LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Cílem společnosti je napomáhat rozvoji hmotnostní spektrometrie v České republice, poskytovat svým členům a dalším osobám se zájmem o hmotnostní spektrometrii podporu v získávání znalostí v oboru, prezentovat dosažené pokroky a rozšiřovat obecné povědomí o hmotnostní spektrometrii ve společnosti. ČSHS bude spolupracovat se zahraničními společnostmi zaměřenými na hmotnostní spektrometrii, přispívat ke zvyšování odborné úrovně svých členů, organizovat semináře, konference a vědecká setkání.
Tagy
Článek
Osobnosti
Popularizace
Logo of LinkedIn

Jaroslav Franc (Počátky a historie ČS HPLC)

Pá, 6.5.2022
| Originální článek z: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
Podle pana Jaroslava France je chromatografie něco jako v medicíně antibiotika. „Ukažte mi dnes obor, kde by se neuplatnila“, říká nadšeně.
ČSHS: Jaroslav Franc (Počátky a historie ČS HPLC)

ČSHS: Jaroslav Franc (Počátky a historie ČS HPLC)

Ing. Jaroslav Franc, CSc. se narodil 10. září 1919 v Pardubicích. Vystudoval chemii na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Jeho studium a následně celý život poznamenala druhá světová válka a jeho pobyt v koncentračním táboře Sachsenhausen. Dokončení studia se mohl věnovat až po válce a po té pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích – Rybitví, kde strávil celý svůj profesní život. Publikoval na 160 odborných prací ‐ v oblasti chromatografie a elektroforézy. Jeho první publikace, která pojednávala o chromatografii na silikagelu, byla publikována 9. února roku 1954, tedy přesně před 60 lety. (Pana France jsme shodou okolností navštívily 7. února 2014, právě v době oslavy tohoto výročí.) Je také autorem 59 patentů. Ing. Jaroslav Franc, CSc. byl členem Názvoslovné komise IUPAC a je také držitelem plakety za přínos a rozvoj chromatografie, kterou mu roku 1978 udělila Akademie věd SSSR. Jeho žáky a spolupracovníky byli významné osobnosti české chromatografické komunity, jako prof. Churáček, prof. Stránský, prof. Pacáková či prof. Smolková.

ČSHS: Obr. 1: Ing. Jaroslav Franc, CSc. s manželkou na dobové fotografii (1)

„Význam moderních separačních technik jak samotných, tak i ve spojení s fyzikálními anebo chemickými metodami, je nesmírný a stále ještě vzrůstá. Laboratoře z výrobní a nevýrobní sféry žádají pro svoji činnost stále dokonalejší analytické metody, které by jim umožňovaly zabezpečit jejich rostoucí úkoly a poslání.“ Takto zní úvodní slova knihy Reakční chromatografie v organické analýze vydané v roce 1989 (Obrázek 3), jejímž spoluautorem je pan Ing. Jaroslav Franc, CSc., jeden z průkopníků nejen chromatografie u nás.

ČSHS: Obr. 2: Přebal knihy Reakční chromatografie v organické analýze, jejímž spoluautorem je Jaroslav Franc. Kniha vyšla v roce 1989 a shrnuje základní poznatky v této oblasti chromatografie (2)

Pan Jaroslav Franc se narodil 10. září roku 1919 v Pardubicích do rodiny válečného invalidy z první světové války. Jeho tatínek pracoval jako listonoš a maminka byla dělnice. Jaroslav Franc vychodil obecnou školu a státní reálku ve svém rodném městě a potom odešel na vysokou školu do Prahy. Ač ho v reálce bavila matematika, literatura a chemie, jeho jasnou volbou byla chemie. Nedovedl si totiž představit, že by vyučoval, jeho snem byla práce v laboratoři. Výběr oboru byl pro něho tedy jednoznačný.

Tato kniha vznikla za vzájemné spolupráce České společnosti pro hmotnostní spektrometrii, české pobočky firmy Thermo Fisher Scientific a firmy Pragolab. Vydání bylo realizováno za sponzorského přispění firem Thermo Fisher Scientific a Pragolab.

