LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Cílem společnosti je napomáhat rozvoji hmotnostní spektrometrie v České republice, poskytovat svým členům a dalším osobám se zájmem o hmotnostní spektrometrii podporu v získávání znalostí v oboru, prezentovat dosažené pokroky a rozšiřovat obecné povědomí o hmotnostní spektrometrii ve společnosti. ČSHS bude spolupracovat se zahraničními společnostmi zaměřenými na hmotnostní spektrometrii, přispívat ke zvyšování odborné úrovně svých členů, organizovat semináře, konference a vědecká setkání.
Tagy
Článek
Osobnosti
Popularizace
Logo of LinkedIn

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Pá, 4.11.2022
| Originální článek z: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.
ČSHS: Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

ČSHS: Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Nar. 28.1.1938 v Turzovke. Po absolvovaní základnej školy študoval na Priemyselnej škole celulózno-papiernickej v Ružomberku. Po maturite bol prijatý na Chemickú fakultu SVŠT, zvolil si odbor chémie dreva, celulózy a papiera v Bratislave. Po ukončení s červeným indexom bol vybraný za interného ašpiranta Chemického ústavu SAV. Ústavu venoval celoživotnú prácu i ďalšie študijné aktivity cez ašpiranta CSc po doktora chemických vied DrSc, ktoré obhajoval na Ústave organickej chémie ČSAV v Prahe. Od roku 1964 sa venoval hmotnostnej spektrometrii. Jeho doménou bolo štúdium sacharidov v rôznych formách, publikoval 120 pôvodných vedeckých prác. Zúčastnil sa Alexander von Humbold Stiftung Nadácie, študijných pobytov na Akademii Nauk ZSSR, Univerzít v Hambugu, Bielefelde, National Institute of Health v Bethesde i na Univerzite v Utrechte. V rámci vedeckých konferencií prezentoval asi 120 výsledky ústavu alebo medzinárodnej spolupráce. Od r. 2008 je v dôchodku.

Hmotnostná spektrometria ako prostriedok k stanoveniu štruktúry organických zlúčenín a ich častí bola využívaná už v začiatkoch šesťdesiatych rokov minulého storočia. V tomto období niektorí naši vedeckí pracovníci začali študovať výhody a využitie metódy hmotnostnej spektrometrie a prípadne dávali si merať hmotnostné spektrá študovaných organických zlúčenín vo vyspelejších pracoviskách v zahraničí. Táto metóda sa uplatňuje v analýze rôznorodých organických látok, v izotopickej analýze plynov a tuhých anorganických látok. Postupne na Chemickom ústave SAV, kde boli najviac sústredení pracovníci v organickej chémii a bioorganických odvetviach, začali rozprávať o zakúpení vlastného organického hmotnostného spektrometra a vyškolení pracovníka ( -ov). Vedením kolektívu bol poverený doktorand V. Kováčik, ašpirantúru robil i J. Leško z Chemickej fakulty STU.

Vedenie Chemického ústavu SAV poverilo V. Kováčika absolvovanín trojmesačného študijného pobytu na Institute prirodnych sojedinenij Akademii nauk ZSSR v Moskve. Na tomto ústave sa nachádzalo školiace pracovisko hmotnostnej spektrometrie pod vedením profesora a dvoch skúsených asistentov. Počas môjho pobytu sa školení zúčastňovalo asi 20 ašpirantov nielen z rôznych ústavov Akademie Nauk ZSSR, napr. aj z Novosibirska a okrem mňa i dvaja Indovia. Prekvapilo ma prísne štúdium literatúry z hmotnostnej spektrometrie pod heslom „Djerassi ne spit!“ i praktických cvičení z meraní i interpretácie hmotnostných spektier. Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre. Z absolventov rokmi vyrástli známi vedeckí pracovníci, odborníci z hmotnostne spektrometrickej analýzy, včetne profesora a akademika.

