Laboratoře stopové analýzy RECETOX

St, 24.3.2021
| Originální článek z: RECETOX/Laboratoře stopové analýzy
Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.
Video placeholder

RECETOX: Laboratoře stopové analýzy

Laboratoře RECETOX jsou v současné době nejvytíženější částí výzkumné infrastruktury RECETOX RI. Laboratoře jsou akreditovány podle evropských norem na provádění odběrů environmentálních vzorků a širokého spektra chemických analýz - Laboratoře stopové analýzy. V posledních letech se expertýza laboratoří rozšiřuje o další laboratoře zaměřené na metody cílené a necílené analýzy biologicky významných molekul (metabolitů, proteinů, lipidů) jako potenciálních biomarkerů efektů spojených s chemickou expozicí.

Laboratoře stopové analýzy

Analytické laboratoře poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy Centra RECETOX a pokročilé analytické služby pro externí uživatele. Zkušení odborníci pracují v systému QA/QC a používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakci, frakcionaci, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Vedle dlouhodobě analyzovaných perzistentních organických polutantů, jako jsou polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy a polycyklické aromatické uhlovodíky, zahrnují další analýzy i polychlorované dibenzo-p-dioxiny a furany, polychlorované naftaleny, nové typy znečišťujících látek (bromované retardéry hoření, chlorované parafíny s krátkým a středním řetězcem, perfluorované sloučeniny) a analýzy vybraných metabolitů. Analýzy jsou zaměřeny také na polární pesticidy včetně jejich metabolitů, výbušnin, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy). Analýzy anorganických sloučenin zahrnují také elementární složení vzorků, toxické kovy a jejich spécie.

Vybavení a expertíza Laboratoře stopové analýzy je stručně popsána v dokumentu, který je možné stáhnout zde. Laboratoře stopové analýzy poskytují následující služby:

RECETOX: Laboratoře stopové analýzy

Analýzy a vybavení

Laboratoře stopové analýzy analyzují organické polutanty, prvky a těžké kovy na stopových úrovních. Klíčové vybavení infrastruktury je následující:

 • 2 x plynový chromatograf s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS) – analýza polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů, dioxinům podobných a indikátorových polychlorovaných bifenylů, bromovaných retardantů hoření, pesticidů

Recetox: Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr Thermo DFS vybaven dvěma HRGC Trace 1310

 • plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením GC-MS/MS s elektronovou či chemickou inoizací - analýza indikátorových polychlorovaných bifenylů, organochlorových pesticidů, cyklodienových pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků včetně substituovaných, vonných látek, a chlorovaných parafinů

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr Agilent 7000D ve spojení s plynovým chromatografem Agilent GC 8890

 • Orbitrap GC-MS – necílený screening

 • GC-ECD/FID – analýza organochlorových pesticidů, indikátorových polychlorovaných bifenylů

 • kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením LC-MS/MS – analýza perfluorovaných sloučenin, bromovaných a organofosforových zpomalovačů hoření, léčiv a přípravků osobní hygieny, ftalátů, bisfenolů, polárních pesticidů, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy), metabolitů organických znečišťujících látek

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr SCIEX QTRAP 6500+ ve spojení s kapalinovým chromatografem Agilent 1290 Infinity II

 • Orbitrap LC-MS – necílený (nontarget) screening

 • ICP-MS v kombinaci se systémy GC/LC - analýzy prvků, těžkých kovů a spécií

 • několik menších přístrojů, jako EC/OC analyzátor, TOC analyzátor.

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s kapalinovým chromatografem Agilent 1260 Infinity II/ICP-QQQ 8900

Školení

Odborní pracovníci laboratoří mají dlouhodobé zkušenosti se sdílením zkušeností. Školení je vždy přizpůsobeno potřebám zákazníků a většinou se zaměřuje na vzorkování, analýzu vzorků, zavádění instrumentálních technik nebo interpretaci dat.

Školení buď probíhají v laboratořích centra RECETOX, nebo mohou odborníci z Laboratoří stopové analýzy realizovat školení a přizpůsobit standardní provozní postupy zákaznickým laboratořím přímo na místě. Za posledních 5 let organizovali pracovníci LSA odběry vzorků a laboratorní školení v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Keni, v Ghaně, v Maroku a dalších zemích.

Konzultace

Dr. Přibylová, vedoucí laboratoří, poskytuje poradenství a konzultace ke službám a analýzám potřebným pro plánované studie, projekty nebo jakékoli jiné specifické účely a jejich výsledky. Pracovníci laboratoří úzce spolupracují s ostatními výzkumnými programy centra na vývoji a zdokonalování používaných metod a jsou schopni poskytovat poradenství v oblasti odběru vzorků, konzervace, analytické přípravy i samotné analýzy vzorků popř. jiných důležitých otázek.