ČSHS: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, česká pobočka firmy Thermo Fisher Scientific, firma Pragolab.

Na studia nastoupil na sklonku let třicátých, je tedy jasné, že do jeho studia zasáhla druhá světová válka. Jako jeden z mnoha studentů se Jaroslav Franc zúčastnil 28. října 1939 demonstrace, kde byl nacisty postřelen student Jan Opletal. Opletal na následky poranění 11. listopadu zemřel. O čtyři dny později se konalo veřejné rozloučení, na které přišli všichni pražští vysokoškoláci a na Albertově zazněla česká hymna i se zakázanou hymnou slovenskou. Ještě 16. listopadu byl Jaroslav Franc v laboratoři a večer se připravoval na zkoušku, kterou měl skládat druhý den ráno. Následující ráno však studenty na kolejích probudilo bouchání pažeb pušek na dveře. Všichni studenti byli nahnáni do haly, naloženi do náklaďáků a převezeni do věznice v Ruzyni. Devět studentů zde bylo zastřeleno, důvod byl jednoduchý, byli to členové studentského spolku. Ostatní studenti byli zavřeni do konírny bez jídla a byli 18. listopadu roku 1939 převezeni vlakem do koncentračního tábora v německém Sachsenhausenu. Tak začal nacistický boj namířený proti české inteligenci.

V koncentračním táboře pan Jaroslav Franc strávil téměř tři roky života. Jeho každodenní náplní byla těžká práce v továrně na výrobu cihel. Po celé tři roky snídal kávu ze žaludů, k obědu měl polévku z tuřínu občas s kouskem brambory a na večeři dostával 20 deka vojenského chleba komisárku, který byl z poloviny z pilin. Jak sám říká, základem přežití byla dobrá psychika. Spolu s ním byl v koncentráku uvězněn i jeho kamarád z Pardubic. Když mu přišel od rodičů dopis, že se jeho milá vdala, psychicky se zhroutil a byl do pár týdnů mrtvý. To, že tyto podmínky vydržel, považuje za zázrak. 20. dubna 1942 (v den Hitlerových narozenin) byl totiž spolu s dalšími studentskými vězni propuštěn. Na jejich propuštění má pravděpodobně zásluhu španělský Červený kříž.

Měly se opět otevřít vysoké školy, ale ve skutečnosti zůstaly zavřené až do konce druhé světové války. Během války se tedy Jaroslav Franc na studia nevrátil. Místo toho vykonával dělnickou profesi a nastoupil do pardubické mlékárny. Na chemii však nezapomněl, ve volných chvílích se věnoval jejímu studiu, aby po otevření vysokých škol mohl co nejdříve složit zkoušky a pokračovat ve své vědecké práci. To se mu splnilo až v červnu 1945, kdy po kapitulaci Německa byly vysoké školy konečně znovu otevřeny. „Profesoři ihned začali zkoušet, jako by bylo po prázdninách. Jediné, v čem vyšlo vedení vstříc, bylo zrušení prerekvizit. Mohli jsme tedy zkoušky dělat v libovolném pořadí.“

Po dostudování vysoké školy nastoupil v roce 1946 do Výzkumného ústavu organických syntéz (dřívější Spolek pro chemickou a hutní výrobu) v Pardubicích, kde působil až do důchodu. Jeho vedoucím byl dr. Wanka, zakladatel pardubické univerzity.

ČSHS: Obr. 3: Pracovní skupina z Výzkumného ústavu organických syntéz (1)

Společně s doktorem Wankou je spojovala i idea o podniku, který by vyráběl chemikálie se zaručenou čistotou nejen pro Československo, ale pro celý svět. Jediným výrobcem byl v poválečné Evropě německý MERCK, který však byl za války zničen, a proto se svůj nápad rozhodli uskutečnit. V roce 1953 tak společně založili podnik Lachema, který adjustoval čisté, speciální a laboratorní chemikálie a v padesátých letech minulého století se stal předním výrobcem analytických činidel a indikátorů, cukrů, aminokyselin, barviv pro mikroskopii a dalších chemikálií a biochemikálií.