Úsilie CHÚ získať vlastný prístroj prinieslo úspech v r. 1964, kedy sa začalo s inštaláciou hmotnostného spektrometra. Keďže nákup bol v období provýchodnej politiky, zakúpil sa sovietsky prístroj MCh 1306, výrobok Speciaľnovo konstrukcionnovo byra Akademii Nauk ZSSR. Pre porovnanie s novšími prístrojmi, bol dlhý asi 2,5 m, o váhe cca 3t. Bol pôvodne vyrobený pre analýzu ropy a ropných produktov, mal objemný zavádzací systém prostredníctvom ampúl a tzv. ampulolamateľa. Nakoľko my sme chceli pracovať s pevnými látkami v zdroji iónov, vyradili sme komerčný systém a vymysleli sme systém zavádzania vzorky priamo do zdroja iónov. Keďže bolo možné inštalovať systém iba nad zdroj iónov, vznikol takto unikátny vertikálny systém, ktorý nemá analógiu v žiadnych hmotnostných spektrometroch. Prednú časť tvoril tzv. MS system, zdroj iónov s magnetickým analyzátorom ťažkým asi 1000 kg. Dvojstupňový vákuový systém tvorili rotačné čerpadlá a difúzne čerpadlá, plnené ortuťou. Difúzne čerpadlá chladené vodou, boli uzatvárané tzv. lovuškami, ktoré bolo potrebné pravidelne napĺňať tekutým dusíkom. Tento bol príležitostne využívaný na prípravu „vodky po mass spektrometrijsky“ (voda + alkohol + tekutý dusík) pri návšteve ruských konštruktérov. Analytickú časť bolo potrebné niekoľko hodín vyhrievať. Produktivita spektrometra vyrástla na 2-4 spektrá za 24 hodín, pričom neraz bolo potrebné pracovať v dvoch smenách. Tretiu časť prístroja tvoril zapisovač na báze vymeniteľných ozubených koliesok. Záznam MS tvoril pás dlhý 2 - 2,5 m, široký 30 cm, vhodný na uloženie na zemi, s nasledujúcou kalibráciou pomocou pravítka a vyhodnotenie spektier logaritmickým pravítkom.

Prístroj bol využívaný pri štúdiu fragmentácie po úderoch elektrónov derivátov sacharidov. V našom laboratóriu boli študované deriváty sacharidov, prvý raz hlavne deriváty urónových kyselín, metyl ester metyl glykozidov urónových kyselín, aldobiurónových kyselín, aldotriurónových kyselín ako i acetylovaných aldobi- a triurónových kyselín, majúcich 4-O-metyl-D-glukurónovú kyselinu ako kyslý komponent. Vďaka rozdielom hmotností a relatívnych intenzít bolo možné identifikovať jednotlivé jednotky oligomérov. Takmer všetky deriváty sacharidov a ich konjugátov syntetizoval P. Kováč, náš doktorand a od r. 1982 DrSc. vedecký pracovník National Institute of Health, v Bethesde USA. Deriváty často syntetizoval podľa našich požiadaviek novými často mnohostupňovými postupmi. Naša spolupráca prebiehala komplexne od prípravu projektu, po korekcie pri príprave publikácií. Do r. 1989 sme používali rôzne formy komunikácie, pomoc nám priniesol rozvoj internetu.

Uvedené príklady z merania a interpretácie elektrónových MS, získané na prístroji MCh 1306 svedčia, že oblasti štúdia zahŕňali výskumné úlohy Chemického ústavu SAV. Rovnako i v ďalších štúdiách zahŕňajú prevažne projekty domáceho pracoviska. Výsledky boli využité napr k identifikácii metyl O-metyl-D-xylofuranozidov pomocou MS, MS stanoveniu β - eliminačných produktov vyskytujúcich sa pri metylačnej analýze glykokonjugátov, napr. furylidénderivátov sacharidov, S-obsahujúcich derivátov sacharidov, metyl glukopyranozid uronamidov, štúdium β-eliminačných reakcií derivátov metyl 3,4-O-izopropyliden-β-D-galakturonatov, monosacharid hydrazónov monosacharidov, fragmentáciu metylderivátov metyl-4-deoxy-β-L-treo-hex-4-enopyranozid urónových kyselín ako i identifikáciu metyl O-acetyl-hexopyranozid uronátov, identifikáciu plne metylovaných aldobiurónových a pseudoaldobiurónových kyselín a mnoho iných podobných derivátov. Pritom sme zistili, že v prípade monomerických derivátov a ich β-eliminačných produktov, rovnako per-O-metylovaných aldobiurónových a pseudoaldobiurónových kyselín, rovnako ako ich 4,5-nenasýtených analógov, nízkoenergetické 12 eV spektrá sú značne jednoduchšie ako konvenčné 70 eV spektrá. Navyše, štrukturálne signifikantné píky sú výraznejšie v níkoenergetických spektrách, zatiaľ čo píky, vznikajúce sekundárnymi a vyššími štiepeniami sú nízkej intenzity. Z tohoto dôvodu sme prešli pri meraní MS na energiu 12 eV.

