LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Čt, 15.6.2023
| Originální článek z: RADANAL/VITATOX
Závěrečný 3 den konference VITATOX obsahoval 7 odborných přenášek a oficiální zakončení. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční ve dnech 27. - 29. května 2024.
Radanal: Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Radanal: Konference VITATOX 2023 (Den 3)

VITATOX je vědecká konference zaměřená na benefity a rizika využívání antioxidantů, vitaminů, léčiv a stimulantů s ohledem na jejich toxicitu s využitím moderní analytické chemie.

Program konference VITATOX 2023

Středa 31. 05. 2023

08:30 – 10:00 Registrace

09:00 – 10:00 7. blok

09:00 – 09:20 Léky versus doplňky stravy a zdravotní riziko volně prodejných doplňků

Doplňky stravy jsou přípravky, které byly vyrobeny a uvedeny na trh za účelem doplnění nutričně hodnotných látek, chybějících vitaminů, minerálů a dalších podpůrných látek. Důvodem je doplnění běžné stravy ve výživě člověka na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou tedy určeny k léčbě ani k prevenci onemocnění. Jsou volně dostupné a svým vzhledem a mnohdy i informacemi na balení se podobají léčivým přípravkům. Výrobce nebo ten, kdo doplňky stravy uvádí na trh, je povinen podle zák. č. 110011997 Sb. oznámit Ministerstvu zemědělství název a text, který bude na výrobku uveden. Účinky uváděné výrobcem nejsou ověřovány, doplňky stravy neprocházejí klinickými, ani jinými testy. Při analýzách náhodně odebraných vzorků odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v mnoha případech i výrobky, které neobsahovaly deklarovanou látku nebo ne v uváděném množství. Nejzávažnější jsou nálezy nedeklarovaných nebo příměsi obsahujících kontaminujících, případně i potenciálně toxických látek v odebraných vzorcích doplňků stravy.

Nepřípustné je uvádění vlastností prevence nebo léčení nemocí, dokonce i odkazování na klinické studie, které tyto účinky mají potvrzovat. Tato tvrzení jsou nepřípustná a jsou závažným porušením povinností výrobce nebo distributora. Uvádějí spotřebitele v omyl, který za určitých okolností může mít závažné zdravotní důsledky např. potlačením příznaků nemoci a opožděné zahájení správné léčby.

Léky a léčivé přípravky jsou pod kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Každý nový lék nebo léčivý přípravek prochází registračním řízením s přísnými kritérii hodnocení jeho účinků včetně jakosti, bezpečnosti a účinnosti. Před uvedením nového léku na trh musí rovněž projít ověřením účinků klinickými studiemi. Z těchto důvodů a pro rozdíly mezi doplňky stravy a léčivými přípravky je nutné jednoznačné výrazné a zřetelné označení, zda se jedná o doplněk stravy či lék. Důležitá je edukace spotřebitelů o tom, že doplňky stravy nepodléhají stejným kontrolám jako léky a léčiva.

09:20 – 9:40 Nové sulfatované látky z rostlin
  • Mgr. Klára Supíková

Síra je biogenní prvek vyskytující se v organismech především ve formě thiolu v aminokyselinách L-cysteinu a L-methioninu. V menším zastoupení je pak síra přítomna v organismech v oxidované podobě jako sulfát. V přírodě známe sulfatované metabolity především z řas (sulfatované polysacharidy), bezobratlých mořských živočichů (sulfatované steroidy) (1), a ze savců (různé sulfatované látky). O sulfatovaných metabolitech z rostlin je toho známo značně méně. Dosud byly v rostlinách popsány glukosinoláty a sulfatované flavonoidy, popř. známe ojedinělé případy výskytu látek jako jsou hydroxyjasmonát sulfát, zingeron sulfát z mangrovů (2), kyselina zosterová ze Zostery mariny (3) nebo choline O-sulfát z limonky. Poslední tři zmíněné látky pocházející z rostlin adaptovaných na salinní/mořské prostředí, s kterým byl vždy výskyt sulfatovaných látek spojován. Nicméně jak jsme si nedávno potvrdili, sulfatované látky jsou v přírodě mnohem rozšířenější, a to napříč různými druhy suchozemských rostlin (4).

