LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Kvasný průmysl
Kvasný průmysl
Vědecký recenzovaný online časopis Kvasný průmysl (eISSN 2570-8619), vychází jako samostatné periodikum v angličtině. Od ročníku 2015 je obsah indexovaný databází Web of Science (edice ESCI), dále je indexován v databázích CAS, CAB Abstracts, DOAJ. Časopis je publikovaný v režimu otevřeného přístupu Platinum Open Access s licencí Creative Commons.
Tagy
Vědecký článek
Potraviny
Logo of LinkedIn

Stanovení obsahu šťavelové kyseliny v ječmeni a sladu pomocí RP-HPLC

Byla optimalizována metoda stanovení kyseliny šťavelové pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí.
Pixabay/Alfonso Cerezo: Stanovení obsahu šťavelové kyseliny v ječmeni a sladu pomocí RP-HPLC

Pixabay/Alfonso Cerezo: Stanovení obsahu šťavelové kyseliny v ječmeni a sladu pomocí RP-HPLC

Šťavelová kyselina je obsažena jako přirozená složka v pivovarských surovinách. Její největší část je vázána ve formě rozpustných sodných a draselných solí, zatímco s vápenatými ionty tvoří nerozpustný šťavelan vápenatý. Šťavelová kyselina přítomná v pivu může i v nízké koncentraci způsobit, zvláště ve formě šťavelanu vápenatého, přepěňování piva (gushing). Byl sledován obsah šťavelanů v pěti odrůdách ječmene (Jersey, Prestige, Malz, Sebastian a Kompakt) a z nich vyrobených sladech ze sklizně 2007. Dále byl sledován vliv cílené kontaminace obilek ječmene mikromycetami rodu Fusarium a následného použití fungicidu. Byla optimalizována metoda stanovení kyseliny šťavelové pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí. Validační parametry byly následující: LOD 1,0 mg.kg⁻¹ , LOQ 3,7 mg.kg⁻¹, R2 0,9990, RSD 0,7 %, výtěžnost 80 až 85 %.

1 ÚVOD

Šťavelová (ethandiová) kyselina tvoří přirozenou složku potravin rostlinného původu. Ve vysokých koncentracích ji obsahuje zejména šťovík, rebarbora, špenát a červená řepa, v menší míře i luštěniny, ořechy (1, 2) a obiloviny (1). Je rovněž známo, že některé patogenní houby (Sclerotinia) ji mohou produkovat jako součást procesu invaze do rostlinných tkání (3).

Hladina šťavelové kyseliny kolísá v závislosti na rostlinném druhu, odrůdě a způsobu pěstování. Největší část je vázána ve formě rozpustných sodných a draselných solí; s vápenatými ionty tvoří nerozpustný šťavelan vápenatý, který se může u lidí i zvířat hromadit v ledvinách a tvořit tam krystaly. Vazbou vápenatých iontů šťavelová kyselina zároveň blokuje metabolismus vápníku v organismu.

Šťavelová kyselina je rovněž obsažena jako přirozená složka v ječmeni a sladu. Její nadměrné množství však může vést k tvorbě krystalizačních jader, což může mít za následek přepěňování piva – gushing (4, 5).

Šťavelová kyselina tedy hraje negativní roli jak z hlediska fyziologie výživy, tak i v pivovarské technologii. Obsah šťavelové kyseliny v pivu se pohybuje v rozmezí 4 až 32 mg.l⁻¹. I když se nejedná o vysokou koncentraci, může způsobit, zvláště ve formě šťavelanu vápenatého, známou formu tzv. „oxalátového zákalu“ a již zmíněný gushing.

Obsah šťavelanů v pivu je určen převážně obsahem šťavelanů v ječmeni a ve sladu. Je ovlivněn nejen ročníkem, ale i odrůdou. Ovlivnit množství šťavelanů může i obsah vápníku v pivovarské vodě. Sledováním obsahu šťavelanů v pivovarských surovinách se získávají nezbytné potřebné informace o jejich případném podílu na procesech souvisejících s přepěňováním (6).

