LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Hasičský záchranný sbor ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Působnost Hasičského záchranného sboru ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zákony.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Video
Zdraví
Logo of LinkedIn

Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Čt, 9.12.2021
| Originální článek z: HZS ČR/Jiří MATĚJKA, ml./Johana KORBELÁŘOVÁ
Tento článek je zaměřen na aktuální problematiku obsahu fluorovaných látek v pěnidlech.
Video placeholder
 • Foto: HZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR
 • Video: SCI MUNI: FireExpo – výzkum expozice hasičů

Nejprve shrne využití pěnidel u HZS ČR, následuje stručný popis legislativních požadavků, které se vztahují k fluorovaným látkám. Dále jsou prezentovány výsledky analýz obsahu fluorovaných látek v pěnových koncentrátech, které realizovalo MV­-generální ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO) a externími analytickými laboratořemi. Závěrem jsou shrnuty výsledky analýz a nastíněn další postup v oblasti fluorovaných látek a pěnidel.

HZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČRHZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Úvod

Pěna je jednou ze základních hasebních látek pro likvidaci požárů hořlavých kapalných látek, která se vyznačuje silným izolačním, a v případě těžké pěny též chladícím účinkem. Některé pěnové hasicí koncentráty (dále jen „pěnidlo“) se v nízkých procentech přimíšení používají jako smáčedla při hašení požárů pevných látek.

Fluorované látky v pěnidlech zahrnují širokou škálu organických sloučenin. Mezi významné fluorované látky patří perfluorované sloučeniny, označované též zkratkou PFC. Část skupiny fluorovaných látek vykazuje vynikající vlastnosti povrchově aktivních látek (tenzidů, surfaktantů), a proto nalezly využití v pěnidlech.

Problematika fluorovaných látek v pěnidlech tkví v jejich chemické stálosti. Většina z této skupiny látek vykazuje minimálně některou z následujících vlastností či je u nich na tyto vlastnosti důvodné podezření:

 • schopnost persistence v prostředí,
 • bioakumulace v přírodě i organismech,
 • toxicita pro reprodukci,
 • karcinogenita,
 • toxicita při požití,
 • toxicita pro vodní organismy,
 • dráždivost pokožky.

INFERNO – jak působí chemické látky na reprodukční zdraví hasičů?

Rozdělení pěnidel u HZS ČR

Pěna je nepostradatelnou hasební látkou, která však v souhrnu všech hasiv tvoří pouze několikaprocentní podíl v použití u HZS ČR. Obecně lze pozorovat rostoucí trend spotřeby pěnidel v rámci HZS ČR, například za rok 2018 bylo u jednotek PO celkově spotřebováno téměř 100 tun pěnidel. V současné době se u HZS ČR používají výhradně konvenční syntetická pěnidla s maximálním přimíšením 3 %:

 • víceúčelová syntetická pěnidla (S),
 • syntetická pěnidla tvořící vodní film (AFFF),
 • syntetická pěnidla tvořící vodní film a odolná vůči alkoholu (AFFF/AR).

V návaznosti na ochranu zdraví hasičů a životního prostředí směřuje celosvětový trend k postupnému zákazu výroby a používání pěnidel s obsahem fluorovaných látek a zavedení tzv. bezfluo­rových pěnidel, která jsou dělena zpravidla do dvou kategorií:

 • bezfluorová pěnidla (FFF) – alternativa k pěnidlům typu S a AFFF,
 • bezfluorová pěnidla odolná vůči alkoholu (FFF/AR) – alternativa k pěnidlům typu AFFF/AR.

V souvislosti s touto skutečností provádí HZS ČR řadu testování v Technickém ústavu požární ochrany a dále v externích laboratořích, jejichž cílem je porovnání konvenčně používaných syntetických pěnidel s bezfluorovými pěnidly. Tento článek prezentuje výsledky chemických analýz týkající se obsahu fluorovaných látek v jednotlivých typech pěnidel.

U HZS ČR se v majoritní míře (v asi 78 % případů) používají víceúčelová syntetická pěnidla, která se aplikují při hašení požárů pevných látek a nepolárních hořlavých kapalin. Pod pojmem víceúčelový lze chápat možnost vytvoření jakéhokoli druhu pěny (tj. lehká, střední nebo těžká), nikoli univerzálnost pro hašení jakékoli hořlavé látky. Mezi hlavní zástupce patří u HZS ČR pěnidla Sthamex F-15, Fomtec MB5 a Orchidex ME F.

Informace získané analýzami jednoznačně ukazují, že celkový obsah fluorovaných látek ve víceúčelových syntetických pěnidlech je srovnatelný, a v některých případech dokonce nižší než v případě testovaných bezfluorových pěnidel. Z hlediska budoucích restrikcí a omezení daných evropskou legislativou týkající se omezování fluorovaných látek lze tedy očekávat nulové omezení těchto pěnidel.