Ač oba působili v pardubickém Výzkumném ústavu, rozhodli se Lachemu založit v Brně. „Hodila se tam, v Pardubicích byly v té době tři výzkumné ústavy a Lachema měla být komerčním podnikem, proto jsme se ji rozhodli umístit do Brna.“ Sám Jaroslav Franc se zabýval čistotou chemikálií, soustředil okolo sebe kolektiv asi 12 lidí, kteří analyzovali čisté chemikálie podle předpisů MERCKu. Tyto postupy se jim však zdály těžkopádné a zdlouhavé, proto je napadlo zkusit využít v tu dobu novou separační techniku – papírovou chromatografii a chromatografii na tenké vrstvě. V roce 1947 tak byli schopní rychle a jednoduše prokázat čistotu používaných chemikálií a rovnou tak dokázat případné nečistoty. Bohužel kvůli nemoci se spoustu představ a plánů nepodařilo panu Francovi uskutečnit, navíc v roce 1954 zemřel doktor Wanka. „Všechno po jeho smrti tak nějak vyšumělo, ale já už jsem zůstal u chromatografie“, potvrzuje pan Franc.

Mimo chromatografie, ať už papírové, na tenké vrstvě, plynové nebo kapalinové, se zajímal také o elektroforézu, což dokazuje i celkový počet jeho publikací a patentů. Publikoval na 160 odborných prací, převážně v oblasti chromatografie (Chemické listy, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Journal of Gas Chromatography, Journal of Chromatography, Microchimica Acta, Analytica Chimica Acta), patentů má 59. Podle jeho slov se není čemu divit, neboť „vše začínalo velmi primitivně, tak jsem dělal všechno“.

Jeho první publikace z roku 1954 popisuje kvantitativní metodu pro stanovení o‐, m‐, p‐kresolu a fenolu v technickém trikresolu (Obrázek 4). K rozdělení jednotlivých složek byla použita chromatografie, kde mobilní fáze tvořená cyklohexanem a vodou protékala skrz chromatografický silikagelový sloupec ze zásobní baňky umístěné nad kolonou. Pod kolonou byl umístěn jímač frakcí, hliníkové kolo s otvory pro zkumavky, do kterých byly jímány analyzované látky, nebo samotná mobilní fáze. K eluovaným látkám bylo přidáno činidlo za vzniku charakteristického zabarvení, díky kterému mohly být látky identifikovány. V tomto případě bylo pro kolorimetrické stanovení využito 2,6‐dibromchinonchloriminu (o-kresol, m‐kresol a fenol). p‐Kresol neposkytuje s tímto činidlem specifickou reakci, proto bylo jeho množství dopočítáváno ručně do hodnoty 100 %. Tato nově vyvinutá metoda tak mohla plně nahradit stanovení infračervenou spektrografií, která byla používána dříve.

ČSHS: Obr. 4: První odborná publikace Jaroslava France - Kvantitativní hodnocení o‐, m‐, p‐kresolu a fenou v technickém trikresolu rozdělovací chromatografií na silikagelu. Na obrázku české a německé znění publikace, v českém znění je v pravé části také náčrt separační aparatury pro chromatografii (2).

Ve druhé polovině šedesátých let byl do pardubického Výzkumného ústavu organických syntéz pořízen první kapalinový chromatograf značky Hewlett‐Packard s fotometrickou detekcí. Pro vyhodnocování byly místo softwarového automatického zpracování používány jednoduché planimetry a veškeré výpočty byly prováděny pouze pomocí logaritmického pravítka.