2 MATERIÁL A METODY

Chemikálie

Dihydrogenfosforečnan draselný p. a. (Lach-Ner), methansulfonová kyselina (Fluka), kyselina sírová (Lach-Ner), šťavelová kyselina (Fluka), deionizovaná voda.

Ječmen

Pro analýzy byly vybrány vzorky pěti odrůd ječmene – Jersey, Prestige, Malz, Sebastian a Kompakt, pěstované po předplodině kukuřici. Vzorky pocházely ze sklizně 2007. Vzorky byly rozděleny do tří skupin podle typu ošetření: vzorky cíleně infikované sporami rodu Fusarium, vzorky cíleně infikované a následně ošetřené fungicidem a vzorky neinfikované a neošetřené.

Slad

Ze vzorků ječmene uvedených v předchozí kapitole byly připraveny slady. Ke sladování byla použita technologie vyvinutá ve Sladařském ústavu v Brně (7).

Sladina

Vzorky kongresní sladiny byly připraveny standardní technologií dle metodiky EBC (8).

Příprava a zpracování vzorků ječmene a sladu

1 g ječmene nebo sladu pro analýzu šťavelanů rozpustných ve vodě byl pomlet na laboratorním mlýnku, rozmíchán v 50 ml destilované vody a povařen ve vodní lázni o teplotě 95 °C po dobu 30 minut. Po ochlazení na laboratorní teplotu byl extrakt kvantitativně převeden do odměrné baňky a doplněn destilovanou vodou na 100 ml. Po důkladném promíchání a po usazení pevných částic byl extrakt zfiltrován přes membránový filtr a filtrát byl použit pro analýzu. Paralelně byla provedena stejným způsobem extrakce totožných vzorků v 50 ml 1 mol.l⁻¹ kyseliny sírové pro rozlišení šťavelanu vápenatého od vodorozpustných šťavelanů. Ve vzorcích ječmene a sladu byl stanoven obsah vody sušením do konstantní hmotnosti a obsahy šťavelanů byly potom přepočteny na obsah v sušině.

Vzorky sladiny pro analýzu vodorozpustných šťavelanů byly před nástřikem pouze zfiltrovány a zředěny.

Příprava standardů šťavelové kyseliny

Zásobní roztok standardu šťavelové kyseliny byl připraven navážením 500 mg šťavelové kyseliny s přesností na 0,1 mg a rozpuštěním v 1 litru mobilní fáze (viz níže). Rozsah koncentrací standardu pro vlastní stanovení byl 5 až 50 mg.l⁻¹.

Instrumentace a chromatografické stanovení

Analýzy vzorků byly prováděny na kapalinovém chromatografu Spectra System (Thermo Separation Products, Inc., USA) s UV6000 FLP detektorem. K separaci analyzovaných látek byla použita vysoce selektivní RP-HPLC kolona Dionex Acclaim OA (250 mm x 4 mm), určená zejména pro analýzu hydrofilních alifatických a aromatických organických kyselin a pro mobilní fáze s vodným obsahem až 100 %. Mobilní fází byl 0,1 mol.l⁻¹ KH2PO4, jehož pH bylo upraveno pomocí methansulfonové kyseliny na 2,65. Podmínky separace: Isokratická eluce, průtok mobilní fáze 0,5 ml.min⁻¹, teplota kolony 30 °C. Nástřik vzorku byl 5 μl a detekce a kvantifikace šťavelové kyseliny byla při 280 nm.

Identifikace šťavelové kyseliny byla provedena na základě porovnání retenčních časů se standardem, kvantifikace byla provedena pomocí kalibrační přímky.