Pomocí UHPLC-MS/MS metody s vyhledáváním neutrální ztráty oxidu sírového SO3 ve fragmentačních spektrech byla identifikovaná skupina nových sulfatovaných látek z různých druhů rostlin (např. celer, oves, kopřiva). Jedná se o sulfatované fenolické kyseliny (např. 4-(sulfooxy)benzoová, 4-(sulfooxy)fenyloctová, zosterová, vanilová 4-sulfát a ferulová 4-sulfát). Mimo tyto látky byly detekované také nové sulfatované metabolity z plísní. Identifikaci neznámých látek byla provedena na základě srovnání MS/MS spekter a retenčních časů s autentickými standardy. Standardy byly připraveny buď organickou syntézou, nebo byla pro rychlejší potvrzení použita chemo-enzymatická syntéza pomocí arylsulfát sulfotransferázy klonované ze Streptomyces. Tento přístup je na rozdíl od klasické syntézy vhodný při přípravě velkého množství různých sulfatovaných molekul a získání jejich spekter a retenčních časů bez nutnosti jejich přečištění a izolace. Plasmid cpz4 pro sulfotransferázu byl připraven výzkumnou skupinou dr. Bertolda Gusta na Universitě Tübingen.

9:40 – 10:00 Fenylsulfáty jako součást lidské stravy
  • Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

Fenylsulfáty, estery kyseliny sírové s fenolickými látkami, nejsou považovány za běžné složky potravin. V naší laboratoři jsme teprve nedávno zjistili, že sulfatace fenolických látek a akumulace fenylsulfátů v rostlinách je široce rozšířená (Supikova et al., 2022). Jejich potenciální vliv na kvalitu a bezpečnost potravin není znám, což lze považovat za rizikový faktor dle strategického plánu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Na rozdíl od rostlin, u člověka je sulfatace nízkomolekulárních látek velmi dobře popsaná, a slouží zejména k eliminaci a detoxifikaci xenobiotik. Lze tedy předpokládat, že biologická aktivita sulfátů bude obecně nižší než u nesulfatovaných analog. V rozporu s tímto předpokladem jsou vědecké práce popisující sulfataci jako jeden z mechanismů vzniku molekul s mutagenními vlastnostmi (Glatt et al., 1997). Detailní studium biologické aktivity nově identifikovaných fenylsulfátů v rostlinách/potravinách je tudíž zásadním tématem, kterým je třeba se zabývat, mj. s ohledem na jejich potenciální akumulaci v rostlinách v podmínkách environmentálního stresu.

Radanal: Konference VITATOX 2023Radanal: Konference VITATOX 2023

10:00 – 10:20 Kávová přestávka

10:20 – 11:40 8. blok

10:20 – 10:40 Antioxidační charakteristiky ovoce s ohledem na způsob pěstování

Antioxidanty plní ochranou úlohu a mají významný vliv na imunitní systém. Mezi látky s antioxidačními účinky řadíme různé enzymy, aminokyseliny, vitamíny a minerály. Co se týče vitaminů a minerálů, potřebujeme je často v malém množství, ale pro správnou funkci organismu jsou zcela nezbytné. Antioxidanty jsou látky, které chrání naše tělo a jeho stavební prvky proti nežádoucím chemickým reakcím tím, že neutralizují volné radikály. Zvyšují odolnost našeho organismu, podporují náš imunitní systém, ovlivňují látkovou výměnu a činnosti nervové soustavy, především pak funkce v mozku.

Využití spektrofotometrických metod, kapalinové chromatografie s detektorem využívajícím diodové pole (DAD detekce) jako samostatné detekční techniky pro hodnocení antioxidačních látek (obsah vitaminu C, anthokyany, fenolické látky) a celkové antioxidační aktivity v různých druzích ovoce, zeleniny a dalších matric je velmi běžné. Výsledky naší studie dokumentují, že nejvyšší hodnoty vitaminu C v třešních byly stanoveny u odrůdy ´Burlat´- 22,8 mg/100 g čerstvého ovoce, nejvyšší celková antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy třešně ´Helga´ 191,7 μM Troloxu/100 g čerstvého ovoce. U odrůdy jabloně ´Granny Smith´ byla stanovena nejvyšší hodnota celkové antioxidační aktivity a celkových polyfenolů 199,7 μmol Troloxu/100 g čerstvého ovoce a 91,1 mg/ekvivalent kyseliny gallové/100 g čerstvého ovoce. Nejvyšší obsahy anthokyanů ve třešních byly u odrůdy ‘Kordia’ v režimu pěstování BIO 54,4 ± 6,8 mg/100 g čerstvého ovoce. Byly patrné rozdíly anthokyanů mezi režimy pěstování u odrůdy ‘Regina’, obsahy se pohybovaly v rozmezí od 2,11 (IPM Drahoraz) do 16,4 mg/100 g čerstvého ovoce (BIO Holovousy).

