Centrum dopravního výzkumu (CDV) | LabRulez LCMS
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a má tedy již více než šedesátiletou tradici.

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Laboratoř centra dopravního výzkumu

Laboratoř centra dopravního výzkumu (LCDV) č. 1506 je akreditována na základě splnění akreditačních požadavků dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro zkoušky betonu včetně nedestruktivních a odběru vývrtů, odběr vývrtů z asfaltových vrstev vozovek, zkoušky kameniva, měření nerovnosti vozovek, měření vlastností vozovek georadarem, geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin, měření hluku, měření kvality ovzduší (imise), stanovení ukazatelů kvality vod a zkoušky dopravních značek a dopravního značení vymezené přílohou osvědčení o akreditaci č. 59/2022.

LCDV dále nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu, konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury vč. stanovení PAU v asfaltových směsích a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí zahrnující hodnocení kontaminace jednotlivých složek životního prostředí, měření emisí vozidel v reálném provozu, měření akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby, *konzultační činnosti v problematice hlukové zátěže z dopravy, měření hlučnosti povrchů vozovek, zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

💡💡💡 Virtuální prohlídka Laboratoří centra dopravního výzkumu

LCDV se skládá ze tří dílčích laboratoří
  • Laboratoř životního prostředí
  • Laboratoř dopravní infrastruktury
  • Laboratoř dopravního značení

Laboratoř životního prostředí

Laboratoř životního prostředí provádí

  • akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise)
  • měření dopravního hluku
  • chemické analýzy

Realizuje také měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí. Dále realizuje celou řadu měření a zkoušek v neakreditovaném režimu za účelem kompletního hodnocení znečištění životního prostředí včetně ekotoxikologických zkoušek. Nabízíme rovněž konzultační a poradenské služby zaměřené na hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

CDV - Laboratoř životního prostředí.jpg

Hodnocení kontaminace životního prostředí

Nabízíme jak komplexní hodnocení kontaminace životního prostředí na určité lokalitě, tak jednotlivých složek životního prostředí. Využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků. K jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

Hodnocení kontaminace vnějšího ovzduší

Provádíme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP a akreditovaná ČIA: oxid dusičitý (oxidy dusíku), oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM10 a PM2.5, arsen, kadmium, nikl, olovo a benzo(a)pyren.

Měření provádíme přístrojem Airpointer (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Může být prováděno současně na třech lokalitách. Délka měření závisí na požadavcích zadavatele, lze dohodnout různá schémata měření.

Hodnocení kontaminace půd
Hodnocení stavebních materiálů, druhotných surovin a odpadů
Hodnocení kontaminace vod
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.