3 VÝSLEDKY A DISKUSE

Byla ověřena linearita kalibrační přímky šťavelové kyseliny v rozsahu 5 až 50 mg.l⁻¹. Korelační koeficient byl 0,9990. Mez kvantifikace byla spočítána na 3,7 mg.kg⁻¹, RSD byla 0,7 %. Výtěžnost byla spočítána metodou standardního přídavku a pohybovala se v rozmezí 80 až 85%.

Ve vzorcích ječmene (obr. 1) byly naměřeny hladiny šťavelanů rozpustných ve vodě v rozmezí 38 až 61 mg.kg⁻¹ sušiny. Jedná se o řádově nižší hodnoty, než byly naměřeny v obilkách pšenice Tritium; zde se hodnoty šťavelanů pohybovaly v rozmezí 530 až 770 mg.kg⁻¹ sušiny (9). Nejnižší hladiny rozpustných i nerozpustných šťavelanů byly nalezeny ve skupině vzorků, které nebyly uměle infikovány ani ošetřeny fungicidem. V obou skupinách vzorků, které byly uměle infikovány, byly nalezeny hladiny šťavelanů vyšší. Z výsledků je patrné, že po napadení obilky Fusarii nemělo ošetření fungicidem signifikantní vliv na koncentraci šťavelanů v ječmeni. Nerozpustný šťavelan vápenatý tvořil v ječmeni 28 až 54 % z celkového obsahu šťavelanů.

Obr. 1 Obsah šťavelanů v ječmeniObr. 1 Obsah šťavelanů v ječmeni

Na obr. 2 jsou znázorněny výsledky obsahu šťavelanů ve vzorcích analyzovaného sladu. Při procesu sladování došlo k dvoj- až pětinásobnému nárůstu obsahu vodorozpustných šťavelanů, koncentrace se pohybovaly v rozmezí 110 až 217 mg.kg⁻¹ sušiny, což je v souladu s daty uvedenými v literatuře (10). Naproti tomu obsahy šťavelanu vápenatého ve sladu byly výrazně nižší, než ve vzorcích ječmene, a tvořily maximálně 15 % z celkového obsahu šťavelanů.

Obr. 2 Obsah šťavelanů ve sladuObr. 2 Obsah šťavelanů ve sladu

V analyzovaných vzorcích nebyl nalezen výrazný rozdíl v hladinách šťavelanů v závislosti na odrůdě, v průměru však byly nejvyšší hladiny šťavelanů v ječmeni i ve sladu naměřeny u odrůd Malz a Sebastian.

Ve vzorcích připravených sladin byly vzhledem k odfiltrování pevných zbytků analyzovány pouze obsahy rozpustných šťavelanů. Pro srovnání s obsahem šťavelanů v ječmeni a ve sladu byly hodnoty přepočteny na navážku sladové mouky, použité pro rmutování. Hladiny šťavelanů ve sladině jsou znázorněny na obr. 3 – pohybovaly se v rozmezí 145 až 235 mg.kg⁻¹ sušiny.

Obr. 3 Obsah šťavelanů ve sladiněObr. 3 Obsah šťavelanů ve sladině

4 ZÁVĚR

Ke stanovení obsahu oxalátů rozpustných ve vodě a šťavelanu vápenatého byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí. Metoda byla optimalizována a validována. Při sladování ječmene dochází k nárůstu hladin celkových šťavelanů, ve sladu byly naměřeny až 5x vyšší hodnoty než v obilce ječmene, ale obsah nerozpustného šťavelanu vápenatého je oproti ječmeni výrazně nižší.

Celková koncentrace šťavelanů v ječmeni se pohybovala v rozmezí 60 až 101 mg.kg⁻¹ sušiny, zatímco ve sladu se pohybovala v rozmezí 113 až 225 mg.kg⁻¹ sušiny. Ve sladině se koncentrace šťavelanů rozpustných ve vodě pohybovala v rozmezí 145 až 235 mg.kg⁻¹ sušiny.

Kvasný průmysl
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.