxidu uhličitého s povrchem oxidických forem titanu. Průkopnické adaptace spektroskopických technik vysokého rozlišení umožňující studium polovodičových nanočásticových systémů otevírají novou metodickou cestu materiálových věd a dávají tak i nový a silný impuls pro další rozvoj molekulové a atomové spektroskopie vysokého rozlišení a obecně pak studium molekulární dynamiky spontánní a fotoindukované interakce pevné a plynné fáze.

Akademie věd České Republiky: Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.Akademie věd České Republiky: Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc.

Je pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, která obhájila disertaci nazvanou „Sphaera octava I – IV. Historický vývoj představ o sféře stálic“. Disertační práce paní doktorky Hadravové je výsledkem její snahy zprostředkovat českému čtenáři (část) bohatství antické a středověké astronomie, a to ideální formou kombinace edice a překladu děl a jejich interpretace; zasahuje širokou paletu témat od jazykovědných a terminologických až po astronomii, a to s přesahy na pole dějin kulturních, dějin umění apod.

Akademie věd České Republiky: PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc.Akademie věd České Republiky: PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc.

Doc. Dr. PhDr. Petr Klusoň, DSc.

Je pracovníkem Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR, který obhájil disertaci nazvanou „Fotochemické a fotokatalytické procesy a materiály“. Práce Petra Klusoně pokrývá široké spektrum činností spojených s procesy využívajících světlo od základních principů, přípravy speciálních materiálů využitelných např. jako světelné dozimetry, přes návrhy a testování poloprovozních procesů a technologií pro ochranu životního prostředí až po realizaci vyvinutých technologií ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Akademie věd České Republiky: Doc. Dr. PhDr. Petr Klusoň, DSc.Akademie věd České Republiky: Doc. Dr. PhDr. Petr Klusoň, DSc.

Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.

Působí na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Disertaci nazvanou „Weak lower semicontinuity in problems of variational calculus“ obhájil před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Minimalizace integrálních funkcionálů je důležitá otázka s četnými praktickými aplikacemi, např. v mechanice kontinua a magnetismu. Disertační práce Martina Kružíka se systematicky zabývá touto otázkou, a to jak v aplikacích, tak i z čistě analytického hlediska. Jsou studovány různé typy konvexity a polospojitosti, které zaručují existenci minima.

Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.

RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D.

Je pracovníkem Matematického ústavu Akademie věd České republiky, který obhájil disertaci nazvanou „Complexity of Verification and Control of Modular Discrete Event Systems“. Práci obhájil před komisí Informatika a kybernetika a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. V práci je navržen nový přístup k řízení moderních výrobních a technologických systémů, které sestávají z mnoha komponent, které mezi sebou navzájem interagují. Pro modelování takových systémů je použit aparát teoretické informatiky – teorie automatů. Navrhovaný nový přístup umožňuje zkoumat efektivnost řízení takových systémů v závislosti na výpočetní složitosti jejích komponent.

(Tomáš Masopust se ze zdravotních důvodů nemohl ceremoniálu zúčastnit)

Doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.

Působí na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, který obhájil disertaci nazvanou „Nanoindentation assisted characterization of heterogeneous structural materials“. Práci obhájil před komisí Aplikovaná a teoretická mechanika a získal vědecký titul „doktor technických věd“. Disertační práce se vztahuje k rozvoji nanoindentace pro charakterizaci silně heterogenních strukturních kompozitů. Práce má interdisciplinární charakter a propojuje oblast materiálových věd s mechanikou kompozitních materiálů. Vědecké výsledky uvedené v disertační práci představují ucelený, vzájemně se doplňující soubor s akademickým a praktickým významem.

Akademie věd České Republiky: Doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.Akademie věd České Republiky: Doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.

Nina V. Shevchenko, Ph.D., DSc.

Je pracovnicí Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, která obhájila disertaci nazvanou „Antikaon-nucleon interaction and different properties of the KNN and KKN systems“. Práci obhájila před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika a získala vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. Nina Shevchenko se zabývá exotickými málonukleonovými systémy, zejména vázanými stavy antikaonů s nukleony a rozptylem antikaonu na deuteronu. Její výpočty umožňují odhalovat roli podivnosti v jaderné fyzice a ve fyzice hadronů. Nalézají významné uplatnění v mnoha oblastech moderní fyziky – od popisu silných jaderných interakcí, struktury baryonů, srážek těžkých iontů až po teoretické modely kompaktních hvězd v astrofyzice.

Akademie věd České Republiky: Nina V. Shevchenko, Ph.D., DSc.Akademie věd České Republiky: Nina V. Shevchenko, Ph.D., DSc.

Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.

Je pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Disertaci nazvanou „Lipided-based nanoparticles constuction of drug delivery systems, vaccines and theranostics“ obhájil před komisí Molekulární biologie a genetika a získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“. Disertační práce Jaroslava Turánka je zaměřena na využití lipidových nanočástic pro konstrukci nosičů léčiv, vakcín a prostředků pro theranostiku. Pan docent Turánek je autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových léčiv, zejména léčiv protinádorových.

Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.Akademie věd České Republiky: Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.

Akademie věd České republiky
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.