Originálne štúdiá poskytli aj modelové látky lignínu. Rozkladné lignínové látky majú fenolický charakter a sú vynikajúco využiteľné v meraní konvenčných i nízkoenergetických 12 eV hmotnostných spektier. Štúdiá monomérnych a oligomérnych fenylpropánových jednotiek sú využiteľné k stanoveniu štruktúry a spôsobu väzieb medzi stavebnými jednotkami lignínu. Elektrónové spektrá boli tiež užitočne využité i pri štúdiu štruktúry alkaloidov z Vinca minor L. Pri ich štúdiu boli užitočne využité spektrá deutero analógov eburnaminových alkaloidov.

S prístrojom MCh1306 sme zažili ešte jednu doteraz utajenú „príhodu“. V prvej polovici sedemdesiatych rokov sa objavila ionizácia vysokým poľom FI. Málo skúsení členovia nášho tímu sme sa rozhodli náš prístroj MCh 1306 prebudovať na FI techniku. Zapožičali sme si 24 kV zdroj vysokého napätia a pozapájali na prívodný kábel k zdroju iónov. Po zapnutí ovládli prístroj prudké blesky. Našťastie sa nikomu nič nestalo a prístroj sme dali do pôvodného stavu.

Prístroj MCh 1306 ukončil svoju činnosť na CHÚ SAV v r. 1979. V tomto roku sme zakúpili JGC –D 100 K (JEOL), hmotnostný spektrometer kombinovaný s plynovým chromatografom JGC 20K s plnenou kolónou OV-17. Ako plynový nosič sa používalo hélium. Prístroj mal prídavné zariadenie na meranie metastabilných prechodov MS-MT-01. Pred plynový chromatograf mohol byť pripojený pyrolyzér s voliteľnou teplotou pyrolýzy alebo spaľovania až do 2000 °C. Vzniknutá kombinácia Pyr-GC/MS umožňuje sledovať priebeh technologických procesov alebo ich environmentálne dôsledky. Súčasné využívanie plynových chromatogramov a nízkovoltových elektrónových a chemicko-ionizačných hmotnostných spektier s eventuálnou pomocou meraní metastabilných prechodov urýchlilo riešenie štruktúr organických zlúčenín. Konkrétne príklady: Hmotnostná spektrometria lignínových modelových látok, určovanie štruktúry dimérov. Kinetika a mechaniznus kyselinami-katalyzovaných reakcií metylovaných trióz. Štrukturálna MS analýza oligosacharidov obsahujúcich 6-deoxyhexózy a príspevok k sekvenčnej analýze oligosacharidov. Štúdie štruktúry polysacharidov z Populus alba, izolácia a charakterizácia xyloglukánov. Identifikácia metyl-O-trifluoracetyl β-D-xylopyranozidov pomocou GC-MS. Metylačná analýza sacharidov pomocou pyridínu ako činidla v chemicko-ionizačnej MS. Elektron impakt a chemická ionizácia MS β-glycopyranosylnitrometánov, EI a CI MS acetálov α -D-glykopyranozylnitrometánov. Z nesacharidických prác ako príklad uvádzam: Reakčná plynová chromatografia zásaditých alkoxy karbanilátov pomocou trimetylanilinium hydroxydu. Termická degradácia zásaditých alkoxy karbanilátov v plynovom chromatografe. Hmotnostná spektrometria zásaditých alkoxy karbanilátov majúcich lokálne anestetické vlastnosti. Stanovenie pentakainu a in vitro metabolitov v biologických vzorkách pomocou GC-MS .