Další práce Jaroslava France se ubírala směrem plynové chromatografie. Sám sestavil plynový chromatograf, který pak vyráběla firma Meopta. Přístroj sestavil v době, kdy byl do Pardubic přivezen první plynový chromatograf z Anglie. Ten byl jednoduchý, s tepelně vodivostním čidlem pro detekci, ale velmi drahý. Jeho cena se pohybovala okolo čtvrt milionu korun. Proto Jaroslav Franc sestavil chromatograf vlastní, který byl asi desetkrát lacinější, avšak stejně účinný. K tomuto přístroji si také vyráběl vlastní nosič z hlinky pro filtrační materiál a z cihlářské hlíny dovážené do Pardubic z nedalekého Hrochova Týnce. Tyto dvě suroviny se smíchaly, vypálily se při 1100 °C, vzniklé valounky pak byly rozemlety, drť proseta na sítech a takto byla získána náplň pro kolony místo substancí dovážených z Ameriky. Pro plynovou chromatografii také sestrojil vlastní detekční zařízení pomocí fotonásobiče. V něm neustále hořel vodík, který se rozsvítil pokaždé, když k němu doputovala jiná látka. Povedlo se mu také sestavit chromatograf, kterému pro svůj tvar říkal „PIANO“. Piano vzniklo spojením kapalinové a plynové chromatografie, sdružovalo dohromady oba dva přístroje.

ČSHS: Obr. 5: Plynový chromatograf, jehož autorem je Jaroslav Franc (2)

ČSHS: Obr. 6: Přístrojové vybavení laboratoře Jaroslav France (2)

V průběhu práce s chromatografickými metodami ho neustále dráždila jedna otázka: „PROČ?“. Proč se to tak děje, proč se látky separují tak, jak se separují, nebo se neseparují. Z tohoto důvodu se také velmi podrobně zabýval separací isomerů. V té době se totiž tvrdilo, že isomery od sebe nelze oddělit. Jaroslav Franc však svojí prací dokázal, že toto tvrzení je nepravdivé. Odvodil rovnici, ze které je patrné, že oddělení isomerů je možné na základě velikosti dipólového momentu. Veškeré chromatografické dělení je založeno na energii vodíkových můstků, energie je odlišná podle typu vazby a vázaného atomu, proto je možné isomery od sebe oddělit. Tomuto tématu se velmi obsáhle věnuje v mnoha svých publikacích (Obrázek 7). Jeho práci pak završilo vydání knihy „Reakční chromatografie v organické analýze“, jejímž cílem je seznámit čtenáře s možnostmi analytického a preparativního dělení kapalných i plynných látek, které se používá při identifikaci či stanovení funkčních organických skupin.

ČSHS: Obr. 7: Jedna z mnoha publikací pojednávajících o chromatografickém dělení isomerů (4)

Ing. Franc, CSc. byl také jedním z prvních průkopníků analýz v oblasti tzv. silikonové chemie. V Kolíně se ve druhé polovině minulého století vyráběly organické produkty na bázi křemíku. Nevýhodou používaného materiálu však bylo to, že byly nerozpustné ve všech dostupných rozpouštědlech, a proto nebylo možné chromatografickou analýzu provádět. K rozložení silikonů se tedy používala pyrolýza, po které mohlo dojít k analýze látek. Velkým problémem ale bylo udržení konstantní teploty v průběhu celé pyrolýzy, aby byla zajištěna dobrá reprodukovatelnost této procedury. Jaroslava France ale napadlo, že by se místo pyrolýzy a neproveditelného rozpouštění dalo využít rozložení chemického. Zjistil, že silikony se dají reprodukovatelně rozštěpit pomocí fluoridu boritého a získané složky už je možné jednoduše analyzovat. Analýzu prováděl pomocí plynové chromatografie, ve které využil jako nosného plynu dusíku, analyzované látky převedl na plynný vodík a mohl tak detekovat i velmi malá množství analytů na základě vysoké citlivosti této metody dané rozdílem tepelné vodivosti mezi dusíkem a vodíkem.