Přístup

Přístup k Laboratořím stopové analýzy je možný pro akademické uživatele, výzkumníky i ostatní typy uživatelů, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Uživatelé z akademické a výzkumné sféry mohou využít přístup prostřednictvím Open Access projektu. Průmysloví uživatelé mohou kontaktovat přímo RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D., která zodpoví otázky týkající se dostupných kapacit, expertíz a dalších podmínek spolupráce.

Akreditace (Bezpečnost / data management)

Český institut pro akreditaci udělil Laboratořím stopové analýzy akreditaci pro vzorkovací a analytické metody normy EN ISO/IEC 17025:2005.

PORTFOLIO ZAŘÍZENÍ DOSTUPNÝCH VE VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE RECETOX LABORATOŘE STOPOVÝCH ANALÝZ

 • Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr DFS (Thermo Scientific) vybavený dvěma (Thermo Scientific HRGC Trace 1310) systémy pro plynovou chromatografii

 • Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr (Waters Autospec Premier) vybavený plynovým chromatografem Agilent 7890

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovými chromatografy (2x GC 7890/MS-MS Triple Quadrupole 7000B (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovými chromatografy (2x GC 8890/MS-MS Triple Quadrupole 7000D (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC/MS-MS Quattro micro GC (Waters)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC 7890/APGC MS-MS XEVO TQ-S (Agilent-Waters)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC/MS Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (UPLC 1290/MS-MS QTRAP 5500 (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (1290 Infinity II/MS-MS QTRAP 6500+ (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (1290 Infinity II/MS-MS Triple Quad 5500+ QTRAP Ready (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem UPLC 1290 Infinity II/MS-MS Triple Quadrupole 6495 (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem UPLC 1290/GC 7890/qTOF 6550 (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem LC/MS Thermo Scientific Orbitrap Fusion

 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s plynovým nebo kapalinovým chromatografem (Agilent 7700, Agilent HRGC 6890 nebo Agilent HPLC 1100)

 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s kapalinovým chromatografem (MS-MS 8900 Agilent , Agilent HPLC 1260 Infinity II LC)

 • Zařízení pro aktivní (vysoko-, středně-, i nízkoobjemové) odběry vzorků volného i vnitřního ovzduší (plynné i částicové frakce) (Digitel DH77, Leckel MVS6, Baghirra vzorkovače HV 100-P s kaskádovým impaktorem TE-6001, fotovoltaický vzorkovač BGH FV 3-12, PM10-35 s kaskádovým impaktorem Sioutas, MO260 s nano-impaktorem Moudi 110A, dálkově ovládané směrové vzorkovače volného ovzduší Baghirra Hi 30 AUTO, Lv 30 AUTO),

 • Zařízení pro kontinuální měření prachových částic (Palas Fidas 200 S, Grimm 11E, Sharp 5030)

 • Pasivní vzorkovače ovzduší

 • Vzorkovače mokré depozice (Baghirra, WS 1m, WS 314 Gl)

 • Zonální vzorkovač vody Van Dorn (WILDCO), pasivní i aktivní vzorkovače vody

 • Zřízení pro odběr svrchního sedimentu Van Veenhapperův drapák (Eijkelkamp), i pro odběr neporušeného profilu sedimentu Beeker (Eijkelkamp)

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2022! Potkejme se na HPST stánku.

Jako již tradičně i na letošním ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 se s námi můžete potkat nejen na našem stánku, ale i na některé z našich přednášek.

Článek | Laboratoře

HPLC a LC/MS demonstrační laboratoř HPST

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2022! Potkejme se na HPST stánku.

Jako již tradičně i na letošním ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 se s námi můžete potkat nejen na našem stánku, ale i na některé z našich přednášek.

Článek | Laboratoře

HPLC a LC/MS demonstrační laboratoř HPST

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2022! Potkejme se na HPST stánku.

Jako již tradičně i na letošním ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 se s námi můžete potkat nejen na našem stánku, ale i na některé z našich přednášek.

Článek | Laboratoře

HPLC a LC/MS demonstrační laboratoř HPST

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2022! Potkejme se na HPST stánku.

Jako již tradičně i na letošním ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 se s námi můžete potkat nejen na našem stánku, ale i na některé z našich přednášek.

Článek | Laboratoře

HPLC a LC/MS demonstrační laboratoř HPST

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.