Posledné štyri práce vznikli ako súčasť externej kandidátskej dizertačnej práce pracovníka Farmakologického Ústavu SAV (M. Š.) na našom pracovisku.

Od vzniku pracoviska hmotnostnej spektrometrie v r. 1964 bolo uznávané ako školiace pracovisko SAV s možnosťou obhajovať titul Kandidát chemických vied, CSc. neskoršie PhD. Za zhruba 50 ročné obdobie, zahrnuté v tomto článku, boli vyškolení nasledujúci doktorandi: Vladimír Kováčik, Ján Leško(†), Vincent Mihálov(†), Milan Štefek, Vladimír Pätoprstý a Slávka Bekešová. Vladimír Kováčik obhájil v r. 1986 titul DrSc. za prácu „Hmotnostná spektrometria sacharidov“ .

V prvej polovici osemdesiatych rokov sme museli prerušiť dlhodobý výskum. Z príkazu „vyššej moci“ a vedenia ústavu sme pracovali na výskumnom projekte MNO ČSSR. Našou úlohou bolo zladiť hmotnostné spektrá bojových chemických látok a jedovatých látok do spoločnej práce. Niektoré látky, pripravené na CHÚ sme merali po priamom zavádzaní. Plní strachu sme sa tešili, že nebolo potrebné použiť „antidota“, pripravené pri meraní. V ďalšom sme si pomohli. Z Univerzity v Helsinkách, kde podobné merania robili pre potreby OSN sme „tajne“ pravidelne dostávali hmotnostné spektrá a upravovali podľa našich požiadaviek do „utajených správ“ a neskôr diskiet.

V druhej polovici osemdesiatych rokov a na prechode milénia došlo k brutálnym zmenám v konštrukcii hmotnostných spektrometrov. Požiadavka dostatočnej prchavosti zlúčenín pre EI a CI MS prestala byť dominantnou pre získavanie hmotnostných spektier. Nakoľko na Chemickom ústave sme mali k stanoveniu molekulárnych hmotností iba prístroj MALDI, nemali sme možnosť získavania kompletných hmotnostných spektier polárnych zlúčením typu sacharidov. Preto sme v bohatej miere využívali medzinárodnú spoluprácu, ktorú sme nadväzovali s pracoviskami, vlastniacimi potrebnú techniku počas stáží ako i početných medzinárodných konferencií, na ktorých sme sa aktívne zúčastňovali. Ako príklad uvediem stáže v Nemecku, Holandsku, USA a Veľkej Británii, z početných konferencií Taliansko, Maďarsko, Rakúsko, Fínsko, Poľsko, Česká republika ale i Slovensko (Smolenice). Pripravované projekty so zlúčeninami, syntetizovanými na našom ústave boli pripravené korešpodenčne a prinesené vzorky merané na zahraničnom pracovisku. Autori prác sú uvedení spoločne z oboch pracovísk. Tak oligosacharidy príbuzné xylánom boli merané pomocou fast atom bombardment a kolíznou aktiváciou. Výsledné spoločné publikácie obsahujú autorov zúčastnených krajín. FAB MS hmotnostne analyzovaná kinetická energia (MIKE) a kolízne indukovaná disociácia (CID) klasterov acetylovaných xylo-oligoasacharidov s protonizovaným amoniakom a metyl aminom boli ďalšou skúšanou technikou. Vysoko energetická CID sodíkom kationizovanych alditol disacharidov je ďalšou metódou stanovenia väzieb medzi jednotkami. Zaujímavá bola štúdia Fourier transform ion cyklotron resonancia, reakcie (M - metyl)+ iónov permetylovaných hexopyranozidov s amoniakom. Výhodnú sequenčnú analýzu poskytuje tiež skenovanie B/E píkov z fast atom bombardmet MS. Priama DCI MS poskytla tiež vhodnú alternatívnu sekvenčnú analýzu oligosacharidov. FAB MS poskytuje diskrimináciu medzi pentózovými oligosacharidmi obsahujúcimi D-xylopyranózu alebo L-arabinofuranózu ako neredukujúcu terminálnu jednotku.