Celoživotním mottem Ing. France bylo heslo „Work. Finish. Publish.“. Podle jeho slov jde všechno vysvětlit, pokud je dostatek času a peněz. „Oproti svým kolegům jsem měl ohromnou výhodu, a to, že jsem byl trpělivý. Asi jsem si to odnesl z koncentráku. Každý den, třikrát denně nás přepočítávali, počet vězňů musel souhlasit. Stačilo, aby jeden chyběl, a stálo se tak dlouho, dokud se nezjistilo, co se děje. Spoustu lidí umíralo, někam zalezl a už ho nenašli. Tak dlouho stojíte, bez jídla, bez vody, v mrazu, v dešti, v horku, v noci, ani vyčůrat se nemůžete. To vás naučí trpělivosti. Kolegové trpěliví nebyli, něco rozpracovali, ono to nešlo, tak přešli k něčemu jinému a tamto nechali být.“ Sám se tedy snažil veškerou práci nejprve dokončit, než začal něco jiného. Práci si vždy rozplánoval, a protože už měl za sebou nějakou praxi, věděl, že naplánovaný čas je potřeba znásobit asi dvakrát, aby odpovídal realitě („U každé práce se vyskytnou problémy, které řešení protáhnou“). Podle pana France je chromatografie něco jako v medicíně antibiotika. „Ukažte mi dnes obor, kde by se neuplatnila“, říká nadšeně pan Franc.

V rámci svého povolání Jaroslav Franc navštěvoval zahraniční konference a laboratoře. Z počátku s ním jezdili příslušníci StB, ale protože pan Franc nade vše miloval svoji rodinu a Pardubice, začali ho později pouštět samotného, bez dozoru. Věděli totiž, že se vrátí. Mohl se tak podívat na pracoviště v Německu, Rusku, Holandsku i v Americe. Oproti ruským laboratořím jsme dle jeho slov měli lépe vybavené laboratoře. Ač v Rusku měli spoustu přístrojů pro plynovou i kapalinovou chromatografii a v Čechách převládala chromatografie na tenké vrstvě, českoslovenští vědci na tom byli o mnoho lépe. Dokázali si totiž sami sestavit vlastní přístroje a nebyli odkázáni pouze na velké výrobce a dodavatele.

V porovnání s laboratořemi v USA na tom Československo také nebylo špatně. „V Americe jsme se mezi budovami výzkumného ústavu dopravovali autobusem. Navíc tu měli jiný systém. Vysokoškolský pracovník měl k ruce spoustu „dones, podrž, podej“ pomocníků, ale žádné středoškoláky. U nás to bylo jinak. Byli jsme my vysokoškolští pracovníci, středoškolští a pak už skoro nic. Ale Američané nám přesto říkali, že my, Čechoslováci, jsme v chromatografii o mnoho lepší než oni“, porovnává Jaroslav Franc. Nejenom, že mohl navštívit zahraniční laboratoře, byl také členem Anglické královské chemické společnosti, či Názvoslovné komise IUPAC, díky čemuž se dostal i na recepci k americkému prezidentovi. Za největší ocenění však nepovažuje tato členství, ale pozvání do Tallinnu, kde v roce 1978 obdržel při příležitosti 75. výročí od objevení chromatografie ruským vědcem M. S. Cvětem medaili za rozvoj chromatografie.

ČSHS: Obr. 8: Plaketa za rozvoj chromatografie udělená Akademií věd SSSR v roce 1978 v Tallinnu při příležitosti 75. výročí od objevení chromatografie botanikem M. S. Cvetem (5)

Po skončení práce ve Výzkumném ústavu organických syntéz se Jaroslav Franc ještě 20 let věnoval výuce jazyků společně se svojí ženou. I po odchodu do penze se pan Franc nadále věnuje psaní publikací a do nedávna byl také členem komise pro státní závěrečnou zkoušku z analytické chemie na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné také navštěvuje střední a základní školy, kde studentům vypráví o životě za války.

Kapitolu zpracovaly Mgr. Veronika Pilařová a doc. Lucie Nováková na základě materiálů poskytnutých Ing. Jaroslavem Francem, CSc. ve formě rozhovoru i elektronických dat, za což jim patří srdečný dík.

Zdroje
Zdroje fotografií:
  1. www.pametnaroda.cz; online 10. května 2014.
  2. Archiv Jaroslava France.
  3. cccc.uochb.cas.cz; online 10. května 2014.
  4. cccc.uochb.cas.cz; online 10. května 2014.
  5. E. Smolková – Keulemansová, Chem. Listy 97 (2003) 134 ‐ 139.
Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.