U HZS ČR se v minoritní míře (v asi 22 % případů) používají pěnidla AFFF, a zejména pěnidla AFFF/AR. Pěnidla AFFF/AR lze aplikovat na hašení nepolárních i polárních hořlavých kapalin. Jejich využití v případě požáru pevných látek však není ekonomické. Mezi hlavní zástupce patří u HZS ČR pěnidla Moussol­ APS F-15 a Fomtec ARC 3×3.

Pěnidla AFFF a AFFF/AR budou vždy obsahovat fluorované látky, protože jsou nutné pro jejich správné fungování, obsah fluorovaných látek je závislý na řadě faktorů (např. typ pěnidla, datum výroby, šarže).

HZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČRHZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Legislativa

Vzhledem k negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí je nakládání s fluorovanými látkami a jejich užívání postupně regulováno a ukotveno v legislativě. Problematika je řešena jak na světové, tak i evropské úrovni již řadu let.

Zavazujícím dokumentem je mezinárodní Stockholmská úmluva o persistentních organických znečisťujících látkách. V současné době jsou touto úmluvou regulovány dvě fluorované látky, jejich soli a látky příbuzné. Mezi dvě konkrétní zmiňované fluorované látky patří:

 • perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS), která je zařazena mezi regulované látky Stockholmské úmluvy od roku 2011,
 • perfluorooktanová kyselina (PFOA), která byla komisí nově zařazena na seznam v roce 2019.

Na evropské úrovni docházelo na poli regulace fluorovaných látek k implementaci nařízení Stockholmské úmluvy, ale také k vydávání evropských nařízení na základě podnětů Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Nynější snahou je sjednotit jednotlivá nařízení o implementaci Stockholmské úmluvy do evropského právního řádu, tím je platný dokument Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Nově bylo vydáno Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA, které je účinné od 4. července 2020. Omezení používání PFOA v Evropské unii již bylo zavedeno od roku 2017, kdy vyšlo Nařízení komise (EU) 2017/1000 z 13. června 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA.

Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS) byla regulována v rámci EU již od roku 2006, kdy limit činil 50 mg/kg, na základě přijetí Stockholmské úmluvy byl limit roku 2011 snížen na 10 mg/kg. Od 15. července 2019 jsou PFOS, její soli a látky příbuzné regulovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, které stanovuje maximální množství PFOS, solí a látek příbuzných v látkách či směsích na 10 mg/kg.

Od 4. července 2020 je zakázána výroba a uvádění na trh pěnidel s obsahem perfluorooktanové kyseliny (PFOA) a jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA. Limit pro obsah PFOA včetně jejích solí je stanoven na 0,025 mg/kg, pro látky příbuzné PFOA je limit 1 mg/kg.

Seznam nejpoužívanějších pěnidel u HZS ČR

Víceúčelová syntetická pěnidla (S):

 • minimální obsah fluorovaných látek srovnatelný s nabízenými bezfluorovými pěnidly
 • žádné budoucí restrikce a omezení z hlediska fluorovaných sloučenin
 • u HZS ČR se používají v cca 85 % případů
Příklad:
 • Sthamex F-15
 • Fomtec MB5-20
 • Orchidex ME F

Syntetická pěnidla tvořící vodní film /a odolná vůči alkoholu (AFFF, AFFF/AR):

 • obsahují fluorované látky
 • postupné restrikce a omezení v používání
 • u HZS ČR se používají v cca 15 % případů
Příklad:
 • Moussol-APS F-15
 • Fomtec ARC 3x3

Tento zákaz se v kontextu pěnidel tedy vztahuje na výrobce a dodavatele. Podle zjištění zástupců MV­-GŘ HZS ČR přešli hlavní výrobci pěnidel typu AFFF a AFFF/AR používaných u HZS ČR již před několika lety na povolené fluorované látky bez obsahu perfluorooktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA. O podrobnostech byly HZS krajů a další subjekty HZS ČR informovány formou služebního dopisu, ve kterém jsou současně uvedena doporučení pro používání, pořizování a skladování pěnidel.

Nový předpis pro PFOA dále stanovuje několik výjimek pro použití pěnidel, která obsahují perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA, či která by mohla tyto látky obsahovat. Z výjimek vyplývají zásadní termíny zákazů a omezení pro používání těchto pěnidel:

 • do 4. července 2020 – použití bez omezení,
 • od 4. července 2020 – zákaz výroby a uvádění na trh,
 • od 4. července 2020 – zákaz používání pro požáry třídy A,
 • od 4. července 2020 – zákaz používání při výcviku,
 • od 4. července 2020 – zákaz používání při testování, není­ li zabráněno únikům (povinnost jímání pěny),
 • do 4. července 2021 – nutnost nahlášení zásob pěnidel nad 50 kg příslušnému orgánu členského státu ,
 • od 4. července 2020 do konce roku 2022 – povoleno používání pro požáry třídy B bez povinnosti jímání pěny,
 • od 1. ledna 2023 do 4. července 2025 – povoleno používání pro požáry třídy B s povinností jímání ­pěny (zabránění úniku),
 • od 4. července 2025 – zákaz používání i pro požáry třídy B.