10:40 – 11:00 Stanovení kumarinů v medové matrici v problematice posuzování míry rizika toxicity medu

Background: Coumarin and p-coumaric acid are both plant metabolites responsible for their health-promoting properties. On the contrary, coumarins act as hepatotoxic, carcinogenic agents and certain disbalance in natural blood clotting cascade. Therefore, there can be very different concentrations of coumarins in honey, depending on the coumarin content in plants. Moreover, coumarin can cause, significantly when exceeding a certain amount in the honey matrix, an imbalance in the natural blood clotting cascade.

Objective: From the context mentioned above, there is a need to determine the content of coumarin and p-coumaric acid in honey. We performed this determination in about roughly thirty different bottled honey samples obtained from several individual beekeepers and beekeeping farms in the East Bohemian territory of the Czech Republic.

Methods: We used for the preparation of analytical samples conventional SPE with Strata-X columns (Phenomenex) of water diluted honey samples (1g/10 ml of water), elution was done by ethylacetate. The UHPLC ( UltiMate 3000 Binary RSLC, Dionex-Thermo) separation was performed with 0.1% formic acid (FA) in water(A)/ methanol:acetonitrile: 0.1% FA, 50:50:0.1FA (B) gradient ( from 0% to 100 % B during 3.5 minutes) for p-coumaric and (from 5% to 95% B during 5.5 min) for coumarin on Luna Omega Polar C18, 50 x 2.1 mm, 1.6 μm .The total time of the analysis was 8.0 and 10 minutes for p-coumaric acid and coumarin, respectively.The mass spectrometer Q Exactive Focus ( Thermo Fisher Scientific ) was operated in negative H- ESI mode for p-coumaric acid, positive mode for coumarin determinations. The spray voltage was set at 3.5 kV. The capillary temperature was 350 0C, sheath gas was set at 45 units, auxiliary gas was set at 15 units, heater gas was adjusted on 3500°C, Full MS scan range for coumarin was 60-300 a.m.u and for p-coumaric acid was 70 – 300 a.m.u.,

Results and conclusions: Coumarin and p-coumaric acid were present in all samples. The p-coumaric acid concentrations ranged from 55 to 3300 μg/g, while coumarins ranged from 10.5 to 340 μg/g. Recoveries were from 95-100%, LOQ were 0.2 μg/g for p-coumaric acid and 0.1 μg/g for p-coumarin. Calibration curves were constructed on the principle of the method of standard addition helping commercial available standards, i.e. coumarin and -p-coumaric acid (Sigma-Aldrich), p-coumaric acid-1,2,3-13 C3 (Sigma-Aldrich), coumarin-d4 (Santa Cruz Biotechnology). This procedure was evaluated as the optimal and compatible for our main target of rapid and relatively easy coumarin levels monitoring in honey matrix.

11:00 – 11:20 Využití průtokové injekční analýzy pro hodnocení antioxidantů z různých zdrojů

Antioxidační látky mají zřejmý přínos pro naše zdraví. Bylo zjištěno, že antioxidanty mohou zpomalovat, blokovat, či kompletně zabraňovat oxidačním změnám v buňkách a tkáních způsobených volnými radikály. Účinek antioxidantů není izolovaný, ale působí synergisticky, proto je složitá i jejich identifikace. Pro určení jejich přínosu pro naše zdraví je výhodnější stanovit jejich obsah v dané potravině jako celek. Pro hodnocení antioxidační aktivity extraktů z různých zdrojů, na našem pracovišti již od roku 2018 používáme metodu spojení průtokové injekční analýzy (FIA) s multikanálovým elektrochemickým detektorem CoulArray (ESA Inc., Chelmsford, MA, USA).

