O cenu Karla Štulíka 2023 | LabRulez LCMS

O cenu Karla Štulíka 2023

8 - 8. únor 2023
Soutěž pro studenty bakalářského a magisterského studia studující na českých a slovenských vysokých školách O cenu Karla Štulíka 2023 se bude konat ve středu 8. 2. 2023 od 9:00.
O cenu Karla Štulíka 2023

Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá soutěž pro studenty bakalářského a magisterského studia studující na českých a slovenských vysokých školách O cenu Karla Štulíka 2023.

Soutěž se bude konat ve středu 8. 2. 2023 od 9:00 v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Chittusiho 1077/10, Slezská Ostrava.

Sponzoři a partneři – děkujeme za podporu

ČSCh: O cenu Karla Štulíka 2023 - sponzoři a partneři

Program soutěže

Délka referátu 20 minut, následuje 5 minutová diskuse.

8:30 – 9:00 Registrace soutěžících
9:00 – 9:20 Zahájení soutěže a představení poroty
9:20 – 9:45 Anna Amirianová: Vývoj LC-MS metody pro analýzu metabolitů mykobakterií
 • Ústav analytické chemie, FCHI VŠCHT Praha, 2. NMgr.
9:45 – 10:10 Vojtěch Bičák: Stereochemie tetranitrokalix(4)arenů
 • Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha, 2. Bc.
10:10 – 10:35 Jakub Harvalík: Studium přípravy derivátů močoviny a sledování jejich komplexačních vlastností s vybranými anionty
 • Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha, 1. NMgr.
10:35 – 10:50 Přestávka
10:50 – 11:15 Jan Hlávka: Stanovení těkavých a netěkavých produktů dusitanu v uzeninách
 • Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.
11:15 – 11:40 Kateřina Hrabáková: Extrakce sady organických UV filtrů z vodných matric pomocí hluboce eutektických rozpouštědel
 • Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.
11:40 – 12:05 Ján Hrouzek: Štúdium vybraných parametrov analytických metód na kontrolu kontaminácie propolisu a iných včelích produktov
 • Ústav analytickej chémie, FChPT STU Bratislava, 1. NMgr.
12:05 – 13:05 Přestávka na oběd
13:05 – 13:30 Anna Kosmáková: Využití monolitických kapilárních reaktorů pro online přípravu proteomického vzorku
 • Ústav chemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.
13:30 – 13:55 Tomáš Lener: Analýza historického farmaceutického přípravku s obsahem čekanky z 18. století
 • Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 1. NMgr.
13:55 – 14:20 Barbora Mudrová: Studium farmakokinetiky protinádorového léčiva topotekanu při jeho periokulární aplikaci pomocí hydrogelového nosiče
 • Katedra analytické chemie, PřF UK, 2. NMgr.
14:20 – 14:45 Lívia Rigasová: Nástroje pro rozpoznávání biomolekul
 • Ústav chemie, PřF MU Brno, 1. NMgr.
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 15:25 Dorota Sklenárová: Imunomagnetické stanovení s využitím foton-upkonverzních nanočástic pro detekci rakovinných biomarkerů
 • Ústav biochemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.
15:25 – 15:50 Jan Valášek: Využití matematického plánování v optimalizaci spojení mikrokolonové LC/MS
 • Ústav chemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.
15:50 – 16:15 Martin Šefčík: Vývoj degradačních cel pro studium oxidačního stresu léčiv
 • Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.
16:15 – 16:40 Kristína Štafurová: Vývoj metód pre elektrochemické stanovenie chloramfenikolu a dinitraminu na amalgámových elektrodách
 • Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.
16:40 – 17:20 Zasedání poroty a prezentace sponzorů
17:30 – 18:00 Vyhlášení výsledků
18:00 - 22:00 Raut

Kdo byl Karel Štulík?

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. byl dlouholetý pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jedna z jejích nejvýznamnějších osobností v jejím polistopadovém období.

Prof. Štulík se narodil 13. února 1941 v Kolíně. Své mládí strávil v Kouřimi, kde oba jeho rodiče učili na základní škole. V roce 1963 absolvoval s vyznamenáním Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, specializaci Fyzikální a jaderná chemie. Vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie získal v roce 1967 na Polarografickém ústavu ČSAV a hodnost DrSc. v roce 1990 na Univerzitě Karlově v Praze.

Od roku 1967, s přerušením v letech 1968-69, byl zaměstnancem fakulty, nejprve jako vědecký pracovník, od r. 1990 jako docent analytické chemie. Profesorem analytické chemie byl jmenován v roce 1991. Od 1.3.1990 do konce února 1997 byl vedoucím katedry analytické chemie, v letech 1997-2003 byl děkanem fakulty, v letech 1992-2000 působil jako předseda Grantové agentury České republiky a od 1.9.2003 do konce února 2006 opět vedl katedru analytické chemie. V letech 1968 a 1969 působil pedagogicky na University of Strathclyde, Glasgow, v letech 1988 a 1989 jako hostující profesor na Univerzitě v Padově.

Hlavními předměty jeho odborného zájmu byla elektroanalytická chemie, vysokoúčinné separace, sensory, aplikace moderních analytických metod na složky životního prostředí, biologii a lékařství a některé obecné otázky analytické chemie.

Publikoval více než 300 vědeckých prací, většinou v mezinárodních časopisech, 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině (biamperometrické titrace, iontově selektivní elektrody, elektrochemická rozpouštěcí analýza, elektrochemická detekce v proudících kapalinách), skripta a učebnice analytické chemie jak pro vysokoškoláky, tak středoškoláky. Aktivně se účastnil více než 100 vědeckých setkání a přednesl více než 30 vyžádaných přednášek v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Podílel se na organizaci řady mezinárodních konferencí. Byl školitelem více než 60 diplomantů a 30 doktorandů.

Byl členem řady vědeckých rad a edičních rad několika mezinárodních časopisů v oboru analytické chemie, členem Učené společnosti ČR, zakládajícím členem Inženýrské Akademie ČR, Fellow of Royal Society of Chemistry, Velká Británie. Byl mimořádně aktivním zástupcem české chemické komunity v orgánech IUPAC, FECS a UNESCO. Obdržel řadu ocenění, jak v akademické, tak praktické sféře. Více než 20 let aktivně působil v hlavním výboru České společnosti chemické a v její odborné skupině analytické chemie.

Česká společnost chemická
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.