Výsledky analýz pěnidel

Analýza fluorovaných látek v pěnidlech byla provedena ve dvou nezávislých externích akreditovaných laboratořích. Obě laboratoře mají několikaleté zkušenosti s analýzou různých typů pěnidel. V rámci ověření lze s potěšením konstatovat, že obě laboratoře poskytují stejné nebo velmi podobné výsledky v podobě koncentrací analyzovaných látek. Analýze bylo podrobeno 15 vzorků pěnidel. Mezi testovanými pěnidly byly zařazeny všechny diskutované typy pěnidel (S, AFFF, AFFF/AR, FFF, FFF/AR) různých stáří a šarží, mezi kterými byla nejen nejčastěji používaná pěnidla u HZS ČR, ale rovněž i bezfluorová pěnidla a ostatní pěnidla s obsahem fluorovaných látek, které se u HZS ČR nepoužívají vůbec nebo v minimální míře. Byla testována pěnidla různých viskozit – newtonská a pseudoplastická.

Obě laboratoře poskytují stanovení širokého spektra analyzovaných fluo­rovaných látek. Analyzované látky lze rozdělit do několika kategorií podle specifických funkčních skupin. První z nich jsou perfluorované karboxylové kyseliny, mezi které patří perfuorooktanová kyselina (PFOA), pro niž platí od 4. července 2020 uvedené legislativní omezení. Druhou skupinou jsou perfluorované sulfonové kyseliny, příkladem je perfluo­rooktansulfonová kyselina (PFOS), jejíž použití je striktně omezeno na evropské i světové úrovni. Třetí skupinou jsou fluo­rotelomerní sulfonáty, které se podobají skupině druhé, ale jejich uhlíkový řetězec je fluorovaný jen částečně. Do poslední skupiny patří sloučeniny s rozvětveným, či částečně fluorovaným řetězcem a perfluorooktansulfonamid (FOSA) a jeho deriváty, mezi nimiž jsou i některé z látek příbuzných perfluorooktanové, resp. perfluorooktansulfonové kyselině.

HZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČRHZS ČR/Jan KOSTÍK: Fluorované látky v pěnidlech u HZS ČR

Vzhledem k velkému počtu fluorovaných látek byla v jedné z laboratoří vyvinuta metoda TOPA (Total Oxidizable Precursors Analysis). Při testování metodou TOPA dochází zahřátím vzorku k degradaci celé škály fluorovaných látek přítomných ve vzorku na jednodušší, detekovatelné molekuly fluorovaných látek. Metodou TOPA se zjistí celkové množství všech fluorovaných látek v daném vzorku.

Díky analýzám byl získán jedinečný přehled o obsahu fluorovaných látek v pěnidlech. Pro přehlednost nejsou prezentovány výsledky číselně v tabelované podobě, protože zahrnují skoro tisícovku jednotlivých hodnot, avšak závěry jsou shrnuty slovně v jednotlivých bodech. Pozornost bude soustředěna na perfluorooktansulfonovou kyselinu (PFOS), perfluorooktanovou kyselinu (PFOA) a celkové množství všech fluorovaných látek v pěnidlech.

Žádné z testovaných pěnidel neobsahuje zakázanou perfluorooktansulfonovou kyselinu (PFOS). Všechna testovaná pěnidla vykazují obsah PFOS pod mez stanovitelnosti. Podle typu matrice a zvolené analytické metody byla mez stanovitelnosti PFOS rovna hodnotám 0,420 ng/g, 1,00 ng/g nebo 10,0 ng/g. Obsah PFOS v pěnidlech je tedy hluboko pod legislativním limitem, který činí 10 000 ng/g (=10 mg/kg).

Většina testovaných pěnidel neobsahuje nově regulovanou perfluorooktanovou kyselinu (PFOA). Většina pěnidel vykazuje obsah PFOA pod mez stanovitelnosti. Podle typu matrice a zvolené analytické metody byla mez stanovitelnosti PFOA rovna hodnotám 0,350 ng/g, 1,00 ng/g nebo 10,0 ng/g. Obsah PFOA v pěnidlech je tedy většinou hluboko pod legislativním limitem, který činí 25 ng/g (=0,025 mg/kg). PFOA byla přítomna pouze ve dvou pěnidlech. Šlo o starší šarže pěnidel. Tyto výsledky potvrzují prohlášení výrobců, podle kterých byla PFOA, její soli a látky příbuzné PFOA již před několika lety ve výrobě nahrazeny jinými povolenými látkami.