Ako vidieť z príkladov štruktúru oligosacharidov včetne väzieb medzi jednotkami je možné charakterizovať pomocou viacerých metód bez totálnej derivatizácie vzoriek. Všeobecne je uznávané, že odštiepovanie oligosacharidu začína na glykozidickej krajnej jednotke. Štúdiom oligosacharidov o rôznych hmotnostiach jednotiek sme však zistili, že prebieha aj odbúranie vnútorných monosacharidových jednotiek (internal residue loss). S možnosťou vnútorného odbúrania treba počítať pri konečnom vyhodnocovaní štruktúry celého reťazca. Napriek tomu u sodíkom kationizavaných oligosacharidov metódami CID-MS/MS (matrix asistovaná laserová desorpcia a elektrosprej) IRL nebol pozorovaný.

Uvedieme príklady prác s použitím moderných prístrojov bez plnej derivatizácie vzoriek.

MALDI IV – Protonizované per-O-acetyl indolové glukozidy

MALDI ToF/ToF V - ďalšom positivnom tandem MS – Syntetické analógy O-špecifického polysacharidu z Vibrio cholerae O:1.

Positive ESI MS – Positívna ES Ion Trap multistage MS fragmentácia of syntetických analógov sacharidickej časti lipopolysaccharidov Vibrio cholerae O:1

MALDI ToF IV – Negatívna ion trap násobná MS syntetických fragmentov O-PS Vibrio cholerae.

MALDI ToF/ToF – Negatívna matricami asistovaná Tandem MS fragmentácia syntetických analógov Vibrio cholorae v prítomnosti anionických dopantov

SSQ 710 a VG Autospec MS – EI MS štúdium monomerických modelov O-PS Vibrio cholerae O:1 serotypov Ogawa a Inaba.

SSQ 710 Mass Frontier – EI MS štúdium monomerických modelov Vibrio cholerae O:1. Pri kationizovaných VCh možno úspešne využiť mass frontier softvér, čo v značnej miere urýchli identifikáciu antigenov.

Ako vidieť z posledných prác, identifikácii monomerických modelov Vibrio cholerae VCh O:1 sa venovala systematická pozornosť.

V r. 2006 zakúpili do Virologického ústavu SAV moderný viacúčelový prístroj Q-ToF Premier™ hmotnostný spektrometer ACQUITY UPLCTM (Waters)

Pomocou spolupráce sme riešili fragmentáčný mechanizmus analógov fytotoalexinu, elimináciu izokyanátu a izotiokyanátu pomocou electrosprej ion trap ionizácie quadrupólového ToF a MALDI time-of-flight tandem MS sodíkom kationizovaného brassitinu, brassininu a ich glykozidov.

Od.r. 2008 prevzal vedenie laboratória hmotnostnej spektrometrie vedúci Oddelenia analytickej chémie Chemického ústavu SAV Ing. Vladimír Pätoprstý PhD. Ako hlavný cieľ práce si vytýčil získanie nových moderných hmotnostných prístrojov, ktoré by umožnili posunutie výskumnej i servisnej činnosti do ďalších vývojových sfér. Zložitá manažérska práca, zahrňovala získavanie veľkého množstva peňazí, intenzívnu spoluprácu s nadriadenými orgánmi a vedením ústavu a upravovanie priestorov, určených k inštalácii prístrojov, rovnako ako prípravu pracovníkov na prácu s hmotnostnými spektrometrani.

Úsilie prinieslo očakávaný výsledok. Chemický ústav od r 2012 bude inštalovať a testovať tri moderné hmotnostné spektrometre :

MALDI ToF/ToF (Bruker), Orbitrap (Thermo) a GC-LC kvadrupól

Začína sa teda nová etapa hmostnej spektrometrie na SAV. Prajem Ing. Pätoprstému PhD a celému tímu okolo hmotnostnej spektrometrie a analytickej chémie veľa úspechov, trpezlivosti a veľa nápadov do vedeckej práce v budúcom období.

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.