Metoda FIA je založená na nástřiku vzorku do proudu mobilní fáze, který jej vnáší do detektoru. Výhodou elektrochemické detekce je jak vysoká citlivost, tak i vysoká selektivita. To znamená, že FIA-ECD selektivně sleduje obsah elektro-aktivních látek v nastřikovaném vzorku a není rušena ostatními látkami, které jsou zastoupeny v extraktu v mnohonásobném množství. Využití multikanálového elektrochemického detektoru přináší další výhodu, jíž je možnost měření odevzdaného náboje při 4 potenciálech 200, 400, 600 a 800 mV na pracovních elektrodách z porézního grafitu (220 nm) ve spojení s osmi referentními hydrogen – palládiovými a osmi pomocnými elektrodami pro udržení stabilního potenciálu na pracovních elektrodách. Integrací ploch píků odezvy jsou získány hodnoty náboje předaného na pracovních elektrodách elektroaktivními látkami při konstantním potenciálu. Díky velkému povrchu porézního grafitu pracovních elektrod dochází ke coulometrické účinnosti přenosu měřeného náboje.

Radanal: Mgr. Jiří Grúz, Ph.D. (Univerzita Palackého) a Bc. Kateřina Veselá (Radanal)Radanal: Mgr. Jiří Grúz, Ph.D. (Univerzita Palackého) a Bc. Kateřina Veselá (Radanal)

11:20 – 11:40 Ohlédnutí za 20 let distribuce diagnostických produktů RECIPE

Společnost RECIPE Gmbh byla založena v roce 1982 v Mnichově. Jejím zakladatele byl lékárník, který rozpoznal podnikatelskou příležitost a začal nemocničním laboratořím, kde se začínala používat HPLC pro stanovení močových a plazmatických diagnostických markerů, poskytovat nejen chemikálie pro přípravu mobilních fází, standardy analytů, ale přímo mobilní fáze, chromatografické kolony a zejména lyofilizovaný kalibrační a kontrolní materiál s analyty na sledovaných koncentracích, které lze velmi obtížně v laboratoři připravit a navíc s velkým materiálovými a mzdovými náklady. Vývoj HPLC metody např. pro stanovení plazmatických katecholaminů až po její validaci byl možný pouze v několika málo nemocničních laboratořích, které měly štěstí na šikovné v chromatografii erudované pracovníky.

Jednou z prvních metod, pro kterou byla vyvinut kompletní souprava, bylo HPLC–ECD stanovení katecholaminů v moči a jejich metabolitů s využitím elektrochemického detektoru vlastní výroby. Následoval vývoj a výroba souprav pro chromatografické stanovení CDT, katecholaminů, metanefrinů, porfyrinů, koenzymu Q10, vitaminů A, B, C, D, E, amiodaronu, antiepileptik, antibiotik atd. Dnes jsou nejžádanější kompletní soupravy pro LC-MS/MS různých výrobců pro stanovení TDM a NBS.

RADANAL s.r.o. se stal 2003 prvním autorizovaným distributorem produktů RECIPE v České a Slovenské republice po předchozí účasti šéfa prodeje Martina Knirsche na mezinárodní konferenci Vitamins 2003 v Pardubicích. První seminář pro představení firmy RECIPE pořádaný RADANAL s.r.o. se uskutečnil v listopadu 2003 v Masarykově koleji v Praze.

Zakončení konference

  • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.

Vystavující firmy a partneři

VITATOX
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

NON-TARGETED ANALYSIS OF MUSHROOM-CONTAINING COFFEE PRODUCTS USING ION MOBILITY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
Iontová mobilita, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Nano and Microscale Peptide Mapping by LC-UV-Orbitrap-Astral Detection of Monoclonal Antibodies with Fraction Collection for Detailed Analysis

Postery
| 2024 | Thermo Fisher Scientific (ASMS)
Instrumentace
HPLC, LC/MS, LC/HRMS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)
Článek | Video

LABOREXPO 2024: Záznam přednášky: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu (Bene Meat Technologies/SHIMADZU)

Záznam odborné přednášky Minh Hang Ungermann (Bene Meat Technologies/SHIMADZU) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Analýza rozličných látek v kultivačním médiu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
tag
share
more
Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online
Článek | Nejbližší akce

Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC/MS - online

Zveme Vás na Praktický kurz Škola SW Chromeleon 7, který je určen pro všechny uživatele softwaru Chromeleon (bude demonstrován na verzi 7.3.2, ale je určen i pro účastníky s jinou verzí).
Pragolab
tag
share
more
Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů
Článek | Video

Novinky v portfoliu Captiva EMR sorbentů

SPE sorbenty Captiva EMR využívají mechanismy chemické filtrace k zadržení nežádoucích matricových složek a naopak umožňují průchod cílových analytů.
Altium International
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.