Víceúčelová syntetická pěnidla (S), která jsou nejvíce využívána u HZS ČR (Sthamex F-15, Fomtec MB5 či Orchidex ME F), obsahují podle výsledků minimální množství fluorovaných látek podobného a srovnatelného množství jako v případě dodavatelem dodaných a testovaných bezfluorových pěnidel (M51+, Foam Master 3 F 3/3). Obsah sledovaných látek PFOA a PFOS je u těchto pěnidel vždy pod mezí stanovitelnosti. Výsledky byly získané metodou TOPA.

U syntetických pěnidel tvořících vodní film (AFFF) a syntetických pěnidel tvořících vodní film odolných vůči alkoholu (AFFF/AR) byl výskyt fluorovaných látek podle očekávání vyšší oproti víceúčelovým syntetickým pěnidlům (S) a bezfluorovým pěnidlům (FFF nebo FFF/AR). V nejvyšším zastoupení byly identifikovány a stanoveny doposud povolené perfluorované kyseliny s kratším uhlíkovým řetězcem. V drtivé většině případů testovaná pěnidla vyhovují nárokům současné legislativy, protože neobsahují perfluo­roktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA.

Závěr

Na základě chemických analýz realizovaných MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR a TÚPO ve spolupráci se dvěma externími laboratořemi bylo zjištěno, že obsah fluorovaných látek ve víceúčelových syntetických pěnidlech (Sthamex F-15, Fomtec MB5 či Orchidex ME F) je minimální a srovnatelný s bezfluorovými pěnidly. Při výrobě nejsou používány fluorované látky a jejich množství závisí pouze na čistotě vstupních surovin při výrobě, popř. technologické nekázni. Zmíněná pěnidla lze považovat za pěnidla neobsahující fluorované látky a lze očekávat, že budou v budoucnu vždy vyhovovat restrikcím a omezením týkajících se požadavku na minimální obsah fluorovaných látek.

U pěnidel typu AFFF a AFFF/AR bylo pomocí analýz zjištěno množství a typ fluorovaných látek v jednotlivých pěnidlech. V žádném z testovaných vzorků nebyla detekována perfluorooktansulfonová kyselina PFOS, která je v Evropě legislativně zakázána již řadu let. Většina testovaných pěnidel neobsahuje ani další regulovanou perfluorooktanovou kyselinu (PFOA). Obsah PFOA byl indikován pouze v několika případech u starších šarží pěnidel. Testované vzorky nověji vyrobených pěnidel typu AFFF a AFFF/AR vyhovují všem současným legislativním požadavkům. Výsledky potvrzují prohlášení výrobců a dodavatelů, podle kterých byly PFOA, její soli a látky příbuzné PFOA již před několika lety ve výrobě nahrazeny jinými povolenými látkami.

Pěnidla s obsahem perfluorooktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA podléhají od 4. července 2020 nově schválené legislativě. Tato pěnidla mohou být nadále používána ke svému účelu – hašení požárů třídy B (hořlavých kapalin). Od 1. ledna 2023 je možné tato pěnidla dále využívat s povinností zamezení veškerých úniků do okolního prostředí. Úplný zákaz používání pěnidel obsahující PFOA, její soli a látky příbuzné PFOA platí od 4. července 2025.

Na základě chemických analýz a prohlášení výrobců a dodavatelů bylo potvrzeno, že současná omezení a zákazy týkající se konkrétně perfluorooktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA nepředstavují významný problém k řešení ze strany HZS ČR. Vzhledem k celosvětovému trendu směřujícímu k zákazu výroby a používání fluorovaných látek v pěnidlech lze však u pěnidel typu AFFF a AFFF/AR v budoucnu očekávat další restrikce a omezení vedoucí k jejich úplnému zákazu.

MV­-generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s TÚPO, externími laboratořemi, zástupci Ministerstva životního prostředí a dalšími subjekty neustále sleduje situaci o plánovaných změnách v legislativě fluorovaných látek. Současně bude snahou MV­-generálního ředitelství HZS ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ovlivňovat situaci na úrovni EU tak, aby bylo dostatečně dlouhé přechodné období pro spotřebu starých pěnidel a byl zajištěn plynulý přechod na pěnidla požadovaná evropskou legislativou.

Další aktivitou MV­-GŘ HZS ČR bude ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva sledovat a kontrolovat složení nevyzkoušených pěnidel, včetně bezfluo­rových pěnidel, z hlediska obsahu nebezpečných chemických látek.

Tyto i jiné poznatky bude MV­-ge­ne­rální ředitelství HZS ČR zohledňovat v nákupu a hospodaření s pěnidly s ohledem na efektivitu hasebních zásahů, ochranu zdraví hasičů a šetrnost k životnímu prostředí.

Hasičský záchranný sbor ČR
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.