Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků | LabRulez LCMS

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Út, 18.5.2021
| Originální článek z: HPST/ChromAtoMol #4
Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Video placeholder
  • Foto: HPST: Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků
  • Video: Agilent Technologies: Agilent 1260 Infinity II LC - See efficiency in action

Kapalinová chromatografie (HPLC/UHPLC)

Ústav chemie potravin a biotechnologií, FCH, VUT v Brně

Laboratoř Ústavu chemie potravin a biotechnologií (UCHPBT) na Fakultě chemické VUT v Brně byla vybavena kapalinovým chromatografem Agilent 1260 Infinity v rámci projektu „Modernizace areálu VUT v Brně Purkyňova 118“, který byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 4). V Laboratoři separačních metod na UCHPBT je komplexně řešena problematika analýzy potravin.

V posledních letech ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy byla charakterizována řada nových odrůd angreštů, rybízů, černého bezu a jiných netradičních druhů ovoce z hlediska obsahu biologicky aktivních látek. Velký důraz je kladen na analýzu polyfenolických látek a organických kyselin ve vínech a v pivě za účelem sledování autenticity těchto potravin, sledovány jsou metabolity vznikající mikrobiálním zpracováním různých druhů odpadů nebo interakce léčiv s hydrogely. Kapalinový chromatograf Agilent 1260 Infinity díky svým parametrům a také díky dvěma detektorům (DAD a ELSD) rozšířil aplikační možnosti laboratoře a celkově zlepšil výkonnostní ukazatele již zavedených metod v laboratoři.

HPST: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (Ústav chemie potravin a biotechnologií, FCH, VUT v Brně)

Ústav mléka, tuků a kosmetiky, FPBT, VŠCHT v Praze

  • Agilent 1260 Infinity Bio-inert HPLC

Laboratoř fyzikálně chemické analýzy Ústavu mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, je určena pro analýzu a separace širokého spektra přírodních látek jako tuků, cukrů a bílkovin v rámci studentské vědecko-výzkumné činnosti při řešení diplomových a disertačních prací.

Laboratoř lze rozdělit na tři části.

  • První se zabývá pouze analýzou lipidů pomocí systémů plynové chromatografie (GC) s MS a FID detektory.
  • Druhá část je určena pro analýzu biomolekul s pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
  • Třetí část se využívá pro preparativní separace bílkovin.

V rámce projektu KvaLab bylo v roce 2015 do laboratoře nainstalováno několik nových systémů, jeden z nich je biokompatibilní HPLC Agilent Infinity 1260. Tento systém umožňuje využití klasických HPLC metod jako RP-HPLC a také separace s pomocí bio SEC kolon a mobilních fází se zvýšenou koncentrací solí. Kromě toho dává kvaternární pumpa a Buffer Advisor Software možnost automatického míchání pufrů pro provedení rychlého screeningu na anion výměnných kolonách.

Automatický sběrač frakcí a přepínač kolon při takovém screeningu dovoluje udělat následnou rychlou analýzu odebraných frakcí pouze přesunutím držáku se vzorky do autosampleru a jednoduchým přepnutím kolony.

Pokud je třeba analyzovat vzorky sacharidů nebo triglyceridy, efektivním doplňkem k takovému systému je detektor 1290 Infinity II ELSD. Díky této multifunkční sestavě je laboratoř schopna pokrýt širokou škálu potřeb laboratoře.

HPST: Ing. Jan Kovář (HPST), Mgr. Volodymyr Skalka, MSc. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, FPBT, VŠCHT v Praze)

Ústav chemie a biochemie, AF, Mendelova Univerzita v Brně

Laboratoř Metabolomiky sekundárních metabolitů, Ústav chemie a biochemie, CEITEC Mendelova univerzita v Brně, je zaměřena na studium sekundárních metabolitů.

Hlavní část výzkumu je věnována především vývoji nových separačních metod. Laboratoř disponuje moderními extrakčními technikami jako jsou SFE, PLE, MAE. Část výzkumu je věnována kombinovaným technikám SFE/SPE a PLE/SPE.

Hlavní část výzkumu je směřována do identifikace a kvantifikace sekundárních metabolitů napříč rostlinnou říší. Pro tuto část výzkumu disponuje laboratoř hmotnostní spektrometrií (HRMS, QQQ) doplněnou o ambientní techniky (DART, DESI, AP MALDI). Chromatografická část disponuje systémy rychlé (RRLC), ultra (UHPLC) a 2D chromatografie.

V loňské roce byla laboratoř doplněna o superkritickou fluidní chromatografii Agilent 1260 Infinity SFC. V současné době je SFC využívána pro monitoring karotenoidních barviv v řasách. V následujícím období se laboratoř zaměří na separaci vybraných stereoizomerů ve vyšších rostlinách. Superkritická fluidní chromatografie byla instalována začátkem roku 2015 a je využívána pro monitoring vybraných sekundárních metabolitů v rostlinné říši.

HPST: Ing. Aneta Strejčková; prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.; Ing. Jan Kovář (HPST); Ing. Romana Bačová (Ústav chemie a biochemie, AF, Mendelova Univerzita v Brně)

Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT v Praze

Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, se zabývá hlavně problematikou potravin, a to vybranými potravinářskými technologiemi (ovoce, zelenina, maso, vejce, lahůdky aj.), balením potravin, kvalitou a autenticitou potravin, určením doby trvanlivosti výrobků, systémy jakosti v oblasti potravinářství apod. V rámci ústavu působí i nezávislá obalová laboratoř, která zkoumá vlastnosti obalových materiálů, hodnotí jejich zdravotní nezávadnost, provádí celkové i speciální migrační testy aj.

Významnou aktivitou je pedagogická činnost včetně vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací. Ústav konzervace potravin tak vychovává specialisty pro potravinářské závody, kontrolní laboratoře, státní správu, kontrolní orgány apod. Vědecká činnost ústavu je zaměřena zejména na aplikovaný výzkum v oblasti potravinářství.

Ústav konzervace potravin poskytuje servisní služby v oblasti poradenství, technologických zkoušek, vývoji nových výrobků, zjišťování příčin defektů apod. V neposlední řadě jsou jako servis, zejména pro výrobce potravin, zajišťovány i akreditované analytické a mikrobiologické rozbory.

Kapalinová chromatografie je v laboratořích Ústavu konzervace potravin používána pro akreditované i neakreditované rozbory vybraných složek potravin a kontaminantů. Na přístrojích jsou řešeny vědecké úkoly ústavu včetně bakalářských diplomových a disertačních prací. Mezi vybrané rozbory lze zmínit: konzervanty, organické kyseliny, sacharidy, 5-HMF, floridzin, kofein, theobromin, morfin atd.

HPST: prof. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT v Praze)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.